Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Мартиненко О.В., Чкана Я.О. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Мартиненко О.В., Чкана Я.О. [elenamartova120@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Martynenko_Scientific_journal_FMO.pdf

КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація. У статті обґрунтовано значення контролю навчальної діяльності студентів, визначено його мету та принципи побудови системи контролю при вивченні математичних дисциплін у педагогічних університетах. Проаналізовано типи контролю (відстежувальний, поточний, проміжний та підсумковий) в контексті специфіки викладання математичних дисциплін та запропоновано форми його упровадження в процес підготовки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей.
Організація навчального процесу при вивченні фахових математичних дисциплін  повинна забезпечуватись навчально-методичними засобами для аудиторної та самостійної позааудиторної  роботи. Нами було запропоновано для цього використовувати робочий зошит з математичних дисциплін, який є багатофункціональним дидактичним засобом. В статті описано особливості організації контролю навчальних досягнень студентів за допомогою  робочого зошиту. На нашу думку, ефективною формою перевірки виконання завдань першого блоку є проведення тестування, що дозволяє оцінити глибину, обсяг та системність знань студентів з даної теми відповідної математичної дисципліни, яке ми пропонуємо проводити на кожному практичному занятті. Про результати виконання завдань третього блоку, які виконуються  студентами індивідуально або групами, кожен студент звітує на спеціально відведеній консультації, що проводиться у формі колоквіуму.  Всі види робіт оцінюються певною кількістю балів, вносяться до звідної таблиці в кінці робочого зошиту і входять в систему рейтингового оцінювання навчальних досягнень студента. Ця таблиця містить також стовпці для самооцінки, які студенти заповнюють самостійно, керуючись власними відчуттями. Також в статті нами описано технологію проведення екзамену з математичної дисципліни, де перевірку засвоєння теоретичного матеріалу можна здійснювати за допомогою тестування.
Ключові слова: контроль, математична компетентність, математичні дисципліни, робочий зошит.

THE CONTROL OF STUDENT EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES
IN STUDYING OF FUNDAMENTAL MATHEMATICAL DISCIPLINES

Martynenko O.V, Chkana Ya.O.
Makarenko Sumy State Pedagogical University

Abstract. The article substantiates the importance of control of educational activity of students, defined the objectives and principles of building control systems in the study of mathematical disciplines in pedagogical universities. Analyzed the types of control (Festivalny, the current, intermediate and final) in the context of the specific teaching of mathematical disciplines and the proposed form of implementation in the process of preparation of future teachers of physical and mathematical specialties.
The organization of educational process in the study of professional mathematics should be provided with instructional resources for classroom and independent extracurricular work. We proposed to use a workbook in mathematical disciplines, which is a multifunctional teaching tool. The article describes the features of organization of knowledge control of students using the workbook. In our opinion, an effective form of test tasks of the first block is testing, allows to assess the depth, scope and consistency of students ' knowledge on the subject of the relevant mathematical discipline, we propose to perform at each practice session. The results of the execution of the tasks of the third block, which is done by students individually or in groups, each student reports to the designated consultations in the form of a Colloquium. All types of work are evaluated in a certain number of points entered in the summary table at the end of the workbook and included in the system of rating estimation of knowledges of student. This table also contains a column for self-evaluation that students fill in on their own, guided by their own feelings. Also, in the paper we described the technology of the examination to a mathematical discipline where the check of the assimilation of the theoretical material can be done through testing.
Keywords: control, mathematical competence, mathematical disciplines, working notebook, professional teachers’ training.

Список використаних джерел

  1. Мартиненко О.В., Чкана Я.О. Робочий зошит як дидактичний засіб формування математичної компетентності студентів педагогічного університету. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Збірник наукових праць. 2016.  №7‑8.  С. 47-51.
  2. Гладка Л. Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування. Збірник наукових праць.­­­  Частина 1. 2014. С. 59-69.
  3. Галайко Ю.А.. Система контролю результатів навчання математичних дисциплін студентів ВНЗ. Didactics of mathematics: Problems and Investigations.  Issue № 33. 2010. С. 21-27.
  4. Кучер З. Сутність та завдання контролю у системі модульного навчання. Рідна школа. 2000. № 11. С. 47 – 49.
  5. Семенец В. В., Каук В. И., Шкиль А. С. Компьютерное тестирование знаний обучаемых по математическим дисциплинам URL: http://opentest.com.ua/kompyuternoe-testirovanie-znanij-obuchaemyx-po-matematicheskim-disciplinam/#more-121.
  6. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навчальний посібник / За ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. К. : Вища школа, 2003. 323 с.
  7. Аузіна М. О. Голуб Г. Г.,. Возна А. М. Система комплексної діагностики знань студентів : навчальний посібник  Львів : Львівський банківський інститут НБУ.  2002.  38 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1220 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar