Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Іванчук М.А. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Іванчук М.А. [mgracia@ukr.net]
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v3-17/2018_3-17-Ivanchuk_FMO.pdf

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація. Логічна компетентність, що відноситься до математичних компетентностей, – це володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень. Логічна компетентність є важливою складовою професійних компетентностей майбутніх лікарів, оскільки логічний підхід до формулювання клінічних висновків є невід’ємною передумовою розвитку сучасної доказової медицини, основою якої є чітко доведені клінічні судження. Саме концепція наукових доказів дозволила медицині вийти на новий сучасний рівень розвитку, з'ясувати природу більшості хвороб і підібрати ефективне лікування для багатьох пацієнтів. Якщо розглядати доведення деякого клінічного судження з точки зору логіки, воно полягає у встановленні істинності або хибності деякого твердження за допомогою дедуктивного методу. Отже, формування логічної компетентності у майбутніх медиків дозволить виховати сучасних лікарів, що працюють згідно принципів доказової медицини для сумлінного, точного й осмисленого використання кращих результатів клінічних досліджень для вибору лікування конкретного хворого.
Розвитку логічної компетентності у студентів вищих медичних навчальних закладів присвячена тема «Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики захворювань», що вивчається в курсі медичної інформатики. На практичних заняттях студенти опановують основні поняття алгебри логіки та розвивають навички застосування їх до класичних логічних задач та до задач медичного змісту. Розв’язуючи логічні задачі, студенти розвивають логічне мислення, яке є основою логічної компетентності. Добре сформована логічна компетентність в майбутньому допоможе їм приймати правильні рішення в складних клінічних ситуаціях, що в свою чергу може зберегти здоров’я та навіть життя пацієнтів.
В даній роботі на прикладі задач медичного змісту розглядаються основні способи розв’язання логічних задач: з допомогою міркувань, згідно законів алгебри логіки, за допомогою таблиць істинності. Показано, що не дивлячись на те, що кожен з описаних способів можна застосувати до довільної задачі,  для кожної конкретної логічної задачі існує свій найкращий спосіб її розв’язання.
Ключові слова: логічна компетентність, клінічне мислення, логіка, алгебра логіки, таблиця істинності.

LOGICAL PROBLEMS' SOLVING AS A WAY FOR MODELLING OF LOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS
OF
HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ivanchuk M.A.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bucovinian State Medical University”, Ukraine

Annotation. Logical competence is an important component of the professional competence of future physicians, since a logical approach to the formulation of clinical conclusions is an inalienable prerequisite for the development of modern evidence-based medicine, which is based on well-documented clinical opinions. The concept of scientific evidence has allowed medicine to reach a new level of development, to find out the nature of most diseases and to find effective treatment for many patients. If we consider proof from the point of view of logic, it is establishing if the inference is certain or uncertain. Consequently, the formation of the logical competence of future physicians will enable the upbringing of modern doctors who work on the principles of evidence-based medicine for the conscientious, accurate and meaningful use of the best results of clinical trials to choose the treatment of a particular patient.
The topic "Formal logic in solving problems of diagnosis, treatment and prevention of diseases", which is studied in the course of medical informatics, is devoted to the development of logical competence among students of higher medical schools. In practical classes, students study the basic notions of Boolean algebra and develop skills of applying them to classical logical tasks and tasks with medical content. In this paper, on the example of problems of medical content, the main ways of solving logical problems are considered. They are solution with the help of considerations, solution in accordance with the laws of algebra of logic, solution using truth tables. By solving logical problems, students develop logical thinking that in the future will help them make the right decisions in difficult clinical situations, which in turn helps to save health and even the lives of patients.
Key words: logical competence, clinical thinking, logic, Boolean algebra, truth table.

Список використаних джерел

 1. Jankowska D., Milewska A.J., Górska U. Applications Of Logic In Medicine, Studies In Logic, Grammar And Rhetoric. 2010, №21(34). p.p. 7-24.
 2. Абаев Ю.К. Диагностическое мышление врача и законы логики. Военная медицина. 2008, №2. С. 66-69.
 3. Філоненко М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 334 с.
 4. Томнюк Н.Д., Данилина Е.П., Кембель В. Аналогия как одна из форм диагностического мышления врача. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017, № 9. С. 83-85.
 5. Тарасов К.Е., Великов В.К., Фролова А.И. Логика и семиотика диагноза: Методологические проблемы. М.: Медицина, 1989. 272 с.
 6. Абаев Ю.К.Логика врачебного мышления. Журнал «Медицинские новости». 2007, №5. С. 16-22.
 7. Phuong N.H., Kreinovich V. Fuzzy logic and its applications in medicine. Int J Med Inform. 2001, №62(2-3). р.р.165-173.
 8. Б.А. Кобринский Логика аргументации в принятии решений в медицине. НТИ, сер.2. 2001, №9. С. 1-8.
 9. Абаев Ю. К. Логика врачебного мышления. Мед. новости. 2007, № 5. С. 16-22.
 10. Дебердеев И.Р. Роль клинического мышления в профессиональной деятельности врача. Бюл. мед. интернет-конференций. 2014, Т. 4, № 11. С. 1174.
 11. Кафаров Т.Э. Значение знания формальной логики в диагностическом процессе медицинского образования. Вестник ДГМА. 2015, № 11. С. 54-57.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 13.11.2018 | Переглядів: 1137 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar