Головна » Статті » ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Лучанінова О.П. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИКЛИКІВ
Лучанінова О.П. [2017olgapetrova@gmail.com]
Національна металургійна академія України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Luchaninova_FMO.pdf

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИКЛИКІВ

У статті подано різні наукові підходи, погляди на фундаментальні та прикладні дослідження у галузі педагогіки за останній рік, аналіз стану вітчизняної науки, пропонуються шляхи вирішення кризових явищ у науці.
Формулювання проблеми. Вказано на умови вітчизняного ринку та європейські виклики щодо актуальності досліджень. Акцент робиться на міждисциплінарних дослідженнях в галузі педагогіки, але мову треба вести про трансдисциплінарність у науці, якій присвячуються міжнародні та всеукраїнські наукові форуми.
Матеріали і методи. Автор використовує теоретичний аналіз та систематизацію науково-педагогічної та довідкової літератури (протоколи НАНУ за 2019 рік) з проблем фундаментальних та прикладних досліджень у педагогіці; узагальнення педагогічного досвіду викладачів закладів вищої освіти та науковців. Результатом стало відстоювання автором думки, що викликам часу, практичному вирішенню мають відповідати дослідження щодо фахової підготовки й національно-патріотичного виховання фахівців для нових професій. Аналіз якості, особливостей педагогічних досліджень за останні роки, виявлення кризових, дослідницьких проблем, скерування уваги на актуальні питання в науковій царині, прикладний характер досліджень як практичне вирішення освітянських проблем – ось неповний перелік питань, які потребують вирішення на рівні Міністерства освіти й Національної академії наук.
Результати. У статті теоретично обґрунтовуються найбільш ефективні заходи щодо активізації наукових досліджень. Напрями сучасних конференцій можуть бути поштовхом для розробки нових ідей фундаментальних і прикладних досліджень: вивчення інноваційних методів навчання майбутніх вчителів; STEAM-освіта при підготовці вчителів; STEAM-освіта в початковій школі; Е-середовище сучасного університету; цифрова компетентність вчителя; цифрові технології у педагогічній освіті; цифрові технології у сучасній вищій школі; комп’ютинг та основи програмування в початковій школі; цифровий профіль вчителя Нової української школи; віртуальна та доповнена реальність в освіті тощо.
Висновки. Автор пропонує спонукати українські ЗВО, науково-педагогічних працівників до наукових досліджень, які б відповідали викликам часу, практичному вирішенню питань щодо фахової підготовки й національно-патріотичного виховання фахівців для нових професій. Майбутній фахівець повинен мати такі характеристики, як уміння вчитися упродовж життя, бути гнучким і здатним адаптуватися до викликів ринку праці, відповідальним за свої рішення й життя. Бути особистістю понад усе, яка вміє себе мотивувати на розвиток.
Ключові слова: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, університетська освіта, виклики часу, трансдисциплінарність.

FUNDAMENTAL AND APPLIED PEDAGOGICAL RESEARCHES IN THE CONDITIONS OF HOME MARKET AND EUROPEAN CALLS
O.P. Luchaninova
National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Abstract. The article presents various scientific approaches, views on basic and applied research in the field of pedagogy over the past year, analysis of the state of national science, and suggests ways of solving crisis phenomena in science.
Formulation of the problem. The conditions of the domestic market and European challenges regarding the relevance of the research are indicated. The focus is on interdisciplinary research in the field of pedagogy, but the transdisciplinarity in science, dedicated to international and all-Ukrainian scientific forums, needs to be addressed.
Materials and methods. The author uses theoretical analysis and systematization of scientific pedagogical and reference literature (NASU protocols for 2019) on the problems of basic and applied research in pedagogy; generalization of pedagogical experience of teachers of higher education institutions and scientists.The author uses comparisons, synthesis, analysis, generalization, study and synthesis of the scientific experience of scientists in order to achieve their goal. The result was the author's assertion that the challenges of time, practical solutions should be answered by research on the professional training and national-patriotic education of specialists for new professions. Analysis of quality, features of pedagogical research in recent years, identification of crisis, research problems, attention on topical issues in the scientific field, the applied nature of research as a practical solution to educational problems - here is an incomplete list of issues that need to be addressed at the level of the Ministry of Education and the National Academy of Sciences
Results. The article theoretically substantiates the most effective measures to activate scientific research. The trends of contemporary conferences can be an impetus for the development of new ideas for basic and applied research: learning innovative teaching methods for future teachers;STEAM education in teacher training; STEAM education in primary school; E-environment of the modern university; digital competence of the teacher; digital technologies in pedagogical education; digital technologies in modern higher education; elementary school computer and programming; digital profile of the teacher of the New Ukrainian School; virtual and augmented reality in education and more.
Conclusions. The author proposes to encourage Ukrainian higher education, scientific- pedagogical staff to new scientific research that would meet the challenges of the time, practical solutions to the issues of professional training and national-patriotic education of specialists for new professions. The future specialist should have such characteristics as: the ability to learn throughout life, be flexible and able to adapt to the challenges of the job market, responsible for their decisions and lives. To be a person above all who can motivate himself for development.
Keywords: fundamental researches, applied researches, university education, calls of time, transdisciplinarit.

Список використаних джерел

 1. Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. 208 с.
 2. Гончаренко С. Про фундаментальні і прикладні педагогічні дослідження, 2010 С. 114-124. URL: http://lib.iitta.gov.ua/707119/1/Прикладні%20дослідження.pdf (Дата звернення 20.12.2019).
 3. Гончаренко С Про фундаментальні і прикладні педагогічні дослідження, або «Не споруджують освіту на піску». Шлях освіти, 2010. С. 2-10. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84274148.pdf (Дата звернення 20.12.2019).
 4. Луговий В. Кому потрібна неінтелектуальна Україна. "Освіта і суспільство", 2018, №2. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/1448/ (Дата звернення 20.12.2019).
 5. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. 248 с.
 6. Modernization of pedagogical higher education by innovative teaching instruments. URL: http://mopedproject.eu/ua/news/ (Дата звернення 20.12.2019).
 7. Мультидисциплинарность научных исследований. URL:http://protown.ru/information/hide/4457.html (Дата звернення 20.12.2019).
 8. Classification of Papers in Multidisciplinary Journals. ScienceWatch.com. URL: http://sciencewatch.com/about/met/classpapmultijour/ (Дата звернення 20.12.2019).
 9. Наука в університетах. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/nauka-v-universitetah (Дата звернення 20.12.2019).
 10. Освіта для майбутнього: роздуми над ювілейною доповіддю римського клубу Філософія освіти. Philosophy of Education. 2018. №2 (23). С.70-99.
 11. Пріоритетні напрями наукових досліджень НАПН України на 2018–2022 рр. з філософії освіти, педагогіки і психології. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/ (Дата звернення 20.12.2019).
 12. Протокол № 1 від 29.01.2019 р. Теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі знань 01 – освіта/педагогіка. URL: http://naps.gov.ua/uploads/files/iccr/protocols/Prot_1-19.docx (Дата звернення 20.12.2019).
 13. «Професії майбутнього», які виникнуть у найближчі 20 років. URL: http://tsn.ua/nauka_it/profesiyi-maibutnogo-yaki-viniknut-u-naiblizhchi-20-rokiv.html (Дата звернення 20.12.2019).
 14. Синергетика i освіта : монографiя / За ред. В. Г. Кременя. К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. 348 с.
 15. Сисоєва С. Міждисциплінарні дослідження в галузі педагогіки: освітологічний контекст. Сучасний дискурс розвитку загальної педагогіки та філософії освіти Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). К.: Видавничий дім «Сам», 2017. 400 c. С. 22-27.
 16. Стратегія національно-патріотичного виховання (затверджено Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (Дата звернення 20.12.2019).
 17. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 516 с.
Розділ: ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Додано: 12.02.2020 | Переглядів: 771 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar