Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Ковальчук В.Ю.та ін. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ З ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Ковальчук В.Ю. та ін. [babjakls@ukr.net]
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Kovalchuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ  З ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Анотація. У статті досліджено проблему формування математичних знань та математичної культури учнів початкової школи, пошуку шляхів її реалізації у практиці навчання; проаналізовано процес формування в учнів основних понять та базових і спеціальних предметних компетенцій під час вивчення змістових ліній освітньої галузі «Математика» у початковій школі; аргументовано необхідність сприймання учнями нової інформації та вільного відтворення здобутих математичних знань словесно, усно й письмово, графічно, схематично, за допомогою буквеної символіки; аргументовано потребу здійснення переходів від зображення до образу, від словесного опису до символу і, навпаки, від символу до поняття (терміну); описано поетапну реалізацію під час освітнього процесу стратегічних навчальних дій вчителя початкової школи для розвитку математичної культури учнів; розкрито значення формування логіки індуктивно-дедуктивних міркувань та загального математичного стилю мислення дітей молодшого шкільного віку, формування навичок оперування математичними поняттями, розуміння математичної мови; розкрито роль збагачення усного та письмового математичного мовлення учнів початкової школи, збагачення їх математичного словника, формування умінь користуватися математичною термінологією та відповідною символікою; аргументовано організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів за різними формами роботи; розкрито методичні особливості використання вправ з термінологічним спрямуванням як окремого типу дидактичного матеріалу, які передбачають виконання арифметичних дій над натуральними числами та величинами, на читання та запис математичних виразів, рівнянь, нерівностей та інших математичних записів та дають змогу швидко і ефективно організовувати навчальну діяльність учнів на різних етапах уроку, лаконічно математичною мовою формулювати умову завдання, подавати відповідь і навчати учнів математично коректно висловлювати думку; наведено приклади вправ з термінологічним спрямуванням під час вивчення нумерації натуральних чисел та арифметичних дій над ними.
Ключові слова: освітній процес з математики у початковій школі, базові і спеціальні предметні компетенції, формування математичних знань та математичної культури, оперування математичною термінологією, дидактичний матеріал, вправи з термінологічним спрямуванням.

FORMATION OF THE MATHEMATICAL CULTURE PUPILS OF PRIMARY SCHOOL

BY USING TERMINOLOGICAL DIRECTION EXERCISES
Volodymyr Kovalchuk, Lyubov Biletska, Natalia Stasiv, Lyudmyla Silyuga
Drohobych State Pedagogical University by Ivan Franko, Ukraine

Abstract. The article examines the problem of formation of mathematical knowledge and mathematical culture of pupils in primary schools, to find ways for its implementation in the practice of teaching; analyzed the process of formation of students ' basic concepts and core and specific subject competences in the study of the meaningful lines of the educational field "Mathematics" in elementary school; argued the need for the perception of the students new information and a free playback of the received mathematical knowledge verbally, both orally and in writing, graphically, schematically, using a letter symbol; arguments need to make transitions from image to image, from verbal descriptions to the symbol and back symbol to the concept (term) is described for the phased implementation during the educational process of strategic educational activities of an elementary school teacher for the development of mathematical culture of students; reveals the significance of the logic of inductive-deductive reasoning and General mathematical way of thinking of children of primary school age, the skills of operating with mathematical concepts, understanding mathematical language; the role of enrichment of oral and written mathematical speech of elementary school students enrich their math vocabulary, skills to use mathematical terminology and appropriate symbols; reasoned organization of educational-cognitive activity of students in various forms of work; revealed methodological features of using exercise terminology direction as a separate type of didactic material that involve arithmetic on numbers and variables to read and write mathematical expressions, equations, and other mathematical records and allow you to quickly and effectively organize the learning activities of students at different stages of the lesson, simple mathematical language to formulate the problem, to file the answer and to teach students the mathematically correct to Express an opinion; the examples of exercises with terminological direction in the study of the numbering of natural numbers and arithmetic operations on them.
Keywords: educational process in mathematics in elementary school, basic and special subject competences, formation of mathematical knowledge and mathematical culture, operation with mathematical terminology, didactic material, exercises with terminological direction.

Список використаних джерел

  1. Богданович М. В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: [Навч. пос.]. 3-є вид., перероб. і доп. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2006. 336 с.
  2. Стадник Л. Актуальні проблеми математичної освіти. Початкова школа. 2010. №5. С. 7-10.
  3. Богданович М., Гап’юк В. Різнорівневі самостійні роботи. Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. 98 с.
  4. Богданович М. В. Урок математики в початковій школі: [Навч. пос.] /М.В.Богданович, Н.О.Будна, Г.П.Лишенко. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2014. 280 с.
  5. Нікуліна О. Удосконалення математичної культури учнів у процесі вивчення арифметичних дій. Початкова школа. 1983. № 9. С. 25-28.
  6. Скворцова С. О. Обчислювальні навички як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра. Початкова школа. 2011. №8, 9. С. 39-43.
  7. Коновець С. Впровадження креативних освітніх технологій у практику початкової школи. Початкова школа. 2011. №7. С. 29–30.
  8. Гречук В. Кіщук Н. Шляхи вдосконалення математичної підготовки молодших школярів. Початкова школа. 2013. №8. С. 25–30.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 1196 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar