Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Шаран О.В., Бец Ю.С. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МАТЕМАТИКИ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Шаран О.В., Бец Ю.С. [Sharan_oleks@ukr.net]
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-SharanBets_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МАТЕМАТИКИ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація. У статті розглянуто проблему використання міжпредметних зв’язків у навчанні учнів початкової школи. Аргументується необхідність їх різнобічного застосування, що сприяє цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення учня до пізнавального процесу. Зокрема, застосування інтегрованого підходу під час вивчення англійської мови дає можливість досягти не тільки розуміння предмета, але й сформувати вміння застосовувати отримані знання під час вивчення інших навчальних дисциплін, наприклад, математики, та досягти високого рівня життєвих компетентностей школярів. Наведено способи використання міжпредметних зв’язків в освітньому процесі початкової школи. Наведено приклади завдань, що сприяють формуванню вмінь молодших школярів застосовувати вивчений матеріал на практиці, зокрема, вміння формулювати висловлювання з мовних ситуацій, пов’язаних з розв’язанням математичних завдань. Як показала практика, правильне використання міжпредметних зв’язків математики й англійської мови сприяє формуванню практичної та комунікативної компетентності молодших школярів.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, інтегроване навчання, міжпредметна інтеграція, вивчення англійської мови, навчання математики, молодші школярі.

FEATURES OF USING INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS
IN TEACHING MATHEMATICS AND ENGLISH LANGUAGE TO ELEMENARY SCHOOL STUDENTS

Oleksandra Sharan
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine
Yulia Bets
Brody Secondary School #2 Specialising in English, Ukraine

Abstract. The article considers the problem of the use of interdisciplinary connections in teaching primary school students. The article argues for the necessity of their versatile applications, promotes a holistic perception of the teaching material, the formation of system thinking, positive emotional relations of the student to cognitive process. In particular, the use of an integrated approach to learning English gives you the opportunity to achieve not only understanding, but also to foster the ability to apply this knowledge when studying other disciplines such as mathematics and to reach high level of life competence of students. Details how to use inter-subject relations in educational process in primary school. The examples of tasks that contribute to the formation of skills to apply what is learned in practice, in particular, the ability to formulate statements of linguistic situations related to solving mathematical problems. As shown, the proper use of intersubject links of mathematics and English language contributes to the development of practical and communicative competence of Junior schoolchildren.
Key words: interdisciplinary connections, integrated learning, interdisciplinary integration, learning English, learning mathematics, junior pupils.

Список використаних джерел

  1. Велика психологічна енциклопедія. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://enc.com.ua/velika-psixologichna-enciklopediya/simv-sist/105449-sinkretizm.html
  2. Максимова В.Н. Межпредметные связи и их совершенствование процесса обучения / В.Н. Максимова. – М.: Просвещение, 1984. – 250 с.
  3. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: у 2 т. Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки / К.Д. Ушинський; за ред. О.І. Пискунова. – К. : Радянська школа, 1983. – 488 с.
  4. Шаран О.В. Міжпредметні зв’язки як основа інтегрованого навчання математики молодших школярів / О.В.Шаран, Ю.С.Бец // Новини передової науки – 2017: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2017. – Т. 6. Педагогічні науки. Психологія і соціологія. – 112 с. – С. 91-94.
  5. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: у 2 т. Т. 2. Проблеми російської школи / К.Д. Ушинський; за ред. О.І. Пискунова. – К. : Радянська школа, 1983. – 359 с.
  6. Інтеграція знань з предметів природничо – математичного циклу: проблеми та шляхи їх вирішення (збірник матеріалів інтернет – семінарів). – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://library.ippro.com.ua/attachments/article/241/інтернет-семінар-2-замулко.pdf

 

 

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1300 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar