Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Чередник І., Руденко Ю., Семеніхіна О. ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ УЧНІВ СИСТЕМАМ ЧИСЛЕННЯ І КОДУВАННЮ ІНФОРМАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ
Чередник І, Руденко Ю, Семеніхіна О
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/#

ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ УЧНІВ СИСТЕМАМ ЧИСЛЕННЯ І КОДУВАННЮ ІНФОРМАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

Постановка проблеми. У роботі досліджено труднощі, які ускладнюють опанування теми «Системи числення. Кодування інформації» та запропоновано шляхи їх запобігання.
Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової, навчально-методичної, психолого-педагогічної літератури з теми дослідження для виявлення стану розробленості проблеми, добору інноваційних методів навчання теми; аналіз нормативних і програмно-методичних документів у сфері освіти, державних галузевих стандартів середньої освіти, навчальних програм, підручників для виявлення особливостей навчання теми; узагальнення педагогічного досвіду навчання інформатики для виявлення труднощів навчання теми; педагогічне моделювання для побудови циклу уроків з навчання учнів теми «Системи числення. Кодування інформації»; емпіричні: спостереження, опитування для виявлення шляхів подолання труднощів навчання теми; тестування, кількісний і графічний аналіз для підтвердження ефективності авторських розробок.
Результати. Труднощі в навчанні систем числення і кодування інформації: механічне запам’ятовування; проблеми учнів з розрахунками; малий час для вивчення теми; неусвідомлення учнями потреби в опануванні систем числення). Шляхи запобігання труднощів: цикл авторських уроків: лекція-подорож «Представлення числової інформації за допомогою систем числення», урок-практикум «Двійкове кодування», уроки закріплення знань, умінь та навичок.
Висновки. Підтверджено на практиці: доцільність вивчення означеної теми без чіткого розмежування теорії і практики; важливість урахування індивідуальних психофізіологічних особливостей учнів, рівень їх попередньої підготовки; ефективність застосування тестувань, усного опитування, прийомів «лист другу», «флеш-карти», «асоціативний кущ». Відкритим залишилося питання розроблення системи практико-орієнтованих завдань для вивчення теми «Системи числення. Кодування інформації», а також проблема реалізації міжпредметних зв’язків математики та інформатики на базі цієї теми.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: навчання інформатики, навчання систем числення, навчання кодуванню інформації, труднощі навчання учнів, вчитель інформатики, уроки інформатики, системи числення, кодування інформації.

DIFFICULTIES TEACHING OF PUPILS OF NUMERIC SYSTEMS AND INFORMATION CODING
AND WAYS TO PREVENT THEM

I. Cherednyk, Yu. Rudenko, O. Semenikhina
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The paper examines the difficulties that complicate the mastery of the topic "Number systems. Coding of information "and suggested ways to prevent them.
Research methods: theoretical: analysis of scientific, educational-methodical, psychological-pedagogical literature on the research topic to identify the state of development of the problem, selection of innovative methods of teaching the topic; analysis of normative and program-methodical documents in the field of education, state branch standards of secondary education, curricula, textbooks to identify features of teaching the topic; generalization of pedagogical experience in teaching computer science to identify difficulties in learning the topic; pedagogical modeling to build a series of lessons on teaching pupils the topic "Number systems. Coding of information "; empirical: observations, surveys to identify ways to overcome the difficulties of learning the topic; testing, quantitative and graphical analysis to confirm the effectiveness of author's developments.
Results. Difficulties in learning number systems and coding of information: mechanical memorization; students' problems with calculations; little time to study the topic; students' lack of awareness of the need to master number systems). Ways to prevent difficulties: a series of author's lessons: lecture-trip "Representation of numerical information using number systems", lesson-workshop "Binary coding", lessons of consolidation of knowledge, skills and abilities.
Conclusions. Confirmed in practice: the feasibility of studying this topic without a clear distinction between theory and practice; the importance of taking into account the individual psychophysiological characteristics of students, the level of their prior training; the effectiveness of testing, oral interviews, techniques "friend's letter", "flash card", "associative bush". The question of developing a system of practice-oriented tasks for studying the topic "Number systems. Coding of information ", as well as the problem of implementing interdisciplinary links between mathematics and computer science on the basis of this topic.
Keywords: computer science training, number system training, information coding training, pupils learning difficulties, computer science teacher, computer science lessons, number systems, information coding.

Список використаних джерел

  1. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Х. : Вид-во «Ранок», 2016. 256 с.
  2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь Технології. URL: http://www.kmu.gov.ua.
  3. Ершов А. П. Информация: от компьютерной грамотности учащихся к информационной культуре. М. : Мир, 1989. 92 с.
  4. Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси. Основи теорії інформації та кодування: Метод. вказівки до викон. практ.завдань / Уклад.: Я. Ю. Жураковський, О. С. Жураковська. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 43 с.
  5. Морзе Н. В. Інформатика, 8-й клас, 2016. URL: https://shkola.in.ua/967-informatyka-8-klas-morze-2016.html
  6. Освітні програми МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
  7. Ривкінд Й. Інформатика, 8-й клас, 2016. URL: https://pidruchnyk.com.ua/805-informatyka-8-klas-ryvkind-2016.html
  8. Романюк М.І., Савченко Ю.Г. Основи теорії інформації та кодування. Конспект лекцій: навч. посіб. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 70 с.
  9. Семеніхіна О.В., Руденко Ю.О. Проблеми навчання програмувати учнів старших класів та шляхи їх подолання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. № 66(4). С. 54-64. https://doi.org/10.33407/itlt.v66i4.2149
  10. Юрченко А.О., Семеніхіна О.В., Хворостіна Ю.В., Удовиченко О.М., Петренко С.І. Навчання програмувати в старшій школі крізь призму чинних навчальних програм. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 2(20). Ч. 2. С. 48-55. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/6-1-0-558
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 15.01.2021 | Переглядів: 313 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar