Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ ЯК ОСНОВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н. [irina00dom@mail.ru]
Національний фармацевтичний університет України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-ZhovtonizhkoBabakishiyeva_Scientific_jou.pdf

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ
ЯК ОСНОВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН)

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування знань майбутніх фармацевтів як основи ціннісних орієнтацій. На основі аналізу науково-педагогічної літератури розкрито сутність поняття «ціннісні орієнтації», виявлено основні аспекти формування знань ціннісного характеру у студентів вищих навчальних закладів, зокрема автори зазначили, що ефективному формуванню знань такого роду сприяє дотримання умов (забезпечення соціокультурного підходу до навчання, розкриття культурної цінності змісту навчальних предметів; висвітлення змісту навчальних курсів з погляду розкриття його особистісної значущості для кожного студента; обговорення проблем, які підвищують світоглядну значущість навчального матеріалу; відтворення фундаментальних наукових знань під час розв’язування практичних завдань; забезпечення діалогу різних наукових позицій). Окрім того, наведено приклад методики формування знань майбутніх фармацевтів як основи ціннісних орієнтацій під час вивчення математичних дисциплін.
Ключові слова: знання, ціннісні орієнтації, математичні дисципліни, вища школа, майбутні фармацевти.

SOME ASPECTS OF KNOWLEDGE OF FUTURE PHARMACISTS AS A BASIS OF VALUE ORIENTATIONS
(FOR EXAMPLE STUDY OF MATHEMATICAL DISCIPLINES)

I.M. Zhovtonizhko
National University of Pharmacy, Ukraine
E.N. Babakishiyeva
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Abstract. The article is devoted the problem of forming the knowledge of the future pharmacists as the basis of value orientations. Based on the analysis of scientific pedagogical literature reveals the essence of the concept of "value orientation" to identify the basic aspects of formation of knowledge of the value of nature in students of higher educational institutions, in particular, the authors noted that an effective formation of such knowledge contributes to compliance with the conditions (providing a socio-cultural approach to learning, the disclosure of cultural values content of school subjects; the coverage of the course content from the perspective of the disclosure of his personal importance for each student, discuss problems, raise key philosophical significance of the educational material; playback of fundamental scientific knowledge in solving practical problems, providing dialogue between different scientific positions). In addition, examples of methods of formation of knowledge of the future pharmacists as the basis of valuable orientations at studying of mathematical disciplines.
Keywords: knowledge, values, mathematical discipline, high school, future pharmacists.

Список використаних джерел

  1. Ахияров К. Формирование ценностных ориентаций будущих учителей / К. Ахияров, А. Амиров // Педагогика. – 2002. – № 3. – С. 50-54.
  2. Драч С. В. Ціннісні орієнтації студентської молоді українського суспільства: сутність та динаміка / С. В. Драч // Зб. наук. пр. Хмельницького інституту соціальних технологій університету. – 2010. – № 2. – С. 26-30.
  3. Жовтоніжко І. М. Формування системи оцінно-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін: автореферат … к. пед. наук : спец. : 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти / І. М. Жовтоніжко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – 20 с.
  4. Леэси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание / Х. Леэси ; пер. с анг. Л. В. Сурковой, В. А. Яковлева, А. И. Панченко ; под ред. В. А. Яковлева. – М. : Логос, 2001. – 360 с.
  5. Панченко Л. Цінність як філософська інтенція буття людини / Л. Панченко // Вища освіта України. – 2002. –№ 4. – С. 33-37.
  6. Педагогика: Большая современная энциклопедия / [cост. Е. С. Рапцевич]. – Мн. : Современное слово, 2005. – 720 с.
  7. Педагогический словарь : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / [В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т. А. Строкова и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. – М. : Изд-ий центр «Академия», 2008. – 352 с.
  8. Плотникова Е. Г. Педагогика математики : предмет, содержание, принципы / Е. Г. Плотникова // Педагогика. – 2003. – С. 32-35.
  9. Шрейдер Ю. А. Ценности, которые мы выбираем. Смысл и предпосылки ценностного выбора / Ю. А. Шрейдер. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 208 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1135 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar