Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Чемерис О.А. КОРЕКТНІСТЬ ФОРМУЛЮВАННЯ УМОВИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Чемерис О.А. [olgachemerys@i.ua]
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Chemerys_Scientific_journal_FMO.pdf

КОРЕКТНІСТЬ ФОРМУЛЮВАННЯ УМОВИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ
У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Анотація. Стаття присвячена методичним особливостям науково-дослідницької діяльності студентів фізико-математичного факультету при написання курсових та дипломних робіт з геометрії. Наголошено на важливості пошукової діяльності, яка сприяє науковій творчості та методичній підготовці майбутніх фахівців. Велика увага приділяється принципу визначеності у геометричних задачах, який є важливим критерієм для створення авторських завдань. Наведено приклади узагальнень базових елементів в умові для обчислення та побудови різних геометричних фігур (трикутників, чотирикутників, багатокутників та багатогранників). Підібрано типові задачі на самостійне опрацювання матеріалу тем конструктивної планіметрії, з неявним заданням числових даних та не розв’язані циркулем та лінійкою. Описано зв’язок алгебраїчного методу розв’язування задач на побудову із коректністю умови. Зазначено, що принцип визначеності фігури дає змогу зрозуміти завдання, алгоритмізує наші дії при розв'язанні та дозволяє досить просто дістати відповідь на запитання.
Ключові слова: наукова робота, теоретичні дослідження, розв’язування геометричних задач, принцип визначеності, алгебраїчний метод, задачі на побудову.

CORRECTNESS OF FORMULATION OF GEOMETRICAL PROBLEM
SPECIFICATION IS  IN SCIENTIFIC ACTIVITY
OF STUDENTS

Olga Chemerys
Zhytomyr State University of the name of Ivan Franco, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the methodological peculiarities of research activities of students of physics and mathematics faculty in writing course and diploma works on geometry. Stressed the importance of search activities promotes scientific creativity and methodological training of future specialists. Great attention is paid to the principle of certainty in the geometric task, which is an important criterion for the creation of copyright problems. Examples of generalizations of the basic elements in condition for computing and plotting various geometric shapes (triangles, quadrilaterals, polygons and polyhedra). Selected sample tasks for independent study of the material the constructive planar geometry with implicit assignment of numeric data and not solved by compass and ruler. Describes the relationship of the algebraic method of solving problems on the construction with the correctness conditions. It is noted that the principle of certainty of the figure allows us to understand the problem, algorithmize our actions in the solution and makes it easy to answer the question.
Key words: the advanced study, theoretical researches, untiing of geometrical tasks, principle of definiteness, method of algebra; tasks are on a construction.

Список використаних джерел

  1. Людмилов Д.С. Складання і розв'язування текстових задач у середній школі / Дмитро Людмилов : Посібник для вчителів. – Київ : «Радянська школа», 1967. – 174 с.
  2. Боравльов А.П. Аналіз у розв'язуванні задач на побудов / Анатолій Боравльов, Іван Ленчук : Навч. посіб. – Київ : Вища шк., 2002. – 191 с.
  3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Галина Цехмістрова : Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1061 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar