Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. [zadereypv@ukr.net]
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Zaderei_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація. В статті розглядаються методологічні проблеми організації навчального процесу при викладанні курсу вищої математики в технічних вишах, пов’язані з метою забезпечення якісної фундаментальної підготовки фахівців відповідно до вимог сучасного ринку праці. Пріоритетним завданням при вивченні курсу вищої математики в університетах є формування цілісної системи як теоретичних, так і практичних знань, засвоєння чіткої логічної доказової бази фундаментальних знань, і, як наслідок, самостійна дослідницька робота студентів, спрямована на генерування нових ідей та майбутній кар’єрний ріст.
Коротко аналізуються основні проблеми, з якими стикаються викладачі технічних університетів при викладанні вищої математики, що пов’язані, як з недоліками шкільної підготовки абітурієнтів, так і з недостатньою самостійністю та відсутністю мотивації сучасних студентів. Визначаються основні складові освітнього процесу. Метою сучасної університетської освіти має бути не лише надання майбутнім фахівцям деякої системи знань та навичок, а, що важливіше, формування здатності до неперервної їх модернізації, постійного оновлення.
Надається аналіз останніх результатів ЗНО з математики, пропонуються кілька можливих варіантів усунення недоліків шкільної математичної підготовки. Розглядаються питання удосконалення математичної освіти майбутніх фахівців через зміну підходів у навчанні, описано досвід у подоланні цих проблем. Наголошено на важливості творчої, пошукової, самостійної діяльності, яка сприяє науковій складовій та високопрофесійній підготовці майбутніх фахівців.
На прикладах проілюстровано деякі методи для зацікавлення студентів при дослідженні міжпредметних зв’язків курсу вищої математики з загальнотехнічними та спеціальними дисциплінами.
Звертається увага на навчання, спрямоване на самостійну роботу та підвищення внутрішньої мотивації студентів, заохочення їх до аналітичного мислення, творчої діяльності. Зроблено висновки відносно важливості активізації професійно-орієнтовної складової математичної підготовки студентів вишів.
Ключові слова: активізація процесів пізнання, креативне мислення, інтенсивність засвоєння матеріалу, міжпредметні зв’язки курсу вищої математики з загальнотехнічними та спеціальними дисциплінами.

METHODICAL ASPECTS OF PROFESSIONALLY DIRECTED MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS
IN TECHNICAL UNIVERSITIES

Nadiya Zaderei, Galyna Nefodova
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnik Institute”

Abstract. The article discusses methodological problems of organization of educational process in teaching of higher mathematics in technical universities related to the goal of providing high-quality fundamental preparation of specialists in accordance with the requirements of the modern labour market. Priority in the study of higher mathematics course in universities is a holistic system of theoretical and practical knowledge, the assimilation of clear and logical evidence of fundamental knowledge and, as a result, independent research work of students, aimed at generating new ideas and future career growth.
Briefly analyze the main problems faced by teachers of technical universities in the teaching of mathematics involved, as with the shortcomings of school preparation, and lack of independence and lack of motivation of modern students. Identifies the main components of the educational process. The aim of modern University education should not only enable the future specialists of a certain system of knowledge and skills and, more importantly, develop the ability to continuously upgrade ongoing updates.
Provides analysis of the latest results of testing in mathematics, there are several possible variants of elimination of shortcomings of school mathematical training. Considers the issues of improving mathematical education of future specialists through a change in approaches to learning, describes the experience in overcoming these problems. Emphasized the importance of creative search, self-employment, contributes to the scientific component of the professional training of future specialists.
The examples illustrate some methods to interest students in the study of intersubject connections of course of higher mathematics with General technical and special disciplines.
The attention to training that focuses on independent work and increase the internal motivation of students, encouraging their critical thinking, creative activities. Conclusions are drawn regarding the importance of strengthening professionally-oriented component of mathematical preparation of students of universities.
Key words: activation of the learning process, creative thinking, intensity of the assimilation of learning content, inter subject links of the course of mathematics in technical universities with general technical and special disciplines.

Список використаних джерел

  1. Задерей Н. М., Мельник І. Ю., Нефьодова Г. Д. Сучасні тенденції у вивченні математики. ХVІІ Міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука (м. Київ, 19-20 травня, 2016 р.) Київ. НТУУ «КПІ». 2016. т.3. С. 240-243. URL: http://matan.kpi.ua/public/files/kk2016/kravchuk2016-volume3.pdf
  2. Задерей Н. М, Нефьодова Г. Д. Головні аспекти викладання вищої математики у технічних вищих учбових закладах. Третя міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (м.Київ, 25-26 грудня 2014 р.) Київ. НТУУ «КПІ». С. 162-165. URL : http://matan.kpi.ua/public/files/mvstu3/mvstu3-abstracts.pdf
  3. Задерей Н. М., Мельник І. Ю., Нефьодова Г. Д Сучасні підходи до STEM – навчання в університетській освіті. Scientific Journal “Virtus” Issue # 5, February, 2016. P. 152 – 155.
  4. Молчанов В. І. Квантова механіка: навчальний посібник. Київ: НТУУ “КПІ”, 2013. 151 с.

 

 

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1134 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar