Головна » Статті » ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Ротаньова Н.Ю., Дяченко О.Ф. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ: ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ротаньова Н.Ю., Дяченко О.Ф. [rotanevan@gmail.com]
Маріупольський державний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-1/2020_3-25-Rotanova-Diachenko_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ: ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ

Формулювання проблеми. У статті розглянуто етапи проведення педагогічного експерименту, застосування доцільних математичних методів до опрацювання здобутих даних та вибору відповідного статистичного критерію для перевірки гіпотези дослідження. Наведено методику аналізу результатів педагогічного експерименту, пов’язаного з впровадженням методичної системи формування пропедевтичної евристичної діяльності учнів у навчанні математики.
Матеріали і методи. Для розв’язання проблеми було використано наступний комплекс методів: теоретичні, діагностичні та  цілеспрямований педагогічний експеримент, що містить констатувальний, пошуковий, формувальний етапи (експериментальне впровадження методики було організовано за принципом поступового розширення контингенту учнів, загалом в експерименті брали участь 960 учнів з 8 закладів освіти Донецької області); методи математичної статистики – якісний аналіз та кількісна обробка результатів дослідження за допомогою математичних  методів з метою забезпечення достовірності та об’єктивності результатів педагогічного експерименту.
Результати. Розглянуто ефективний діагностичний інструментарій для обробки експериментальних матеріалів, що забезпечують можливість одержання переконливих результатів, а саме запропоновано непараметричні критерії Пірсона та Вілкоксона-Манна-Уітні, за допомогою яких, було підтверджено підвищення рівня сформованості евристичних умінь, рівня математичної підготовки учнів експериментальних груп порівняно з учнями контрольної групи, що свідчить про ефективність запропонованої методики.
Висновки. Застосування математичних методів аналізу педагогічного експерименту підвищує його якість і практичну цінність, а математичний апарат теорії ймовірностей та математичної статистики, відіграє важливу роль у процесі обробки статистичних даних. Вони допомагають оцінити результати експерименту, підвищують надійність висновків, дають підстави для теоретичних узагальнень.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: математичні методи, статистичні методи аналізу, експериментальні дані, педагогічний експеримент.

ORGANIZATION OF A PEDAGOGICAL EXPERIMENT:
STAGES AND MATHEMATICAL METHODS OF ANALYZING RESULTS

Nataliia Rotanova, Oksana Diachenko
Mariupol State University, Ukraine

Abstract. The article considers the stages of a pedagogical experiment, the application of appropriate mathematical methods to the processing of the obtained data, and the choice of an appropriate statistical criterion for testing the research hypothesis. A method for analyzing the results of a pedagogical experiment related to the implementation of a methodological system for the formation of the propaedeutic heuristic activity of students in teaching mathematics is presented.
Materials and methods. To solve the problem, the following set of methods was used: theoretical, diagnostic, and purposeful pedagogical experiment, containing ascertaining, search, forming stages (experimental implementation of the methodology was organized on the principle of gradual expansion of the student group, a total of 960 students from 8 educational institutions of the Donetsk region participated in the experiment); methods of Mathematical Statistics – qualitative analysis and quantitative processing of research results using mathematical methods to ensure the reliability and objectivity of the results of a pedagogical experiment.
Results. Effective diagnostic tools for processing experimental materials are considered. They provide an opportunity to get convincing results. Nonparametric Pearson and Wilcoxon-Mann-Whitney criteria are proposed. With the help of them, an increase in the level of formation of heuristic skills, the level of mathematical training of students of experimental groups in comparison with students of the control group was confirmed, which indicates the effectiveness of the proposed methodology.
Conclusions. The use of mathematical methods for analyzing a pedagogical experiment increases its quality and practical value, and the mathematical apparatus of probability theory and mathematical statistics plays an important role in the process of processing statistical data. They help to evaluate the results of the experiment, increase the reliability of conclusions, and give grounds for theoretical generalizations.
Keywords: mathematical methods, statistical methods of analysis, experimental data, pedagogical experiment.

Список використаних джерел

  1. Грабарь М. И., Краснянская К. А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы. М.: Педагогика, 1977. 136 с.
  2. Ротаньова Н. Ю. Формування евристичної діяльності учнів 5-6 класів у навчанні математики: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Херсон, 2014. 258 с.
  3. Скафа О. І. Організація педагогічного експерименту в галузі методики навчання математики: сутність і основні етапи проведення. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. 2005. Випуск 23. С. 105-108.
  4. Тверезовська Н. Т., Сидоренко В. К. Методологія педагогічного дослідження: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2014. 440 с.
Розділ: ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Додано: 26.11.2020 | Переглядів: 664 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar