Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Чуприна О.С. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Чуприна О.С. [elena-chuprina@inbox.ru]
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v3-9/2016_3-9-Chupryna_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Анотація. Чуприна О.С. Формування технологічної компетентності майбутніх вчителів математики. В статті розглядаються особливості формування технологічної складової  методичної компетентності у майбутніх вчителів математики, які планують навчати учнів суспільно-гуманітарного напряму. Проаналізовані, узагальнені та структуровані загальні відомості організації навчальної діяльності з учнями-гуманітаріями, враховуючи їх психофізіологічні особливості та типи сприйняття математичної інформації. Запропоновані прийоми учбово-розумової діяльності, які доцільно використовувати під час навчання математики учнів у класах суспільно-гуманітарного напряму.
Ключові слова: Методична компетентність, суспільно-гуманітарний напрям навчання, сучасні технології навчання математики, форми, методи та прийоми навчання математики.

Аннотация. Чуприна Е.С. Формирование технологической компетентности будущих учителей математики. В статье рассматриваются особенности формирования технологической составляющей методической компетентности у будущих учителей математики, которые планируют обучать учеников общественно-гуманитарного направления. Проанализированы, обобщены и структурированы общие сведения организации учебной деятельности с учащимися-гуманитариями, учитывая их психофизиологические особенности и типы восприятия математической информации. Предложенные приемы учебно-мыслительной деятельности, целесообразно использовать при обучении математике учащихся в классах общественно-гуманитарного направления.
Ключевые слова: Методическая компетентность, общественно-гуманитарное направление обучения, современные технологии обучения математике, формы, методы и приемы обучения математике.

Abstract. Chupryna O.S. The formation of technological competence of the future mathematics teachers. In the article features of formation of the technological component of methodical competence of the future mathematics teachers who plan to teach students social and humanities. Analyzed, aggregated and structured overview of educational activities with students of humanities, given their physiological characteristics and types of perception of mathematical information. The proposed methods of training and mental activities that should be used when teaching mathematics students in social and humanities.
Keywords: Methodical competence, social and humanitarian research expertise, modern technology teaching mathematics, forms, methods and techniques of teaching mathematics.

Список використаних джерел

  1. Акуленко І.А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект): монографія / І.А.Акуленко. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2013. – 460 с.
  2. Прус А.В. Про компетентнісний підхід у навчанні математики в класах суспільно-гуманітарного напряму /А.В. Прус//Педагогічний дискурс, випуск 14, 2013. – С. 372.
  3. Скворцова С.О. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до навчання молодших школярів розвязувати сюжетні математичні задачі:[монографія] / С. О. Скворцова, Я. С. Гаєвець. – Харків: «Ранок-НТ», 2013. – 332 с.
  4. Хвостенко Е. Е. Методика обучения алгебре и началам анализа в 10-11 классах гуманитарного профиля с использованием компьютера: дис. ...канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Е. Е.Хвостенко. – Махачкала, 2000. – 123 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 07.10.2016 | Переглядів: 1121 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar