Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Павлова Н.С., Музичук К.П. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Павлова Н.С., Музичук К.П. [pavlovanata@ukr.net]
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Pavlova_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. Стаття присвячена питанням удосконалення сучасних підходів організації навчального процесу в закладах вищої освіти України. Орієнтуючись на досвід вітчизняних та зарубіжних учених, проаналізовано шляхи впровадження дистанційної освіти під час підготовки майбутніх учителів інформатики. Для детального вивчення піднятої проблеми розглянуто основні поняття дистанційної освіти (дистанційне навчання, дистанційний курс), охарактеризовано її зміст та особливості використання у порівнянні з традиційними формами навчання. Виокремлено негативні чинники, які гальмують впровадження дистанційних курсів в освітній процес.
На прикладі системи віртуального навчання «Сервіс дистанційної освіти кафедри ІКТ та МВІ РДГУ», розробленої на факультеті математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету, розглянуто напрями використання навчального середовища Moodle у підготовці вчителів інформатики. Орієнтуючись на власний досвід, автори описали основні технічні, методичні аспекти, що важливі для працівників освіти, які планують у своїй професійній діяльності використовувати платформи такого типу. Особливу увагу приділено питанням реєстрації слухачів на дистанційний курс, порадам щодо проектування, створення та логічного розміщення його контенту, використовуючи передбачені навчальні ресурси та діяльності в системі дистанційного навчання Moodle.
Охарактеризовано мету, завдання, теоретичний та практичний зміст дисципліни «Технології та методика створення дистанційних освітніх курсів», введеної в навчальні плани спеціальності «Середня освіта. Інформатика» для виховання кваліфікованих педагогічних кадрів, які зможуть розробляти та впроваджувати у закладах освіти дистанційні освітні курси. Запропоновано використовувати хмарний сервіс MoodleCloud під час проведення лабораторних занять з дисциплін профільного спрямування. Виокремлено переваги використання дистанційних курсів в навчальному процесі закладів вищої освіти.
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, інформаційні та телекомунікаційні технології, віртуальне навчальне середовище Moodle, підготовка вчителів інформатики.

the practice of distance learning elements using in training of computer science teachers
Nataliia Pavlova, Kateryna Muzychuk
Rivne State University of Humanities, Ukraine

Abstract. This article is devoted to the issues of modern approaches improvement in the organization of educational process in Ukrainian higher educational institutions. With the focus on Ukrainian and foreign researchers experience this paper deals specifically with the analysis of ways how to implement distance education during the training of future computer science teachers. To research this issue in detail basic notions of distance education (distance learning, distance-learning course) are investigated, its content and features of using in comparison with traditional forms of education are characterized. Authors outline negative factors that slow down distance-learning courses implementation in educational process.
During the training of computer science teachers the uses of virtual teaching environment Moodle are identified with the help of virtual learning system «Distance Education Service of Department of ICT and MCST in RSUH» developed at the faculty of Mathematics and Computer Science of Rivne State University of Humanities.   Focusing on personal experience authors describe basic technical and methodological aspects that are important for educators who plan to use platforms of such type in their professional activities. Particular attention is paid to students registered on distance-learning course, pieces of advice for designing, developing and logical order of its content using specified educational resources and activities in distance learning system Moodle.
This paper outlines the aim, objectives, theoretical and practical content of the discipline of «Technologies and methodology of distance educational courses developing», presented in the curriculum with specialty of «Secondary education. Computer Science» for education of qualified pedagogues who will be able to develop and implement distance educational courses in educational institutions. Authors provide using of the cloud service MoodleCloud during the conducting of laboratory classes in principal subjects. This study singles out the advantages of distance learning courses using in the educational process of higher educational institutions.
Key words: distance learning, distance-learning course, information and telecommunication technologies, virtual teaching environment Moodle, training of computer science teachers.

Список використаних джерел

 1. Биков В. Ю. Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти України. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 2012., №13. С.3-18.
 2. Дистанційна освіта. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/ (дата звернення: 30.01.2018).
 3. Дистанційна освіта: плюси та мінуси. URL: goo.gl/oyQ9y9 (дата звернення: 30.01.2018).
 4. Запорожченко Т. П. Використання електронного методичного комплексу розробленого в середовищі Moodle при формуванні математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2014., №120. С.9–12.
 5. Кухаренко В. М. Відкриті дистанційні курси. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2015., №1. С.23-28.
 6. Рафальська О. О. Технології змішаного навчання як інновація дистанційної освіти. Комп’ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво, 2013., №11. С.128- 133.
 7. Триус Ю. В., Герасименко І. В., Франчук В. М. Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle: Методичний посібник / за ред. Ю. В. Триуса. Черкаси, 2012. 220 с.
 8. Смирнова-Трибульская Е.Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: монография; научный редактор: академик АПН Украины, д. пед. наук, проф. М.И. Жалдак. Херсон: Айтлант, 2007. 704 с.
 9. Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М. Кухаренко та ін.; за ред. В.М. Кухаренка. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
 10. About Moodle. URL: https://docs.moodle.org/34/en/About_Moodle (Last accessed: 10.02.2018).
 11. MoodleCloud. URL: https://moodle.com/cloud/ (Last accessed: 10.02.2018).
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1221 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar