Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 71
Показано матеріалів: 31-35
Сторінки: « 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 14 15 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті проаналізовано організаційно-методичні засади педагогічної практики у вищому навчальному закладі на даний час, розкрито її значення в системі професійного становлення майбутнього вчителя фізики. Зазначено, що ефективне проведення педпрактики залежить від належного рівня організації і управління діяльністю студентів. Обґрунтовано, що результати педагогічної практики виступають показником готовності студента до майбутньої професійної діяльності та одночасно вказують на недоліки і прогалини у знаннях студентів, на які необхідно звернути особливу увагу під час фахової підготовки. Описано основні розділи «Програми педагогічної практики» для студентів-майбутніх вчителів фізики (4-й курс), розробленої авторами статті у співавторстві з колективом досвідчених викладачів кафедри. Окреслено перспективи педагогічної практики студентів у зв’язку з реформуванням вищої освіти в Україні. Висвітлено деякі особливості організації педагогічної практики у вищих навчальних закладах різних країн світу.

Abstract. The article analyzes organizational-methodical bases of pedagogical practice in higher education at the present time, revealed its importance in the system of professional formation of future teachers of physics. Noted that effective implementation of the internship depends on the appropriate level of the organization and management of students. It is proved that the results of the pedagogical practices act as an indicator of students 'readiness for future professional activity and at the same time indicate shortcomings and gaps in students' knowledge that need special attention in training. Describes the main sections of "teaching practice Program" for students-future physics teachers (4th year) developed by the authors in collaboration with a team of experienced teachers of the Department. Perspectives of pedagogical practice of students in connection with the reform of higher education in Ukraine. Highlight some features of the organization of pedagogical practice in higher education institutions around the world.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 164 | Author: Атаманчук П.С., Поведа Т.П. | Download in PDF |

Анотація. В статті розглядаються інтеграційні процеси в системі формування природничо-наукових знань учнів з використанням засобів мультимедіа в загальноосвітніх навчальних закладах. Показано, що важливе значення для формування природничо-наукових знань мають як інтеграційні так і диференційні процеси. Особливості взаємодії диференціації та інтеграції в епоху науково-технічної революції зумовили істотні зміни у структурі наукової методології. Наводяться напрямки формування природничо-наукових знань учнів на уроках фізики з використанням засобів мультимедіа. Звертається увага на значення використання засобів мультимедіа під час вивчення предметів природничого циклу з метою формування природничо-наукових знань.

Abstract. The article deals with the integration processes in the system of natural science students using multimedia in schools. It is shown that essential for the formation of natural science have both differential and integration processes. Features of the interaction of differentiation and integration in the era of scientific and technological revolution led to significant changes in the structure of scientific methodology. We give directions forming natural science students at physics lessons using multimedia. Attention is drawn to the importance of the use of multimedia in the study of natural subjects in order to create natural science.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 234 | Author: Сільвейстр А.М., Моклюк М.О. | Download in PDF |

Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів-предметників фізико-технологічного профілю для старшої школи. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, офіційних документів, інтернет ресурсів висвітлено теоретичні обґрунтування та практичні описи нагальної потреби в підготовці майбутнього вчителя-предметника фізико-технологічного профілю в старших класах з навчальних предметів «Фізика» і «Людина і природа»; запропоновані основні положення нової концепції підготовки таких фахівців. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики компетентнісного становлення майбутніх учителів фізико-технологічного профілю.

Abstract. The article is devoted to the issue of training future subject teachers of Physics and Technology Profile for high school. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific sources, official documents, and online resources highlights the theoretical study and practical descriptions of the urgent need to prepare the Future Subject Teachers of Physical and Technological Profile in the senior classes of subjects "Physics" and "Man and Nature"; the basic provisions of the new concept of training these professionals. Made in article findings can be using in the theoretical study and practical development a methodology competence of the Future Teachers of Physical and Technological Profile.

Анотація. Система освіти має виконувати соціальне замовлення суспільства. Суспільство XXI століття увійшло в нову, постіндустріальну фазу свого розвитку і вимагає адекватних змін в загальній освіті. На сьогоднішній день великі надії в контексті здійснення освітніх реформ пов’язуються із запровадженням в усіх освітніх галузях компетентнісно орієнтованого підходу, головною ідеєю якого є підготовка молоді до нових ролей у сучасному суспільстві, гуманізація та посилення практичної спрямованості освіти. Одним із важливих напрямків реформування загальної фізичної освіти є удосконалення прикладного компоненту змісту шкільного курсу фізики.
 У статті на прикладі теми „Електромагнітні хвилі”:
здійснено аналіз відповідних розділів діючої програми та підручників з фізики для старшої школи та обгрунтовано необхідність їх осучаснення;
запропоновано: узагальнений підхід до вивченням принципів передачі інформації на відстань за допомогою електромагнітних хвиль та вивчення принципів глобальних систем навігації;
 запропоновано новий підхід до вивчення основ сучасного телебачення;

обґрунтовано низку змін до програми теми „Електричний струм у напівпровідниках”.
Також у статті акцентовано увагу на необхідності широкого використання дидактичних функцій прикладного компоненту змісту у навчальному процесі з фізики.

Abstract. The education system has to fulfill the social order of society. 21st century society entered into a new, post-industrial phase of development and requires adequate changes in the general education. Today the high expectations in the context of educational reforms are associated with the introduction in all educational fields of competence oriented approach, the main idea of which is to humanize and strengthen the practical orientation of education. One of the important areas of general physical education reform is to improve the application component content of school physics course. In the article on the topic "Electromagnetic waves":
the analysis of the relevant sections of the existing programs and textbooks for physics for high school and the necessity of modernization;
offered: a generalized approach to the study of the principles of information transfer on distance using electromagnetic waves and study the principles of global navigation systems;
a new approach to learning the basics of modern television;
reasonable number of changes to the program theme "Electric current in semiconductors."

 It is also accentuated in the article the necessity of wide use of didactic functions applied component content in the educational process in physics.

Анотація. У статті розкрито основні етапи дидактичного моделювання творчої лабораторної роботи на основі експериментальної задачі. Процес розв’язання творчої експериментальної задачі вимагає від учнів уміння складати процедуру навчально-пізнавальної діяльності та моделювати фізичний експеримент. Виконання таких робіт активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів. Творчі лабораторні роботи сприяють ознайомленню з науковими методами пізнання та кращому засвоєнню навчального матеріалу. Виконання творчих лабораторних робіт спрямоване на розвиток творчих здібностей і навчально-пізнавальної компетентності учнів.
У статті запропоновано приклад творчої лабораторної роботи з фізики на тему: “Дослідження рівноваги важеля”. Творча лабораторна робота складається з наступних елементів: формулювання проблеми, теоретичної моделі розв’язку задачі, навчальної допомоги, моделі виконання експерименту, процедури експерименту, аналізу результатів експерименту та висновків. Відзначимо, що такі лабораторні роботи є продуктом творчого пошуку вчителя.

Abstract. The article deals the main stages of didactic modeling creative laboratory work based on experimental problems. The process of solving creative experimental problems requires from pupils the ability to fold the procedure for educational-cognitive activity and simulate physical experiment. Implementation such work promotes activation educational-cognitive activity of pupils. Creative laboratory works facilitate familiarization with scientific methods of cognition and better mastering educational material. Implementation creative laboratory works directed at developing creative abilities and educational-cognitive competence of pupils.
The article offers the example of the creative laboratory work of physics on the topic:The research of equilibrium of lever”. The creative laboratory work consists of the following elements: problem Definition, Theoretical model of problem solution, learning help, model of the experiment, experimental procedures, analysis of experimental results and conclusions.
Note that such laboratory work it’s product of creativity of teachers.

« 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 14 15 »