Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Дущенко О.С. ОГЛЯД ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ WEB
Дущенко О.С. [olyanichi@gmail.com]
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v2-16/2018_2-16-Duschenko_FMO.pdf

ОГЛЯД ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ WEB

Анотація. Сучасне інформаційне суспільство не уявляє своє існування без використання сучасних інтернет-технологій: пошук необхідної інформації за допомогою пошукових систем, обмін електронними листами – електронної пошти, перегляд новин – інформаційних порталів, блогів, обговорення різноманітних питань – форумів, чатів, соціальних мереж, організація відеозустрічі – відеоконференцій, робота з онлайн-офісами тощо. А для розуміння сутності інтернет-технологій необхідним є розуміння, що таке Web, яким чином пов’язані інтернет-технології з Web, чи існує зв'язок між інтернет-технологіями та Web, чи можливо це одне поняття?
Зарубіжні та вітчизняні науковці по-різному представляють розвиток Web, представляючи різні версії Web: від Web 0 до Web 5.0. Зараз продовжується розвиток Web, тенденції Web розробки спрямовані на вдосконалення попередньої версії Web та більше використання Web користувачами, застосовуючи web-технології (JavaScript, HTML, CSS, SPA, PWA), боти, колективне зберігання даних, розумні пристрої (Internet of Thing), веб-анімації, адаптацію веб-сайтів до побажань користувачів, динамічність, адаптивність, односторінковий вигляд веб-сайтів, додавання об’ємних шарів, 3D ефекту об’єктів тощо. Вважається, що Web є основою Інтернету, інтернет-простором, сукупністю веб-сайтів, розміщених в Інтернеті, інтернет-технологіями. Тому історія розвитку Web є актуальним питанням, адже без історії розвитку неможливо точно зрозуміти розвиток сучасних інтернет-технологій, тенденцій розвитку в майбутньому.
В статті охарактеризовано поняття Web, Web 0.0, Web 0.5, Web 1.0, Web 1.5, Web 2.0, Web 2.5, Web 3.0, Web 3.5, Web 4.0, Web 5.0, проаналізовано історію розвитку Web, представлено різні класифікації Web зарубіжними та вітчизняними науковцями: класифікація розвитку Web фахівця в сфері комерційної бізнес-науки та (стратегічних) комунікаційних наук Тома Флеракерса (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0), інженера в сфері телекомунікацій Марко Барніг (Web 0, Web 0.5, Web 1.0, Web 1.5, Web 2.0, Web 2.5, Web 3.0, Web 3.5, Web 4.0 ), науковця К.А. Хайдарова (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0), академіка В.Ю. Бикова (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0), тенденції розвитку Web розробки, запропоновано власне бачення характеристики історії розвитку Web (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0).
Ключові слова: Інтернет, інтернет-технології, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0.

REVIEW HISTORY DEVELOPMENT OF WEB
O.S. Duschenko
Izmail State University of Humanities, Ukraine

Abstract. The modern information society does not exist without the use of modern Internet technologies: the search for the necessary information through search engines, the exchange of electronic message - e-mail, news retrieval - information portals, blogs, discussion of various issues - forums, chats, social networks, organization of video meetings - videoconferences, work with online offices, etc. And to understand the essence of Internet technologies, it is necessary to understand what the Web is, how Internet technologies are connected to the Web, or is there a connection between Internet technologies and the Web, perhaps this is one thing?
Foreign and domestic scholars represent the development of the Web differently, presenting different versions of the Web: from Web 0 to Web 5.0. Web development is continuing, Web development tendencies are aimed at improving the previous version of the Web and more use of the Web by using web technologies (JavaScript, HTML, CSS, SPA, PWA), bots, collective storage, intelligent devices (Internet of Thing), web animation, web site adaptation to user preferences, dynamic, responsive, one-page web site appearance, bulky layers, 3D object effects, etc. It is believed that the Web is the basis of the Internet, Internet space, a set of web sites, hosted on the Internet, Internet technologies. Therefore, the history of Web development is a topical issue, because without the history of development it is impossible to understand exactly the development of modern Internet technologies, trends in the future.
The article describes the concept of Web, Web 0.0, Web 0.5, Web 1.0, Web 1.5, Web 2.0, Web 2.5, Web 3.0, Web 3.5, Web 4.0, Web 5.0, analyzes the history of Web development, presents different classifications of the Web by foreign and domestic scientists: the classification of the development of the Web specialist in the field of business business science and (strategic) communication sciences Tom Flerakers (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0), Marco Barnig (Web 0, Web 0.5, Web 1.0, Web 1.5, Web 2.0, Web 2.5, Web 3.0, Web 3.5, Web 4.0), scientist K.A. Khaydarova (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0), Academician V.Y. Bykova (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0), trends in Web development, and their own views on the characteristics of Web development history (Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0).
Key words: Web, Internet, Internet technologies, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0.

Список використаних джерел

 1. Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0 – A bird’s eye on the evolution and definition.
  URL: https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition (дата звернення: 14.05.2018).
 2. Divide the Web Timeline in nine epochs. URL: http://www.web3.lu/divide-the-web-timeline-in-nine-epochs (дата звернення: 14.05.2018).
 3. Наумова Н.М., Наумов В.О. Концепція Web 2.0 та її проекти в сучасному Інтернет-средовищі. Вісник НТУ. Київ, 2012. Вип.26. С. 601-610.
 4. Jason Calacanis Web 3.0, the "official" definition. URL: http://calacanis.com/2007/10/03/web-3-0-the-official-definition (дата звернення: 14.05.2018).
 5. Эволюция глобальной сети Интернет: WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0, WEB 4.0. URL: http://www.bourabai.kz/dbt/web/evolution.htm (дата звернення: 14.05.2018).
 6. Биков В. Ю. Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛДУ БЖД, 2012. Ч. 1. С. 14–26.
 7. Тренды для веб разработки в 2017. URL: https://artjoker.ua/ru/blog/trendy-dlya-veb-razrabotki-v-2017 (дата звернення: 14.05.2018).
 8. Тренды веб разработки 2018. URL: http://merehead.com/blog-ru/web-development-trends-2018  (дата звернення: 14.05.2018).
 9. Революционная технология WEB 3.0. URL: http://www.internet-technologies.ru/articles/article_2037.html  (дата звернення: 14.05.2018).
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 06.09.2018 | Переглядів: 1149 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar