Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Кугай Н.В., Калініченко М.М. та ін. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Кугай Н.В., Калініченко М.М. та ін. [nkuhai@gmail.com]
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-KuhaiKalinichenko_Scientific_journa.pdf

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто зміст методологічних знань технологічного рівня майбутнього вчителя математики. З’ясовано, які знання про комп’ютерні засоби математики доцільно віднести до методологічних знань. Наведено приклади застосування комп’ютерних засобів GRAN1, GRAN-2D, Maxima на заняттях з дисциплін математичного циклу: математичний аналіз, методи обчислень, інтегральні рівняння, методи оптимізації. Показано, що під час розв’язування пропонованих прикладів відбувається формування методологічних знань про комп’ютерні засоби математики і вмінь їх застосовувати. Крім того обґрунтовано, що застосування комп’ютерних програм є ефективним засобом формування методологічних знань і вмінь майбутнього вчителя математики. Зокрема, воно сприяє розвитку вміння застосовувати різні способи і методи розв’язування задач, порівнювати їх ефективність і доцільність. Для кожного наведеного прикладу сформульовано дидактичну мету застосування комп’ютерних програм: для самоаналізу, рефлексії; як засіб розв’язання певного етапу задачі; для урізноманітнення методів і способів розв’язання задачі тощо.
Ключові слова: методологічні знання і вміння, комп’ютерні засоби математики, майбутній учитель математики.

USING COMPUTER MATHEMATICS TOOLS FOR FORMATION OF METHODOLOGICAL KNOWLEDGE
AND SKILLS OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS

Nataliia Kuhai
Hlukhiv national pedagogical university of Oleksandr Dovzhenko, Ukraine
Mykola Kalinichenko
Radio astronomy institute of NAS of Ukraine, Ukraine
Tetiana Prokopets
Hlukhiv national pedagogical university of Oleksandr Dovzhenko, Ukraine

Abstract. The article describes the content of the methodological knowledge of the technological level of the future teacher of mathematics. Found that the knowledge about computer tools of mathematics would be appropriate for methodological knowledge. Examples of application of computer means GRAN1, GRAN-2D, the Maxima in the classroom for mathematical cycle disciplines: mathematical analysis, methods of computation, integral equations, optimization methods. It is shown that the solution of the proposed examples is the formation of methodological knowledge about computer tools of mathematics and the skills to apply them. In addition it is proved that the use of computer programs is an effective means of formation of methodological knowledge and skills of future teachers of mathematics. In particular, it contributes to the development of the ability to apply various ways and methods of solving tasks, to compare their effectiveness and usefulness. For each example formulated didactic purpose of the application of computer programs: for introspection, reflection; as a means of solving a particular step of the task; for a variety of methods and techniques for problem solving and the like.
Key words: methodological knowledge and skills, computer mathematics tools, future mathematics teacher.

Список використаних джерел

  1. Бевз Г. П. Методика викладання математики : навч. посібник. К. : Радянська школа, 1989. 296 с.
  2. Вірченко Н. О. Нариси з методики викладання вищої математики. К., 2006. 396 с
  3. Жалдак М. I., Михалiн Г. О., Деканов С. Я. Математичний аналiз. Функцiї багатьох змiнних : Навчальний посібник. К. : НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2007. 430 c.
  4. Жалдак М. І., Горошко Ю. В., Вінниченко Є. Ф. Комп'ютер на уроках математики : Посібник для вчителів. К. : Техніка, 1997. 303 с.
  5. Жалдак М. І., Рамський Ю. С. Чисельні методи математики : посібник для самоосвіти вчителів. К. : Рад. шк., 1984. 206 с.
  6. Кугай Н. В. Методологічні знання майбутнього вчителя математики : монографія Харків : ФОП Панов А. М., 2017. 336 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1235 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar