Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Алєксєєва А., Антоненко О., Жадан К., Лифенко М. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ВНЗ
Алєксєєва А., Антоненко О. та ін. [alekseeva@ukr.net]
Бердянський державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Alekseeva_Antonenko_Zhadan_FMO.pdf

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ
У ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ВНЗ

Анотація. В статті розглядаються питання, пов'язані з електронним навчанням в закладах вищої освіти. В сучасних умовах інформаційно-комунікаційні технології істотно змінили ринкову конкуренцію IT-фахівців, наділивши учасників ринку абсолютно новими інструментами і каналами впливу на свідомість масової аудиторії у сфері освітніх послуг. Представлено аналіз теоретичних досліджень та програмних розробок у галузі електронного навчання, який доводить стійкі тенденції ефективності впровадження електронного навчання протягом життя, що вимагає системної трансформації організаційних і педагогічних основ навчання. Зокрема представлено результати дослідження проблеми інклюзії в вищій освіті на прикладі навчання студентів з вадами зору Бердянського державного педагогічного університету засобами електронного навчання. Описано приклади розробок (освітнє Інтернет-середовище для людей з вадами зору, і для людей, які зовсім втратили зір із професійного навчання комп’ютерним технологіям, де теми мають аудіо та відео супровід, додається методичний матеріал, який частково надає DAISY-формат). Виділили ключові напрямки електронного навчання в сфері освіти, що в сукупності служать наочною ілюстрацією трансформації навчання, з одного боку, і доступності технологічних інновацій як основи експериментальних досліджень по інший.

Наведено основні фактори успішного впровадження e-освіти в закладах вищої освіти, зокрема в умовах інклюзії. Виявлено, що за останні роки комп’ютеризація вишів значно вплинула на швидкість, доступність та інші показники навчання, а також на зацікавленість студентів в освітньому процесі.

 Визначено тенденції розвитку досліджень в області електронного навчання в умовах інклюзії та підкреслена необхідність розкриття досвіду вищих навчальних закладів щодо упровадження комп’ютерних технологій та спеціальних дидактичних методик у процес навчання студентів із особливими потребами.

Ключові слова: вища освіта, інформаційні технології, електронне навчання, інклюзивний освітній простір.

 

EXPERIENCE IN USING E-LEARNING TOOLS IN INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER SCHOOL

Anna Alekseeva, Oleksandr Antonenko, Kostiantyn Zhadan, Maksym Lyfenko

Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. Issues that are considered in the article are related with e-learning in higher education establishments. In the current context informative-communication technologies changed the market competition of IT-specialists substantially, providing participants of the market with absolutely new instruments and channels of influence on consciousness of mass audience in the region of educational services. The analysis of theoretical research and program developments in industry of e-learning are provided, it  is proved that there are strong tendencies of efficiency of introduction of e-learning during life which requires system transformation of organizational and pedagogical bases of learning. Results of research of inclusive problem in higher education by the example of weak-eyed students of Berdyansk State Pedagogical University by means of e-learning are provided. The examples of developments are described (an educational cyberspace for weak-eyed people, and for blind people in professional studies of computer technologies, where themes have audio and video accompaniment, DAISY-format gives partially methodical material). The key trends of e-learning in the region of education are selected, that in total serves as the striking example of transformation of learning from one hand, and availability of technological innovations as basis of experimental researches on the other hand.

The basic factors of successful introduction of e-education are given in higher education establishments, in particular in the conditions of inclusion. It is discovered that in the last few years computerization of universities considerably influenced on speed, availability and other indexes of learning, and also on the personal interest of students in educational process.

Tendencies of researches are defined in the region of e-learning in the conditions of inclusion and underline necessity of opening of experience of higher educational establishments in relation to introduction of computer technologies and special didactics methods in the process of learning of students with the special needs.

Key words: higher education, information technologies, e-learning, inclusive educational environment.

Список використаних джерел

 1. Верховна Рада України. (2017, Вер. 05). Закон № 2145-VIII, «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran1235#n1235. (Дата звертання: Вер. 30, 2017).
 2. Верховна Рада України. (2014, Сер. 01). Закон № 1556-VII, «Про вищу освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (Дата звертання: Серп. 01, 2017).
 3. Верховна Рада України. (2007, Січ. 09). Закон № 537-V, «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. (Дата звертання: Серп. 01, 2017).
 4. Президія Національної академії педагогічних наук України. (2017, Квіт. 21) «Концепція впровадження медіа освіти в Україні (нова редакція)». URL: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/. (Дата звертання: Серп. 01, 2017).
 5. М. Рощина, «О подготовке специалистов по обучению лиц с глубокими нарушениями зрения использованию компьютерных технологий», на Междунар. науч.-практ. конф.  Инклюзивное образование: методология, практика, технология, Москва, 2011, с. 198−200.
 6. Ю.Тулашвілі, «Теоретичні і методичні засади професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору», автореф. дис. докт. пед. наук., Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М.Коцюбинського, Вінниця, 2012.
 7. Жалдак М.І. Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті. "Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання". Випуск 9. Науковий часопис. Інформаційні технології в освіті і науки. Сучасні наукомісткі технології. 2009. № 11. С. 50-52.
 8. Олександр МІГУЛЬОВ (м. Переяслав-Хмельницький). Історичні етапи розвитку інформаційних технологій та технологічних задач в агрономії: історико-науковий аналіз.  2013. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/169.
 9. Роберт І. В. Теоретичні основи розвитку інформатизації освіти в сучасних умовах інформаційного суспільства масової глобальної комунікації. Інформатика й освіту. 2008. № 5. С. 3-15. URL: https://scholar.google.ru/citations?user=Q9yjVcUAAAAJ&hl=ru
 10.  Кадемія М. Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Планер», 2011. 220 с.
 11. Поясок Т. Б. Застосування інформаційних технологій в навчальному 219 процесі вищої школи : науково-методичний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2009. 104 с.
 12. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті: навчально-методичний посібник / І. В. Роберт, С. В. Панюкова, А.А. Кузнецов, А. Ю. Кравцова; під ред. І. В. Роберт. М.: Дрофа, 2008.
 13. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України : [гол. ред. В. Г. Кремень]. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
 14. Інформаційно-довідковий портал EDU-inform. URL: http://www.edu-inform.ru (дата звернення 12.10.2018).
 15. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навч. – 217 метод. посібник / за заг. ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука.  Умань : СПД Жовтий, 2008. 212 с.
 16. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінологічний словник. Львів : СПОЛОМ, 2009. 258 с.
 17. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. Харків, Україна: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002.
 18. Офіційний сайт Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ». URL: www.openlife.lviv.ua. (Дата звертання: Серп. 01, 2017).
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 1315 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar