Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТУВАННЯ
Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. [rom.shahin@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Shakhina_Ilyina_Scientific_journal_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТУВАННЯ

Анотація. Шахіна І.Ю., Ільїна О.І. Організація контролю якості знань студентів із використанням електронного тестування. Оцінити діяльність студента,  використовуючи класичну систему оцінки знань, умінь і навичок важко і не завжди така оцінка є об’єктивною. Тому, одним із головних складових реформування вітчизняної освітньої галузі є впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають вимогам сучасного інформаційного суспільства, забезпечують високий рівень якості освіти та надають широкі можливості для контролю знань студентів.
У статті висвітлюється питання організації контролю якості знань студентів із використанням електронного тестування. Проводиться їх аналіз та вдосконалення існуючих інструментів тестового контролю знань призначених для діагностики якості засвоєння інформації, яку студенти набувають аудиторно або самостійно в процесі навчання.
Встановлено, що модернізація контролю навчального процесу потребує сучасної комп’ютерної техніки та засобів комунікації, що не є перешкодою у його активному використанні. Проведення електронного контролю знань студентів є основою отримання об’єктивної незалежної оцінки рівня навчальних досягнень (знань, інтелектуальних умінь і практичних навичок) студентів.
 Виділені переваги та недоліки електронного контролю знань. Окреслені види комп’ютерного  тестування. Визначені вимоги до тестових завдань. Наводяться приклади інтернет-сервісів для створення тестів. Детально розглянуто он-лайн сервіс LEARNINGAPPS.ORG, позитивні та негативні якості його роботи, наведено власно розроблені приклади інтерактивних вправ.

Ключові слова: електронне  тестування, інтернет-сервіси для створення тестів.

Аннотация. Шахина И.Ю., Ильина А.И. Организация контроля знаний студентов с использованием электронного тестирования. Оценить деятельность студента, используя классическую систему оценки знаний, умений и навыков трудно и не всегда такая оценка является объективной. Поэтому, одним из главных составляющих реформирования отечественного образования является внедрение инновационных компьютерных технологий, отвечающих требованиям современного информационного общества, обеспечивают высокий уровень качества образования и предоставляют широкие возможности для контроля знаний студентов.
В статье рассматривается вопрос организации контроля знаний студентов с использованием электронного тестирования. Проводится их анализ и совершенствование существующих инструментов тестового контроля знаний предназначенных для диагностики качества усвоения информации, которую студенты получают аудиторно или самостоятельно в процессе обучения.
Установлено, что модернизация контроля учебного процесса требует современной компьютерной техники и средств коммуникации, не является препятствием для его активного использования. Проведения электронного контроля знаний студентов является основанием для получения объективной независимой оценки уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) студентов.
 Выделены преимущества и недостатки электронного контроля знаний. Указаны виды компьютерного тестирования. Определены требования к тестовым заданиям. Приводятся примеры интернет-сервисов для создания тестов. Детально рассмотрен он-лайн сервис LEARNINGAPPS.ORG, положительные и отрицательные качества его работы, приведены собственно разработанные примеры интерактивных упражнений.

Ключевые слова: электронное тестирование, интернет-сервисы для создания тестов.

Abstract. Shakhina I.U., Ilyina A.I. Оrganization of quality control knowledge students with electronic testTo assess students’ educational progress using the classic system of knowledge and skills assessment is difficult and this assessment is not always objective. Therefore, one of the main components of the reform in the national education is the introduction of innovative computer technologies that meet the requirements of the modern information society providing high quality education and give opportunities to monitor students' knowledge.
An important role in the educational process on the basis of any educational technology plays knowledge monitoring. It was established that the modernization of the control of the educational process requires modern computer support
which students acquire in classrooms or individually.
It is defined that the modernization of monitoring of the educational process requires modern computer technology and means of communication that is not an obstacle to their active use. The electronic monitoring of students is the basis for obtaining objective independent assessment of students’ educational achievements (knowledge, intellectual and practical skills).
The article deals with the issue of the knowledge assessment for students using electronic testing. An analysis and improvement of the existing knowledge testing tools intended to diagnose the assimilation of information that students acquire in the classrooms or independently are carried out. In the article the advantages and disadvantages of electronic control knowledge are shown; the types of computer-based testing and the requirements for the tests are defined.  There are examples of Internet services to create general purpose tests, namely: Google Forms, LEARNINGAPPS.ORG, PROPROFS, ClassMarker. The online service for electronic test LEARNINGAPPS.ORG is considered in detail. The positive and negative capacities of the service are shown. There are our own examples of interactive exercises.

Key words: electronic testing,  Internet services to create tests.

Список використаних джерел

  1. Використання комп’ютерних тестових методик під час вивчення та закріплення матеріалу на уроках математики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjOuMyL_zIAhUL_XIKHQH7BZE&ur
  2. Ільїна О. І. Використання електронного тестування для контролю якості знань студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BzvVkHv_vLlSZlMxUkY3MHp3bjRoZjI5VE83MHZ2MUVRWDBJ/ view?usp=sharing
  3. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний посібник / Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. – Вінниця, ТОВ «Планер». – 2011. – 220 с.
  4. Таран І. Б. Застосування LEARNINGAPPS.ORG майбутніми вихователями для створення інтерактивних вправ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/TARAN_88_1417785843_file.docx
  5. Innovation in education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://induc.ru/news/events/?ELEMENT_ID=4631
  6. Learningapps: больше чем просто игры. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/shperk/learningapps-16334056?related=3
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1623 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar