Головна » Статті » ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Рогова Т.В. ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Рогова Т.В. [rogovayatv7@gmail.com]
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Rohova_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Формулювання проблеми. Одним з актуальних питань сучасного світу є виховання високоморальної особистості.  В умовах військових дій на Донбасі, окупації Криму, річниці загиблих на Майдані особливого значення набувають патріотичні якості особистості, тоді як моральні відступають на задній план. Зі ЗМІ дізнаємося про випадки жорстокості, грубості, брутальності, знущання серед підлітків. Виховання громадянина оновленої демократичної держави ХХІ століття не можливе без звернення до традицій та звичаїв українського народу. Формування особистості підліткового віку з залученням засобів народної педагогіки допоможе вихованцю не тільки переосмислити, але й пропустити через емоційну сферу народні знання, звичаї, традиції та в подальшому керувати власною поведінкою згідно норм, що панують у суспільстві.
Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети було застосовано в комплексі такі теоретичні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, систематизація та узагальнення поглядів та досягнень учених – для зіставлення різних підходів щодо морального виховання підлітків засобами народної педагогіки. Джерельною базою слугували праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
Результати. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив розкрити особливості морального виховання за радянських часів та після проголошення незалежності України. На основі наявних праць розглянуто особливості підліткового віку та проблеми, які виникають у роботі з підлітками. Проаналізовано виховний потенціал засобів народної педагогіки (родинно-побутова культура та фольклор), який слід осучаснити до умов сьогодення для роботи з підлітками.
Висновки. Отже, за часів проголошення незалежності та радянської епохи, не дивлячись на різні установки педагогічної системи, що й втілювалася по-різному, спільною рисою є формування у підростаючого покоління загальнолюдських цінностей (чесність, гідність, повага до старших, любов до Батьківщини тощо), що є актуальним й донині.  Народна культура має потужний виховний потенціал, який, на жаль, недостатньо реалізуєтся у процесі морального виховання. У роботі з підлітками слід враховувати не тільки особливості цього віку, але й процеси, що відбуваються у країні, світі в цілому. Слід наголосити, що відродження народної педагогіки необхідно не тільки для того, щоб відтворити кращі надбання нащадків, але й для того, щоб доповнити її сучасним змістом та  передати у спадок майбутньому поколінню.
Ключові слова:  народна педагогіка, підлітки, моральність, фольклор, родино-побутова культура.

PECULIARITIES OF MORAL EDUCATION OF TEENAGERS BY FOLK PEDAGOGY
T.V. Rohova
Kharkiv National Pedagogical G.S. Skovoroda University, Ukraine

Formulation of the problem. One of the topical nutritional sources of the present is є virality of high moral standards. In the context of hostilities in the Donbas, the occupation of the Crimea, the anniversaries of the victims on the Maidan attach particular importance to the patriotic qualities of the person, while the moral ones retreat into the background. We learn from the media about cases of cruelty, rudeness, brutality, bullying among teenagers, which was not the case in the last century. Appealing to folk pedagogy will help the adolescent person to rethink, to pass through the emotional sphere of people's knowledge, customs, traditions and subsequently to manage their behavior following the rules prevailing in the society.
Materials and methods. To solve this goal, the following theoretical methods of research were applied in the complex: analysis of psychological and pedagogical literature, systematization and generalization of the views and achievements of scientists - to compare different approaches to the moral education of adolescents utilizing folk pedagogy. The source base was the works of native and foreign scientists.
Results. The analysis of the psychological and pedagogical literature made it possible to reveal the peculiarities of moral education in Soviet times and after Ukraine's independence. Based on the available works, the features of adolescence and possible causes that arise in adolescents' work are considered. The educational potential of folk pedagogics, which should be modernized to the present conditions for working with adolescents, is analyzed.
Conclusions. Therefore, at the time of the proclamation of independence and the Soviet period, despite the different institutions of the pedagogical system, which happened in different ways, a common feature is the formation of a universal human value ​​(honesty, dignity, respect for elders, love for the Motherland, etc.) among the younger generation are still relevant. Folk culture has a miserable whirlwind potential, which, unfortunately, is poorly realized in the process of moral whirlwind. When dealing with teenagers, it is important to take into account not only the characteristics of adolescence but also the processes taking place in the country and the world. The revival of folk pedagogy is not only to recreate the best heritage of posterity but to complement it with contemporary content that is relevant to this day to pass it on to a future generation.
Keywords: folk pedagogy, teenagers, morality, folklore, family culture.

Список використаних джерел

 1. Булах І.С., Коробка Н.М. Вивчення проблеми морального зростання особистості підліткового віку. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2013. Вип. 12. С. 146-155.
 2. Волошина О.В. Особливості морального виховання підлітків у сучасних умовах. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2014. Вип. 41. С. 66-70.
 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / гол. ред. С. Головко. К: Либідь, 1997. 374 с.
 4. Енциклопедія освіти / за ред. В.Г. Кремень.  Київ: Хрінком Інтер, 2008. 1040 с.
 5. Жуковський В.М., Москальова Л.Ю. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування: навч. посіб. Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. 364 с.
 6. Зимянський А.Р. Генезис форм прояву моральної самосвідомості підлітка. Проблеми загальної та педагогічної психології. Київ, 2009. Т. ХІ, част. 5. С. 129-135.
 7. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. Київ: Вища школа, 1997. 304 с.
 8. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. Москва: Прометей, 1992. 528 с.
 9. Мойсеюк Н.Є.Педагогіка: навч. посіб. 5-те вид., допов. і переробл.  Київ: ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2007. 656 с.
 10. Муляр Н.М. Морально-етичне виховання в українській сім’ї (друга половина ХІХ – початок ХХ століття):автореф. дис. …  канд. пед. наук : 13.00.01 / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка.Дрогобич, 2010. 20 с.
 11. Омеляненко В.Л., КУзьмінський А.І. Теорія та методика виховання. Київ: Знання, 2008. 215 с.
 12. Прислів’я та приказки: Взаємини між людьми / упоряд. М.М. Пазяк. Київ: Наукова думка, 1991.  440 с.
 13. Селиванова Н.Л. Современные представления о воспитательном пространстве. Педагогика. 2000. №6. С. 35-39.
 14. Стельмахович, М.Г. Народна педагогіка: навч.-метод. посіб. Київ: ІЗМН, 1997. 232 с.
 15. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособ. Київ:Вища школа, 2002. 215 с.

 

Розділ: ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 41 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar