Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Кузнецова Г.А. ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВТНЗ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»
Кузнецова Г.А. [kaa1973@ukr.net]
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Kuznetsova_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВТНЗ  ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

Анотація. В роботі розглянуті підходи до формування навичок систематизації та узагальнення знань студентів вищих технічних навчальних закладів (ВТНЗ) на прикладі дисципліни «Вища математика». Виділено етапи, напрями і умови успішного формування даних умінь у процесі навчання. Зроблено аналіз щодо впливу на ці навички використання різних педагогічних технологій. Показано, що засвоєння матеріалу досягається за допомогою його порівняння зі знаннями, які були отримані попередньо, а ефективність вивчення матеріалу досягається у випадку комплексного підходу до розвитку навичок систематизації і узагальнення знань студентів. В статті наведено приклад подачі теоретичного матеріалу, взятого з навчального довідника «Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3», який було розроблено автором і викладачами кафедри вищої математики ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
 Розглядається поняття «системні знання» і методи їх досягнення. Аргументовано, що, саме завдяки системному підходу, у студентів формуються прагнення до самоосвіти, стимулюється самостійність у навчанні, розуміння взаємозв’язків між поняттями і явищами. Запропонована блок-схема узагальнення теоретичних знань, в процесі вивчення дисципліни «Вища математика».
Зроблено висновок, що формування навичок систематизації та узагальнення на заняттях вищої математики допомагає трансформувати студентів вищої технічної освіти в професіоналів, здатних не тільки створювати корисні для суспільства продукти діяльності, а й активно впливати на розвиток професійної діяльності в цілому. Адже професійний розвиток студентів починається ще на перших курсах навчання під час вивчення вищої математики.
Ключові слова: вища технічна освіта, педагогіка вищої школи, систематизація, узагальнення, вища математика.

THE PROBLEM OF SYSTEMATIZATION AND GENERALIZATION OF KNOWLEDGE OF STUDENTS
DURING STUDYING THE DISCIPLINE OF « HIGHER MATHEMATICS»
Hanna Kuznetsova
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Abstract. The article considers the approaches to the skill building of systematization and generalization of knowledge of university students on the example of the discipline of «Higher Mathematics». The stages, directions and conditions of successful formation of these skills in the process of education are highlighted. The analysis of the influence of the usage of various pedagogical technologies on these skills is made. It is shown that material mastering is achieved by comparing it with the knowledge obtained earlier, and the effectiveness of studying the material is achieved in the case of an integrated approach to developing the skills of systematization and generalization of students knowledge. The article gives an example of the presentation of theoretical material taken from the study guide "Fundamentals of mathematical analysis in charts and tables. Part 3 ", which was developed by the author and teachers of the Department of Higher Mathematics of the Kharkiv National University of Urban Economy name of O. M. Beketov.
The conception of "system knowledge" and the methods of their achievement are considered. It is argued that, just because of the system approach, students develop their aspirations for self-education, stimulate their autonomy in learning, and understanding  the interconnections between conceptions and phenomena. The block of diagram of the generalization of theoretical knowledge is proposed, in the process of studying the discipline "Higher Mathematics"
It is concluded that the formation of the skills of systematization and generalization in higher mathematics classes helps to transform students` higher technical education into professionals who can not only create useful products for society, but also actively influence the development of professional activity in general. After all, the professional development of students begins at the first courses of study during the study of higher mathematics.
Keywords: higher technical education, the pedagogy of higher education, systematization, generalization, further mathematics.

Список використаних джерел

  1. Астахов В. М., Буланов Г. С., Паламарчук В. О. Особливості викладання курсу вищої математики студентам технічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання. Якість освіти – управління, сертифікація, визнання : матеріали Всеукр.наук.-практ.конференції (м. Краматорськ, 15 грудня 2009 р.). Краматорськ, 2009. C. 204–206.
  2. Вербицкий A. A., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции. М. : Логос, 2009. 336 с.
  3. Власенко К. В., Реутова І.М. Методика створення мультимедійного супроводу лекцій з вищої математики для студентів технічних ВНЗ. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. Донецьк, 2012. Вип. 37. С. 30‑36.
  4. Клочко В. І., Фурдіяк Н. Ю. Викладання курсу вищої математики у вищому технічному навчальному закладі відповідно до сучасного моменту. Проблеми гуманізму і освіти : зб. матеріалів наук.-метод. конф.(м. Вінниця, 21-22 трав. 2002 р.). Вінниця, 2002. Т. 2. С. 270–272.
  5. Рассоха І. В., Рогова Н. Ю. Узагальнення та систематизація знань як засіб активізації навчальної діяльності студентів при вивченні курсу вищої математики. Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ялта, 4‑5 листоп. 2010 р.). Ялта, 2010. Вип. 4. С. 91–93.
  6. Резанко В. М. Особистісно-орієнтована освіта студентів технічних вузів вищій математиці. Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах : XI научно-методическая конференция преподавателей вузов и школ (г. Севастополь, 18-22 сентября 2006 г.). Севастополь, 2006. С.117–119.
  7. Филиппов О. Е. Логическая структуризация учебного материала как средство систематизации и обощения знаний учащихся старших классов средней школы по физике : дисс. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02. «Теория и методика обучения и воспитания (физике в общеобразовательной школе)». Российская Академия образования Институт общего и среднего образования. М., 2003. 213 с.
  8. Филиппов О. Е. Логическое структурирование учебного материала как средство развития учебно-интеллектуальных умений учащихся новой школы. Аспирантские чтения педагогов. Якутск, ИПКРО, 2002. С. 46–51.
  9. Кузнецова Г. А., Ламтюгова С. М., Ситникова Ю. В. Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики. Харків, ХНУМГ, 2013. 77 с.
  10. Кузнецова Г. А., Ламтюгова С. М., Ситникова Ю. В. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3. Навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики. Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 141 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 1293 | Рейтинг: 4.6/5
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar