Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Дегтярьова Н.В., Макарова В.В. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСІВ
Дегтярьова Н.В., Макарова В.В. [degtyarevanv@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Dehtiarova_Scientific_journal_FMO.pdf

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСІВ

Анотація. Оновлення змісту освіти з інформатики, новий погляд на різні методи навчання, форми організації навчання учнів з різних дисциплін є насьогодні актуальним напрямом дослідження. У роботі розглянуто поняття лабораторного практикуму як форми організації навчальної діяльності учнів. Лабораторний практикум і раніше застосовувався у школах, проте з часом повільно «перемістився» у вищі заклади освіти. Така форма роботи має право на існування у школах наприкінці навчального року. Саме в той час, коли переважно всі семестрові роботи виконано, учням важливо мати мотивацію та зацікавленість до роботи, до якої вони залучені. Така робота надає можливість вчителю утримати увагу та мотивацію учня на уроці. Оскільки це підсумкова робота, то завдання пропонуються компететнінсні. Вони надають змогу перевірити готовність та здатність учня застосовувати власні уміння, навички та знання для розв’язування конкретних життєвих задач. У роботі обґрунтовується доцільність впровадження лабораторного практикуму, описано вимоги до організації його проведення, а також наведено конкретні завдання. У статті відмічається, що лабораторний практикум не є обов’язковою формою роботи учнів, проте це ефективне рішення при необхідності повторення, узагальнення знань та умінь за певний період навчання. Така форма організації навчальної діяльності учнів передбачає участь в організації самої роботи як учителя, так і учня.  Авторами було розроблено завдання для проведення протягом 4-х днів практикуму. Завдання до лабораторного практикуму мають відповідати навчальній програмі відповідного класу. У роботі пропонується завдання для учнів 7 класу, які включають опанування тем «Робота з текстовими та числовими даними», «Робота з електронною поштою», «Моделювання», «Алгоритмізація та програмування». Також у статті відмічається, що при сьогоднішній тенденції змін навчальних програм шкільного курсу інформатики, запропоновані завдання є актуальними і доцільними і при навчанні і за програмою 2016 року  (зі змінами у 2017 році).

Ключові слова:  лабораторний практикум, урок інформатики, компетентнісні завдання, підсумкове заняття, форма організації навчання.

LABORATORY PRACTICE AS A FORM OF THE TRAINING ACTIVITIES ORGANIZATION OF 7 CLASSES STUDENTS  Nelia Dehtiarova, Viktoria Makarova
Makarenko Sumy State Pedagogical University

Abstract. Updating the content of education in Informatics, a new perspective on different teaching methods, forms of organization of teaching students from different disciplines is currently a topical area of research. The paper discusses the concept of laboratory training as forms of organizing learning activities of students. Laboratory sessions will be used in schools, but over time slowly "moved" to higher education. This form of work has a right to exist in schools at the end of the school year. At a time when basically all of the semester work done students it is important to have the motivation and interest in the work to which they are involved. This work allows the teacher to keep the attention and motivation of the student in the classroom. Since this is the final work, the task offers competetence. They provide an opportunity to test the willingness and ability of the pupil to apply their own skills and knowledge to solve specific life problems. The work substantiates expediency of introduction of a laboratory practical work, describes the requirements for its organization and given a specific task. The article notes that laboratory workshop is not a mandatory form of student work, however, is an effective solution when you want to repeat, generalization of knowledge and skills over a training period. This form of organization of educational activity of students includes participation in the organization of the work of both teachers and students. The authors developed tasks to conduct within 4 days of the workshop. Job laboratory course must meet the curriculum of the appropriate class. This paper proposes tasks for pupils of grade 7, which include the development of the "Working with text and numeric data", "email", "Simulation", "Algorithmization and programming". The article also notes that if current trends of changes of academic programs, school of computer science course, offered assignments relevant and appropriate teaching and 2016 (change in 2017).
Key words: laboratory workshop, computer science lesson, competency tasks, final lesson, form of training organization.

Список використаних джерел

 1. Артюшина М. В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2008. С. 144.
 2. Хуторской А.В. Современная дидактика : учебник для вузов. СПб. : Питер, 2001. 544 с.
 3. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.
 4. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970 – 1980. Т. 8. С. 514. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%.. BC (дата звернення: 12.11.2017)
 5. Сергєєнкова О. П., Столярчук. О.А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури,  2012. 376 с.
 6. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. Закладів. К. : Каравела, 2007. 575 с
 7. Офісні комп’ютерні технології. Частина 2: метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 "Приладобудування" / Уклад. Маркін  М.О. К. : НТУУ "КПІ", 2014. 98 с.
 8. Операційні системи. Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму. Для студентів навчальних напрямів 6.040204 «Прикладна математика», 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / Укладачі Грайворонський М.В., Ільїн М.І., Родіонов А.М. Київ, НТУУ «КПІ», 2012 - 58 с.
 9. Муранова Н.П. Концепция научно-методического обеспечения физико-математической допрофессиональной подготовки старшеклассников в доуниверситетской системе. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология. № 1 (12). 2013. С. 154-158.
 10. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М. І. Жалдака. К.: Навчальна книга, 2004. Частина І: Загальна методика навчання інформатики. 256 с
 11. Макарова В.В. Лабораторний практикум та його реалізація при вивченні інформатики у 7 класі. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня «магістр», 2018. 81 с.
 12. Інформатика (для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику 2-4 класах) Навчальна програма. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (дата звернення: 26.02.2018)
 13. Зарицька О.Л. Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики. URL: http://eprints.zu.edu.ua/434/1/04zoldki.pdf (дата звернення: 26.02.2018)
 14. Єфименко Ю.О. Комп’ютерний практикум з моделювання фізичних процесів у електричних колах. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред..) та ін.]. Кам’янець-Подільский : Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. С. 196-199.
 15. Дегтярьова Н. В., Петренко С. І. Спецлабпрактикум з інформатики. Збірник завдань. Суми, 2017. 28 с.
 16. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 375 с.
 17. Гавриленко С.Ю. Комп’ютерна логіка. Лабораторний практикум: навч-метод. посібник. Харків: НТУ "ХПІ", 2015. 74 с.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1178 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar