Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Колгатіна Л.С. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ»
Колгатіна Л.С. [Larakl@ukr.net]
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Kolgatina_FMO.pdf

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
З КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ»

Анотація. Метою статті є висвітлення підходів до розробки системи завдань з навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» для управління самостійною роботою студентів у інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі та аналіз результатів апробації означеної системи. В якості бази для створення інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, в якому здійснюється управління самостійною позааудиторною роботою було обрано систему управління навчанням Moodle. На підставі аналізу програми навчальної дисципліни виділено елементи для самостійного позааудиторного опрацювання в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі. Детально описано на конкретних прикладах застосування інструментів системи Moodle для управління самостійною роботою студентів із метою опанування певних елементів навчального матеріалу. Інструмент Вікі дає студентам можливість доповнювати текст, вносити до нього зміни. Студенти спільно створюють електронний підручник, що сприяє колективному характеру роботи, залученню всіх студентів до співуправління своєю навчальною діяльністю. Інструмент глосарій допомагає студентам опанувати основними поняттями курсу в умовах, коли в науковій літературі існують різні підходи до трактування одного і того самого поняття. Для узагальнення теоретичних знань застосовуються завдання на створення коротких текстових статей, обговоренню яких сприяють інструменти семінар або завдання. Найбільш суперечливі питання доцільно виносити на обговорення за допомогою інструменту форум. Інструмент база даних дає можливість спільно збирати навчальний матеріал із фрагментів.

Зазначену модель управління самостійною роботою в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі апробовано під час навчання дисципліни «Методика навчання інформатики» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. За результатами можна констатувати, що студенти успішно опанували навчальний матеріал.

Ключові слова: методика навчання інформатики, студенти, самостійна робота, система Moodle.

 

STUDENTS' INDEPENDENT WORK IN СOURSE "METHODS OF TEACHING INFORMATICS"

Larisa Kolgatina

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

 

Abstract. The purpose of this article is to highlight the approaches of developing a system of tasks in the discipline "Methods of teaching Informatics" for the management of students' independent work in the informational and communicational pedagogical environment and to analyse the results of the approbation of this system. As the basis for creating the informational and communicational pedagogical environment, in which the management of students' independent  work is conducted, for what the Moodle Learning Management System was selected. On the basis of the analysis of the curriculum, the elements for independent study by students in the informational and communicational pedagogical environment are highlighted. The use of Moodle tools for managing individual students' work in order to master certain elements of the training material is described in detail on specific examples. The Wiki tool allows students to add text, make changes to it. Students jointly create an electronic textbook that promotes the collective work, which involves all students in co-management with their educational activities. The glossary tool helps students to master the basic concepts of the course in a context, where scientific literature has different approaches to the interpretation of the same concept. To generalize theoretical knowledge, the task and seminar tools are used to create and discuss short text articles. The most controversial issues can be discussed with the forum tool. The database tool allows students to collectively gather the tutorial from the fragments.

The said model of management of independent work in the information and communication pedagogical environment has been tested during the study of the discipline "Methods of teaching Informatics" at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. As a result, we can state that the students successfully mastered the educational material.

Key words: methods of teaching informatics, students, independent work, Moodle software.

Список використаних джерел

  1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посібник: у 4 ч. / за ред. М.І. Жалдака. Київ: Навчальна книга, 2003-2004.
  2. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх учителів інформатики в педагогічних університетах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2003. 43 с.
  3. Колгатіна Л. С. Управління самостійною роботою студентів в умовах нових інформаційних технологій. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / За заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, чл.-кор. В. І. Лозової. Харків: ХДПУ, 2001. Вип. 19. Ч. 2. С. 132–135.
  4. Колгатіна Л. С. Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2015. №2. С. 131–136.
  5. Туркот Т.І., Чуп Є.В. Педагогічні технології, орієнтовані на організацію самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Випуск 25. С. 218-224. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B3AWUScdBCMFVDRJNTN0eDhQaUk/view
  6. Хмель О. В. Дидактичні умови організації дистанційного навчання студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів: автореф. дис. ... канд. пед. наук:  13.00.09 / Інститут педагогіки АПН України. Київ, 2006. 21 с.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 980 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar