Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Кнігніцька Т.В. «ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ» АБО ЯК ЗАЦІКАВИТИ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИКОЮ
Кнігніцька Т.В. [knig.tatyana.v@gmail.com]
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Knignitska_Scientific_journal_FMO.pdf

«ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ» АБО ЯК ЗАЦІКАВИТИ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИКОЮ

Анотація. Розуміння студентами практичного застосування набутих знань – основна проблема методики викладання математики. Статтю присвячено висвітленню природного підходу, що описує процес навчання від постановки задачі, конкретного прикладу з життя, до освоєння існуючих теоретичних відомостей для розв’язання вказаної задачі. Такий підхід вимагає від викладача глибокого розуміння предмету та далекоглядності в сфері застосування набутих знань майбутніми фахівцями. Участь у вирішенні конкретної життєвої проблеми при математичній підготовці формує процес мислення та активізує зацікавленість студента. Комп’ютерне моделювання та застосування інформаційних технологій у навчанні сприяють удосконаленню інформаційної культу­ри студентів, здійсненню рівневої та профільної диферен­ціації навчально-виховного процесу з метою розвитку на­хилів і здібностей студентів, задоволення їхніх запитів і потреб, розкриття творчого потенціалу, підвищенню ефективності наукових досліджень. У статті наведено приклади простого трактування складних математичних понять, розглянуто важливість використання інформаційних технологій при викладанні курсу вищої математики та значення процесу математичного пізнання для кожної людини. Як приклад, наведено використання у процесі навчання вищої математики однієї із найпопулярніших мов програмування – R Programming.
Ключові слова: вища математика, професійна спрямованість, методика викладання математики, статистика, R Programming.

«FROM THE PRACTICE TO THEORY» OR HOW TO INTEREST THE STUDENTS BY MATHEMATICS
Tatyana Knignitska
Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych, Ukraine

Abstract. Students' understanding of the practical application of acquired knowledge is the main problem of teaching methodology of mathematics. The article is devoted to a natural approach, describes the learning process from problem definition, specific examples from life, to the development of existing theoretical information to solve this problem. This approach requires from the teacher a deep understanding of the subject and vision in the application of acquired knowledge to future specialists. Participation in solving concrete life problems in the mathematical preparation of forms the thinking process and activates the interest of the student. Computer simulation and application of information technologies in education contribute to the improvement of students' information culture, implementation level and profile differentiation of the educational process with the aim of developing nahilig and abilities of students, meet their requests and needs, disclosure of creative potential, increase of efficiency of scientific research. The article presents examples of simple interpretations of complex mathematical concepts, the importance of using information technologies in teaching higher mathematics course and importance of the process of mathematical knowledge for each person. As an example, given the use in the process of learning higher mathematics is one of the most popular programming languages - R Programming.
Key words: higher mathematics, professional orientation, teaching methods of mathematics, statistics, R Programming.

Список використаних джерел

  1. Корнещук В.В. Викладання математики у вищій школі: методичний аспект / В. В. Корнещук // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – 2010. – № 4/5. – С. 167-171.
  2. Галайко Ю. А. Психолого-педагогічні передумови навчання математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. збірник науковихробіт. – Вип. 23. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2005. – С. 35-39.
  3. Потоцкий М. В. О педагогических основах обучения математике: пособие для учителей / М. В. Потоцкий. – М.: Учпедгиз, 1963. – 200 с.
  4. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: підр. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів / З. І. Слєпкань. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
  5. Столяр А. А. Педагогика математики: учеб. пос. для физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А. А. Столяр. – Мн.: выш. шк., 1986. – 414 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 05.02.2018 | Переглядів: 1206 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar