Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Дегтярьова Н., Мигаль В., Сасіна Ю. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВІЗУАЛЬНОМУ ПРОГРАМУВАННЮ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В СЕРЕДОВИЩІ MIT APP INVENTOR
Дегтярьова Н., Мигаль В., Сасіна Ю. [degtyarevanv@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/#

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВІЗУАЛЬНОМУ ПРОГРАМУВАННЮ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В СЕРЕДОВИЩІ MIT APP INVENTOR

Формулювання проблеми. Популярність ІТ спеціальностей серед абітурієнтів вже не викликає ані подиву, ані заперечень. Попит щодо фахівців вказаної галузі є вимогою часу та сприяє розвитку економіки країни. Студенти успішніше навчаються у тому випадку, якщо мають запас знань та навичко зі спеціальності, що обрали. Тому майбутні абітурієнти ІТ спеціальностей потребують фундамент знань з програмування і набутих навичок для поглиблення своїх компетентностей. У школах за ініціативою вчителів, батьків та адміністрації вводяться мови програмування, яким раніше не приділяли увагу. Останнім часом набирає популярності візуальне програмування. на даний час пропонується середовище MIT App Inventor 2. Тому даному середовищу і була приділена увага в цьому дослідженні.
Матеріали і методи. Теоретичні методи: аналіз наукової, навчально-методичної, психолого-педагогічної літератури для вивчення візуального програмування; аналіз нормативних документів у сфері освіти, навчальних програм, підручників, узагальнення педагогічного досвіду навчання програмуванню в закладах загальної середньої освіти та вищої освіти; емпіричні: спостереження, анкетування, тестування, бесіди з вчителями, викладачами, учнями, студентами з метою виявлення рівня сформованості інформатичних компетентностей з програмування, діагностування освітньої діяльності учнів, педагогічне дослідження. Використовувалась платформа MIT App Inventor 2, що є вільною у доступі і потребує від користувача виключно реєстрації.
Результати. У ході дослідження даної теми було розроблено та впроваджено у освітній процес вивчення теми «Середовище візуального програмування MIT App Inventor».
Мета вивчення курсу: навчити учнів створювати програми самостійно для операційної системи Android; зацікавити програмуванням; ознайомити з принципами роботи у візуальних середовищах, поняттям візуального програмування; пояснити актуальність його вивчення. Обсяг і зміст курсу. На вивчення теми відводилося 5 теоретичних уроків та 9 практичних робіт. Для усвідомленого ознайомлення з середовищем візуально мови програмування корисно залучати учнів. Тому теоретичні заняття доцільно проводити у вигляді комбінованих уроків з поясненням та одночасним або почерговим закріпленням окремих об’єктів та інструментів. варто передбачити «спарені» уроки, оскільки вивчення програмування вимагає тривалого включення в діяльність.
Висновки. Запропоновані розробки методичних матеріалів до лекційних/теоретичних уроків та практичних робіт дають змогу стверджувати, що візуальне програмування доступне для опанування учнями, студентами з різною базовою підготовкою і спеціальної освіти чи підготовки щодо отримання навичок роботи з MIT App Inventor не потребують. Таким чином за допомогою середовища MIT App Inventor можна ознайомити та навчити учнів візуальному програмуванню, що стане у нагоді в майбутньому вивченні програмуванні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: MIT App Inventor, візуальне програмування, заклади загальної середньої освіти, шкільний курс інформатики, вчитель інформатики, абітурієнти ІТ спеціальностей.

FEATURES OF TEACHING VISUAL PROGRAMMING OF SENIOR STUDENTS
IN THE MIT APP INVENTOR ENVIRONMENT

N. Deytiarova, V. Mihal, Yu. Sasina
Makarenkо Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The popularity of IT specialties among entrants is no longer surprising or objectionable. Demand for specialists in this field is a matter of time and contributes to the development of the country's economy. Students study more successfully if they have a stock of knowledge and skills in the chosen specialty. Therefore, future entrants to IT specialties need a foundation of programming knowledge and acquired skills to deepen their competencies. In schools, at the initiative of teachers, parents and administration, programming languages are introduced that have not been previously addressed. Recently, visual programming is gaining popularity. MIT App Inventor 2 environment is currently offered. Therefore, this environment was the focus of this study.
Materials and methods. Theoretical methods: analysis of scientific, educational and methodological, psychological and pedagogical literature for the study of visual programming; analysis of normative documents in the field of education, curricula, textbooks, generalization of pedagogical experience of teaching programming in general secondary education and higher education institutions; empirical: observations, questionnaires, testing, conversations with teachers, professors, students, students in order to identify the level of formation of information competencies in programming, diagnosing the educational activities of students, pedagogical research. The MIT App Inventor 2 platform was used, which is free to access and requires only registration from the user.
Results. In the course of research on this topic was developed and implemented in the educational process of studying the topic "Visual programming environment MIT App Inventor".
The purpose of the course: to teach students to create applications independently for the Android operating system; to be interested in programming; to acquaint with the principles of work in visual environments, the concept of visual programming; explain the relevance of its study. The scope and content of the course. 5 theoretical lessons and 9 practical works were devoted to the study of the topic. It is useful to involve students for a conscious acquaintance with the environment of visual programming language. Therefore, it is advisable to conduct theoretical classes in the form of combined lessons with explanation and simultaneous or alternate consolidation of individual objects and tools. "paired" lessons should be provided, as learning programming requires long-term involvement.
Conclusions. The proposed development of methodological materials for lectures / theoretical lessons and practical work suggests that visual programming is available for students, students with different basic training and special education or training to acquire skills in working with MIT App Inventor do not require. Thus, with the help of the MIT App Inventor environment, students can be introduced to and taught visual programming, which will be useful in future learning of programming.
Keywords: MIT App Inventor, visual programming, general secondary education institutions, school computer science course, computer science teacher, IT entrants.

Список використаних джерел

  1. Візуальне програмування/ URL: https://uk.wikipedia.org/wiki / Візуальне програмування
  2. Visual programming language. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_ programming_ language#External_links
  3. What is visual programming? URL: https://bitspark.de/blog/what-is-visual-programming
  4. What Is Visual Programming? URL: https://www.outsystems.com/blog /posts/what-is-visual-programming/
  5. A History of Visual Programming URL: https://bubble.io/blog/visual-programming/
  6. Repenning, Alexander "Moving Beyond Syntax: Lessons from 20 Years of Blocks Programing in AgentSheets". Journal of Visual Languages and Sentient Systems. 2017. С. 68-91. URL: http://ksiresearchorg.ipage.com/vlss/journal/VLSS2017/vlss17paper_10.pdf
  7. App Inventor URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/App_Inventor
  8. MIT App Inventor: Objectives, Design, and Development URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-6528-7_3
  9. Ковальчук М.Б. Змістові аспекти алгоритмічного мислення. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 3(17). С. 61-66.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 15.01.2021 | Переглядів: 232 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar