Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Іванчук М.А. ФОРМУЛЮВАННЯ КЛІНІЧНИХ ВИСНОВКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОСТАТИСТИКИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Іванчук М.А. [mgracia@ukr.net]
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Ivanchuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУЛЮВАННЯ КЛІНІЧНИХ ВИСНОВКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОСТАТИСТИКИ
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація. Робота присвячена методиці викладання основ біостатистики студентам вищих медичних навчальних закладів, основна мета якої є правильне формулювання та прийняття статистичних гіпотез і, найголовніше, коректне формулювання клінічних висновків на основі статистичного аналізу даних клінічного дослідження майбутніми вченими-медиками. Викладання біостатистики студентам медичних факультетів має свою специфіку і суттєво відрізняється від викладання біостатистики студентам математичних та інженерних спеціальностей. Основна увага на практичних заняттях повинна бути приділена вірному формулюванню висновків за результатами проведеного статистичного аналізу даних клінічних досліджень. Для кращого опанування студентами навичок формулювання клінічних висновків пропонується порядок проведення дослідження та таблиця, що узагальнює методику трактування результатів статистичної обробки результатів клінічних досліджень та дозволяє студенту систематизувати отриману інформацію, зрозуміти зв’язки між набутими поняттями і фактами, а також допомагає при розв’язанні практичних завдань.
Ключові слова. біостатистика, нульова гіпотеза, клінічні дослідження, методика викладання.

FORMULATION OF CLINICAL CONCLUSIONS DUIRING BIOSTATISTICS STUDY
IN HIGHER MEDICAL EDUCATION ESTABLISHMENTS

Ivanchuk M.A.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bucovinian State Medical University”, Ukraine

Abstract. The work deals with the basics of biostatistics to the students of higher medical educational institutions whose main aim is the correct formulation and adoption of statistical hypotheses and, most importantly, the correct formulation of clinical findings based on statistical analysis of data future clinical studies by medical scientists. Teaching biostatistics to students of medical faculties has its specificity and differs from the teaching of biostatistics to students of mathematical and engineering specialties. The emphasis on practical training should be given the right formulation of conclusions based on the results of the statistical analysis of clinical trial data. For the best mastering of skills of formulating clinical findings, the procedure of the study and a table summarizing the methods of interpretation of results of statistical processing of the results of clinical studies and allows the student to systematize the information received, to understand the relationships between acquired concepts and facts, as well as assisting in solving practical problems.
Key words: biostatistics, null hypothesis, clinical research, teaching method.

Список використаних джерел

  1. Гудман С.Н. Прикладная биостатистика: знание вероятности или вероятность знания? // Международный журнал медицинской практики. № 2, 2001. – С. 21-22.
  2. Вульф Х.Р. История развития клинического мышления// Международный журнал медицинской практики. № 1, 2005. – С. 12-20.
  3. Леонов В. Доказательная медицина и статистика // Електронний ресурс. режим доступу: http://www.biometrica.tomsk.ru/kuzbass2.htm.
  4. Novella S. Vaccines Still Not Linked to Autism // Електронний ресурс. режим доступу: https://sciencebasedmedicine.org/vaccines-still-not-linked-to-autism.
  5. Іншакова Г.В. Європейський досвід викладання біостатистики в процесі підготовки фахівців громадського здоров’я // Україна. Здоров’я нації. № 3(44), 2017. – С. 324-325.
  6. Зюков О.Л. Шляхи поліпшення викладання біостатистики за допомогою дистанційних інтернет технологій // Запорожский медицинский журнал. №7, 2012. – С. 125-127.
  7. Строгонова Т. В. Методичні проблеми викладання біостатистики у вищому медичному навчальному закладі // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 176.
  8. Койчубеков Б.К., Сорокина М.А., Букеева А.С., Такуадина А.И. Некоторый опыт преподавания биостатистики в медицинском вузе // Електронний ресурс. режим доступу: https://articlekz.com/article/6595

 

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 31.01.2018 | Переглядів: 1079 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar