Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Мулеса О.Ю. та ін. МІСЦЕ ТЕМИ «ІНСТРУКЦІЯ SELECT» В ЗМІСТОВОМУ МОДУЛІ «РЕЛЯЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ» ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ
Мулеса О.Ю. та ін. [Oksana.Mulesa@uzhnu.edu.ua]
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Mulesa_Scientific_journal_FMO.pdf

МІСЦЕ ТЕМИ «ІНСТРУКЦІЯ SELECT»  
В ЗМІСТОВОМУ МОДУЛІ «РЕЛЯЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ»
ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ

Анотація. Оновлення та модернізація методичного забезпечення вищої освіти з урахуванням новітніх тенденцій науки і техніки є необхідною умовою професійної підготовки компетентних фахівців усіх галузей. Сфера інформаційних технологій в такому контексті, через динаміку зміни вимог ринку праці, потребує швидкого реагування та пристосування навчального матеріалу до найновіших тенденцій ІТ сфери. Реляційні бази даних є важливою складовою великого числа серверного прикладного програмного забезпечення. В основі найбільш поширених у світі систем управління базами даних, таких як, наприклад, система управління базами даних MySQL, лежить мова запитів SQL. SQL – декларативна мова програмування, призначені для здійснення запиту та внесення змін до баз даних, а також керування базами даних. Серед всіх інструкцій мови запитів SQL найбільший рівень інтересу, відповідно до даних пошукової системи Google, викликає інструкція SELECT, яка призначена для отримання інформації з бази даних. Таким чином, вивчення інструкції SELECT, при вивченні мови маніпулювання даними, має посідати ключове місце. Проведено аналіз різних груп джерел, присвячених вивченню мови запитів SQL. Відмічено особливості, які виникають при використанні таких джерел в ході вивчення мови SQL. В дослідженні наведена авторська розробка методики вивчення теми «Інструкція SELECT». Тема розпочинається описом структури інструкції SELECT. Далі, наводиться грунтовний аналіз основних її блоків. Окрему детальну увагу приділено особливостям формування умов відбору при написанні запитів. Охарактеризовано основні види умов відбору. Наведені таблиці істинності логічних операторів AND, OR, NOT для операндів, що можуть приймати одне з трьох значень: TRUE, FALSE, NULL. Зазначені підстановочні знаки, які використовуються при побудові шаблонів для пошуку рядкових величин за зразком. Засвоєний поданий таким чином теоретичний матеріал дозволить слухачам вирішувати найпростіші завдання на пошук інформації в реляційних базах даних, шляхом написання простих запитів на вибірку.
Ключові слова: реляційна база даних,  SQL, інструкція SELECT, запит на вибірку

METHOD OF TEACHING THE THEME "SELECT STATEMENT"
IN A CONTENT MODULE "RELATIONAL DATABASES"

Oksana Mulesa, Fedir Geche, Galina Rozlutska, Yuliy Imre
Uzhhorod National University

Abstract. Renewal and modernization of methodology of higher education considering latest trends in science and technology is a prerequisite for the professional training of competent specialists in all sectors. Information technology in this context, due to the dynamics of changes in the requirements of the labor market, requires rapid response and adaptation of the training material to the latest trends in the IT field. Relational databases are an important part of a big amount of servers software. The basis of the most common database management systems in the world, like MySQL, lies SQL queries language. SQL is a declarative programming language designed to query and make changes to databases, as well as database management. Most interesting among all the statements of SQL queries language, according to Google's search data, is the SELECT statement, which is intended to obtain information from the database. So, the study of data manipulation language should base on learning of SELECT statement. Analysis of different papers about SQL has done. The cases which appear with using such sources were emphasized. In the study showed author's methodology of studying "SELECT statement" subject. The subject is starting from SELECT statement structure description. Then continues with a ground analysis of main blocks of this statement. Extra attention is paid to the filtering of results and combining of filters by AND, OR, NOT operators. The specified wildcards are used when constructing templates to search string variables by model. The acquired theoretical material thus provided will allow students to solve the simplest tasks for finding information in relational databases by writing simple sample requests.
Key words: relational database, SQL, SELECT statement, sample query

Список використаних джерел

 1. Розлуцька Г. Інноваційні технології в педагогічному процесі вищої школи. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». 2010. Вип. 20. С. 121 - 125.
 2. Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М. Особливості використання додатку PHPMYADMIN в ході вивчення мови запитів SQL. Фізико-математична освіта : науковий журнал. 2017. Випуск 4(14). С. 234-238.
 3. Офіційний сайт СУБД MySQL. URL: https://www.mysql.com/.
 4. MySQL  Documentation. URL: https://dev.mysql.com/doc.
 5. Oracle Help Center. URL: https://docs.oracle.com/en/.
 6. Документация по SQL. URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/.
 7. John C., Darwen H. A guide to the SQL Standard: a user's guide to the standard relational language SQL. Addison-Wesley. 1989.
 8. Richard T. Developing time-oriented database applications in SQL. Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
 9. SQL. Задачи и решения. URL: http://www.sql-tutorial.ru/.
 10. Практическое владение языком SQL. URL: http://sql-ex.ru/.
 11. SQLBolt. Learn SQL with simple, interactive exercises. URL: https://sqlbolt.com/
 12. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навч. Посібник. К.: КНЕУ,1998. 208 с.
 13. Малахов Є. В. Основи проектування БД та їх реалізація засобами стандартного SQL та PostgreSQL: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. О.: ВМВ. 2012.
 14. Іванкевич О. В., Кременецький Г.М., Мазур В.І. Інформаційні системи та структури даних. 2013.
 15. Тарасов О. В., Федько В.В., Тарасов А.В. Клієнт-серверні технології СКБД Oracle. Мова SQL Oracle. 2015.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1389 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar