Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Малярець Л.М., Лебедєва І.Л. НЕПЕРЕРВНА МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІСТІВ: ЗНАННЯ, НАВИЧКИ, ВМІННЯ
Малярець Л.М., Лебедєва І.Л. [malyarets@ukr.net]
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна,
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-MalyaretsLebedeva_Scientific_journa.pdf

НЕПЕРЕРВНА МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІСТІВ:
ЗНАННЯ, НАВИЧКИ, ВМІННЯ

Анотація. У статті узагальнюється досвід втілення принципу неперервної математичної підготовки майбутніх фахівців з економіки та менеджменту, що випливає з вимог реалізації стратегії інноваційного розвитку України. У рамках запровадження компетентнісного підходу розглядається доцільність формування міждисциплінарних зв’язків математичних дисциплін фундаментального циклу з дисциплінами фахового спрямування, що забезпечує не тільки більш високу якість засвоєння теоретичних знань з математичних дисциплін, але і дає можливість набуття досвіду їх практичного застосування при розв’язанні реальних завдань економіки. Наведені приклади взаємодії студентів і педагогічного складу університету щодо обрання форм і методів навчання, методів активізації навчального процесу й оцінювання ефективності їх застосування. Значна увага приділяється досвіду використанню ігрових механік як методу активізації навчального процесу. Розглянуто можливості, які надають інтерактивні технології для залучення математичного інструментарію до розв’язання реальних проблем економіки. Показано, що активізація навчального процесу завдяки застосуванню ігрових механік допомагає засвоєнню більшого обсягу знань, умінь та навичок, а також поліпшує якість командної взаємодії, підвищує ефективність спільної праці студентів при виконанні комплексних завдань, сприяє розвитку лідерських якостей, формує навички самостійного пошуку інформації та забезпечує більш ефективне її засвоєння.
Ключові слова: компетентністний підхід, освітні технології, неперервна математична підготовка, міждисциплінарність, методи і форми активації навчального процесу, ігрові механіки.

Long Mathematical Learning in Economics: Knowledge, Skills, Competence
Lyudmila Malyarets, Irina Lebedeva
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Abstract. The article generalizes the experience of the realization of the principle of continuous mathematical training of future specialists in Economics and management, which flow from the requirements of the implementation of the strategy of innovative development of Ukraine. In the framework of the implementation of competence-based approach examines the feasibility of formation of interdisciplinary links of mathematical disciplines of basic cycle disciplines of professional direction, providing more high-quality mastering of theoretical knowledge in mathematical disciplines, but also provides an opportunity to gain experience of their practical application in solving actual problems of the economy. Examples of interaction between students and teaching staff of the University by election forms and methods of training, methods of enhancing the learning process and assess the effectiveness of their application. Considerable attention is paid to the experience of using game mechanics as a method of enhancing the learning process. Considered the opportunities offered by interactive technologies for bringing mathematical tools to the solution of real problems of the economy. It is shown that the intensification of the educational process through the application of game mechanics helps in the absorption of a large volume of knowledge, abilities and skills and improves team collaboration, increases efficiency and collaboration of students in the implementation of complex tasks promotes the development of leadership qualities, skills of independent search of information and provides more efficient absorption.
Key words: competency-based approach, educational technologies, continuing mathematical training, interdisciplinarity, methods and forms of activation of the educational process, game mechanics.

Список використаних джерел

 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. 112 с.
 2. Camuffo A., Gerli F. An integrated competencybased approach to management education: an Italian MBA case study // International Journal of Training and Development : електрон. версія журн. 2004. Vol. 8. Issue 4. P. 240–257 (дата звернення : 27.11.2017).
 3. Report by the Director-General on the execution of the programme adopted by the General Conference. Part I. / UNESCO. Executive Board. 154th EX/Decisions. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001120/112019E.pdf (дата звернення : 27.11.2017).
 4. Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics: електрон. версія журн. 2014. Issue 158. P. 18–22. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/158_18-22.pdf (дата звернення : 27.11.2017).
 5. Гусак Л.П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2007. 20 с.
 6. Самарук Н.М. Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметних зв’язків : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2008. 21 с.
 7. Дутка Г.Я. Комплексний підхід до моделювання змісту фундаментальної математичної освіти у професійній підготовці економістів // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. ін-ту педагогіки Нац. акад. пед. наук України. Хмельницький, 2009. Вип. 5. С 73–78.
 8. Державна служба статистики України. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення : 27.11.2017).
 9. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / 7-е изд. Москва: Высшая школа, 2001. 575 с.
 10.  Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва: Радио и связь, 1989. 316 с.
 11.  Лебедєва І.Л., Лебедєв С.С. Методичні рекомендації до проведення тренінгу на тему «Економіко-математичні методи в оцінці майна» з навчальної дисципліни «Економіко-математичні моделі і методи оцінки майна» та оформленню звіту за його результатами для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 45 с.

 

 

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1158 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar