Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Мулеса О., Гече Ф., Імре Ю. НАВЧАННЯ ОСНОВАМ КОМУНІКАЦІЇ З СЕРВЕРОМ В РНР
Мулеса О., Гече Ф., Імре Ю. [Oksana.Mulesa@uzhnu.edu.ua]
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Mulesa_Geche_Imre_FMO.pdf

НАВЧАННЯ ОСНОВАМ КОМУНІКАЦІЇ З СЕРВЕРОМ В РНР

Невпинний розвиток інформаційних технологій спричиняє необхідність адаптації навчальних планів з підготовки фахівців різних галузей відповідно до потреб та викликів сучасності. Особливо це характерно для спеціальності ІТ-сфери. Це робить неможливим повноцінне використання існуючих методичних розробок та породжує потребу в розробці нових методик навчання ключових тем.
Формулювання проблеми. Серверне програмування – один з важливих компонентів освітніх програм з підготовки фахівців ІТ сфери. Серверні мови програмування є інструментом для реалізації взаємодії клієнта та сервера. Однією з таких мов є РНР. І, хоча, основні конструкції РНР схожі на конструкції деяких інших мов програмування, таких як, наприклад, С, С++ або Java, проте, ця мова має свої особливості, що робить її несхожою на інші мови програмування. Це пов’язано з особливістю реалізації протоколу HTTP, а також з поняттям періоду існування змінних. Аналіз актуальних досліджень показав, що дана тема є недостатньо розкритою у навчально-методичних розробках і міститься тільки у джерелах, призначених для досвідчених розробників веб-додатків. Таким чином, розробка методики навчання теми «Методи передачі параметрів в РНР» є актуальною на даному етапі.
Матеріали і методи. В ході дослідження були використані такі теоретичні методи як аналіз, синтез узагальнення, пояснення тощо.
Результати. Розроблена авторська методика, яка базується на розбитті процесу навчання даної теми на логічно взаємопов’язані етапи. Різні етапи стосуються знайомства з різними технологіями, якими необхідно володіти для реалізації механізмів передачі даних від клієнта до сервера та їх опрацювання. Такий підхід дозволить за коротший час, без додаткових знань про мову розмітки HTML та технологію «клієнт-сервер», розробляти серверні частини веб-додатків.
Висновки. Запропонована методика може бути використана викладачами вузів в процесі навчання споріднених з розглянутою темою тем. Надалі доцільним є ознайомлення з механізмом сесії та прийомами взаємодії РНР з базами даних.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РНР, метод GET, метод POST, HTML форма, період існування змінних.

TEACHING THE BASIS OF COMMUNICATION WITH THE SERVER IN PHP
Oksana Mulesa, Fedir Geche, Yuliy Imre
Uzhhorod National University, Ukraine

Evolution of information technologies causes needing of improvement of courses for students various areas according to demand and challenges of nowadays. It's especially inherent for information technologies branch. This means we cannot continue using existing teaching methods and originates demand for developing new methods of teaching key subjects.
Formulation of the problem. Server-side development is one of important part all the teaching programs for growing proficient in information technologies. Server-side languages are using to implement communication between client and server. One of them is PHP. Besides similarity to C/C++ and Java, it's quite different, because of a way of implementation of HTTP and live period of variables. Analysis of the latest researches shows that the subject is not fully covered in existing teaching methods. Information is mainly available only for experienced web-developers. That's why elaboration of teaching methods of subject "Methods of parameters transferring in PHP" is still topical.
Materials and methods. During the research, such theoretical methods like analysis, generalization, explanation, etc. were used.
Results. The author's technique is based on the splitting of a teaching process of this subject to logically connected steps. Different steps are connected to an introduction to various technologies which are necessary for implementing client-server communication and data processing. Such an approach allows us to develop server-side applications in a short time without additional classes about HTML and client-server technology.
Conclusions. Given method can be used by university teachers to teach similar subjects. Further is expedient familiarizing with sessions and databases usage.
Keywords: PHP, GET method, POST method, HTML form, live period of variables.

Список використаних джерел

  1. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. 2015. №1(4). С.27–33.
  2. Росс В. С. Создание сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL. Учебное пособие, М.:МГДД(Ю)Т, 2010. Ч.1. 107 с.
  3. Семчук С. І. Сучасні освітні орієнтири запровадження інформаційних технологій в педагогічний процес вищих навчальних закладів. Проблемы современного педагогического образования. 2014. 44-2. С.238-247.
  4. Client Server Architecture. URL: http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/tempus/discom/doc/db/tema02.pdf (Дата звернення 01.03.2019)
  5. Сайт, присвячений мові PHP. URL: http://php.net/. (Дата звернення 01.03.2019).
  6. Сайт, присвячений мові PHP. URL: http://www.php.su/ (Дата звернення 01.03.2019).
  7. Справочник по HTML. URL: http://htmlbook.ru/html (Дата звернення 01.03.2019).
  8. Український веб-довідник. URL: https://css.in.ua/ (Дата звернення 01.03.2019).
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 929 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar