Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Мулеса О., Гече Ф., Імре Ю. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ТЕОРІЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ...
Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Імре Ю.Ю. [Oksana.Mulesa@uzhnu.edu.ua]
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v3-17/2018_3-17-Mulesa_Geche_Imre_FMO.pdf

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ТЕОРІЇ НОРМАЛІЗАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ  В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. В основі процесу модернізації змісту освіти лежить реалізація механізмів впровадження компетентнісного підходу. Впровадження компетентнісного підходу в систему вищої освіти передбачає необхідність динамічної зміни не тільки змісту предметів, які викладаються, а й адапатацію педагогічних методів і технологій до викликів і потреб сучасності. Особливо постійного оновлення вимагають дисципліни, пов’язані з вивченням інформаційних та комп’ютерних технологій, які безперервно змінюються і еволюціонують. Аналіз освітніх програм технічних і математичних спеціальностей провідних вузів показав, що вони передбачають набуття компетентностей, пов’язаних з здатністю вирішувати проблеми та розв’язувати задачі, в основі яких лежить необхідність проектування, створення та роботи з реляційними базами даних.
Метою статті є представлення авторської розробки методики навчання теорії нормалізації реляційних баз даних.
Фахові компетентності, пов’язані з вивчення теорії нормалізації є такими:  здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах; здатність виконувати моделі для досліджуваних процесів та прикладних задач; здатність проектувати реляційні бази даних; здатність встановлювати зв’язки у реляційних базах даних тощо.
В роботі подано методику навчання теорії нормалізації реляційних баз даних. Послідовно розглядаються перша, друга та третя нормальні форми. Також наведені означення функціональної та повної функціональної залежності атрибутів в реляційних відношеннях. Відповідно до поданої розробки, пропонується поєднувати теоретичні викладки з прикладами, які їх ілюструють та дають змогу студентам відчути всі особливості тематики. Такий підхід дозволяє підвищити пізнавальну діяльність студентів, а, отже, і збільшити ефективність навчального процесу.
Викладену методику можна використовувати в процесі підготовки фахівців в сфері інформаційних технологій, а її застосування при навчанні студентів вузів дасть їм можливість використовувати отримані знання при обробці результатів наукових досліджень, а також в подальшій професійній діяльності.
Ключові слова: компетентнісний підхід, реляційна теорія, відношення, теорія нормалізації, нормальні форми.

THE METHOD OF TEACHING THE BASIS OF THEORY OF NORMALIZATION OF THE DATA RELATIVE MODEL IN THE CONTEXT OF THE COMPETENCY APPROACH TO PREPARATION OF PROFESSIONALS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
Oksana Mulesa, Fedir Geche, Yuliy Imre
Uzhhorod National University

Abstract. At the heart of the process of modernizing, the content of education is the realization of mechanisms for implementing a competent approach. The introduction of a competency approach to the system of higher education implies the need for a dynamic change not only the content of the subjects, but also the adaptation of pedagogical methods and technologies to the challenges and needs of the present. Especially constant updating requires the discipline associated with the study of information and computer technology, which continuously change and evolve. Analysis of the educational programs of technical and mathematical specialties of the leading universities showed that they involve the acquisition of competences related to the ability to solve problems and solve problems, which are based on the need to design, create and work with relational databases.
The purpose of the article is to present the author's development of a methodology for teaching the theory of the normalization of relational databases.
The professional competencies associated with the study of the theory of normalization are as follows: the ability to formulate, analyze and synthesize solutions to scientific problems at the abstract level by decomposing them into components that can be investigated separately in their more or less important aspects; ability to execute models for investigated processes and applied tasks; the ability to design relational databases; the ability to establish links in relational databases, etc.
The paper describes a methodology for teaching the theory of the normalization of relational databases. The first, second and third normal forms are shown consistently. The definitions of functional and complete functional dependence of attributes in relational relations are given. In accordance with the given development, it is suggested to combine theoretical calculations with examples, which illustrate them and allow students to feel all the features of the subject. Such an approach can increase the cognitive activity of students, and, consequently, increase the effectiveness of the educational process.
The above methodology can be used in the process of training specialists in the field of information technology, and its application in the study of students of universities will give them the opportunity to use the knowledge gained in processing the results of scientific research, as well as in further professional activities.
Key words: competency approach, relational theory, relation, theory of normalization, normal forms.

Список використаних джерел

 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за. ред. О.В.Овчарук. К.: “К.І.С.”, 2004. 112 с.
 2. Коваленко О. П. Компетентнісний характер сучасної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.  2016. 47. С. 99-109.
 3. Сырятов Н. Внутрифирменные профессиональные стандарты как основа функционирования системы управления персоналом предприятия. Менеджмент сегодня. 2002. № 4. С. 28–33.
 4. Ягупов В., Свистун В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. 2007.
 5. Підлипняк І. Ю. Реалізація компетентнісного підходу в сучасній освітній парадигмі. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. 10. С. 105-110.
 6. Бахрушин В. Компетентності і результати навчання у нових стандартах вищої школи. URL: http://education-ua.org/ua/articles/702-kompetentnosti-i-rezultati-navchannya-u-novikh-standartakh-vishchoji-osviti
 7. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2008. 40. С. 63-68.
 8. Побірченко Н. С. Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект. Освіта та педагогічна наука. ­­2012. 3. С. 24‑31.
 9. Брескіна Л. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2003. 17 с.
 10. Кривонос О. М. Особливості викладання програмування у вищому начальному закладі з врахуванням вимог сучасності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2011. 57. С. 131-134.
 11. Козлакова Г. О. Теоретичні і методичні основи ступеневої підготовки майбутніх фахівців з комп'ютеризованих систем у технічних університетах. Інститут вищої освіти АПН України. 2004.
 12. Семеріков С. О. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів у об’єктно-орієнтованій технології програмування.  Diss. Криворізький державний педагогічний університет. 2000.
 13. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник. К: КНУБА, 2005. 204 с.
 14. Джен Л. Харрингтон. Проектирование реляционных баз данных. М.: Издательство «Лори», 2006. 230 с.
 15. Диго С. М. Проектирование и использования баз данных. М.: Финансы и статистика, 1995.
 16. Кейт К. Дж. Введення в системи баз даних. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 1328 с.
 17. Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М. Особливості використання додатку PHPMYADMIN в ході вивчення мови запитів SQL. Фізико-математична освіта. 2017. Випуск 4(14). С. 234-238.
 18. Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М., Імре Ю.Ю. Місце теми «Інструкція SELECT» в змістовому модулі «Реляційні бази даних» та методика її навчання. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1(15). С. 260-263.
 19. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання. Київ: ТОВ «Поліграф плюс», 2016. 80 с.
 20. Мулеса О. Інформаційні системи та реляційні бази даних. УжНУ, 2018. 118 с.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 13.11.2018 | Переглядів: 893 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar