Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Карупу О., Олешко Т., Пахненко В. ПРО ВИКЛАДАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ ІНСТИТУТІВ НАУ
Карупу О., Олешко Т., Пахненко В. [karupu@ukr.net]
Національний авіаційний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Karupu_Oleshko_Pakhnenko-FMO.pdf

ПРО ВИКЛАДАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ ІНСТИТУТІВ НАУ

Анотація. Отримання професійної освіти англійською мовою  є дуже сприятливим для майбутніх фахівців авіаційної галузі, оскільки англійська мова є однією з офіційних мов ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації). Тому в  Національному авіаційному університеті іноземні студенти мають можливість навчатися англійською мовлю. Навчання англійською є популярним і серед українських студентів, орієнтованих на подальше працевлаштування в авіаційних компаніях, що здійснюють міжнародні перевезення.
Статтю присвячено аналізу практики викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії іноземним та українським студентам технічних спеціальностей різних інститутів у складі Національного авіаційного університету англійською мовою. Розглянуто проблеми методичного, дидактичного та організаційного характеру, що постають перед викладачами кафедри вищої та обчислювальної математики в процесі викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії в англомовних групах студентам, для яких англійська мова не є рідною.
Проаналізовано викладання окремих тем дисципліни “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та відповідних модулів у складі дисциплін “Вища математика” іноземним та українським студентам технічних спеціальностей різних інститутів в рамках Програми “Вища освіта іноземною мовою“ НАУ. Розглянуто особливості викладання векторної  алгебри, визначників, матриць, систем лінійних алгебраїчних рівнянь,  лінійних геометричних об’єктів на площині і в просторі (прямих і площин), кривих та поверхонь другого порядку. На базі проведеного аналізу надано рекомендації для покращення засвоєння студентами теоретичного матеріалу та вироблення ними навичок розв’язування задач. Рекомендується широке використання різноманітних опорних матеріалів, адаптованих для студентів різних технічних спеціальностей. Корисним для студентів всіх спеціальностей є проведення лекцій в мультимедійній аудиторії з використанням технічних засобів для візуалізації розглядуваних геометричних об’єктів.

Ключові слова: лінійна алгебра, аналітична геометрія, викладання англійською мовою, англійською.

 

ON TEACHING LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY TO ENGLISH-SPEAKING STUDENTS
OF TECHNICAL INSTITUTES OF NAU

Karupu Olena, Oleshko Tetiana, Pakhnenko Valeria

National aviation university, Ukraine

Abstract. Professional education in English is very beneficial for future aviation specialists, since English is one of the official languages of ICAO (International Civil Aviation Organization).  This trend of education is also urgent for Ukrainian students focused at further employment in aviation companies engaged in international operations.
Article is devoted to analysis of practice of teaching linear algebra and analytical geometry to foreign and Ukrainian students of technical specialties of different institutes in the National Aviation University in English. Problems of methodical, didactic and organizational character arising before teachers of the Department of Higher and Numerical Mathematics in process of teaching certain questions of linear algebra and analytical geometry to nonnative speakers in English-speaking groups are considered. Practice of teaching certain topics of discipline "Linear algebra and analytical geometry" and corresponding modules in the disciplines "Higher mathematics" to foreign and Ukrainian students of technical specialties of different institutes within the framework of NAU program "Higher education in a foreign language" is analyzed.
Peculiarities of teaching of vector algebra, determinants, matrices, systems of linear algebraic equations, linear geometric objects on the plane and in the space (straight lines and planes), curves and surfaces of the second order are considered. Recommendations for improving the students' knowledge of theoretical material and developing their problem solving skills were formulated on the basis of analysis of teaching linear algebra and analytic geometry in English-speaking groups. We recommend the application of various reference materials adapted for students of different technical specialties. It is useful for students of all specialties to attend lectures in a multimedia class where technical means for visualizing considered geometric objects are used.
Key words: linear algebra, analytical geometry, teaching in English.

Список використаних джерел

 1. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. Про деякі особливості викладання математичних дисциплін англомовним студентам. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2011. 83. С. 76-79.
 2. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. Деякі особливості викладання математичних дисциплін іноземним студентам. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2012. №2/2 (56). C. 11–14.
 3. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. Про деякі особливості викладання математичних дисциплін іноземним студентам за кредитно-модульною. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2013.  № 8 (261). С. 52–57.
 4. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. Про деякі методичні аспекти викладання лінійної алгебри та аналітичної  геометрії в Національному авіаційному університеті. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2016. Vol. IV (38), Issue 77.  С. 29–32.
 5. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. Про деякі особливості викладання  аналітичної  геометрії англомовним студентам.  Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.  2016. 140. С. 17–21.
 6. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. Про викладання деяких питань лінійної алгебри англомовним студентам в Національному авіаційному університеті. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.  2017. № 11. 2017. С. 26–33.
 7. Олешко Т.А. Деякі дидактичні та методичні аспекти викладання лінійної алгебри студентам НН ІКІТ в рамках Програми “Вища освіта іноземною мовою” АВІА-2017: матеріали XIII міжн. наук.-техн. конф. (Київ, 19–21 квітня 2017 р.). Київ: НАУ, 2017. С. 7.62–7.65. [Електронний ресурс] http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf (дата звернення: 27.11.2018).
 8. Пахненко В.В. Про особливості викладання аналітичної  геометрії студентам НН ІАН в рамках програма “Вища освіта іноземною мовою”. АВІА-2017: матеріали XIII міжн. наук.-техн. конф. (Київ, 19–21 квітня 2017 р.). Київ: НАУ, 2017. С. 7.66–7.69. [Електронний ресурс] http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf (дата звернення: 27.11.2018).
 9. Пахненко В.В. Про викладання окремих питань аналітичної  геометрії англомовним студентам НН ІАН НАУ.  Сучасна освіта та інтеграційні процеси: зб. наук. праць міжн. наук.-метод. конф. (Краматорськ, 22–23 листопада 2017 р.).  Краматорськ: ДДМА, 2017.  С. 165–167.
 10. Трофименко В. І. Деякі складові формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у навчанні математики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця, 2010. Вип. 26. С. 524–529.12.
 11. Андрощук Л.В., Трофименко В. І. Методологія викладання та професійна спрямованість задач з вищої математики в сучасних умовах. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. наук. праць 10 міжн. наук.-метод. конф. (Київ, 19–21 листопада 2015 р.).  Київ, 2015. С. 141–151.      
 12. Кудзіновська І.П., Трофименко В. І.  Професійна спрямованість задач з вищої математики в умовах сучасного ринку праці. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті:  матеріали ІV міжн. наук.-практ. конф. (Кропивницький, 19–21 квітня 2017 р.). Кропивницький, 2017. С. 74–76.
 13. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. Про деякі особливості викладання вищої математики англомовним студентам. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: матеріали ІII Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 8–9 квітня 2008 р.). Полтава: ПДПУ, 2008. С. 70–72.
 14. Karupu O. V., Oleshko T.A., Pakhnenko V.V.  On some aspects of modeling of professional activity of future aviation engineer in teaching of mathematical disciplines in multinational groups. Aviation in the XXI-st century: Proceedings of the Eighth world congress (Кyiv, October 10–12, 2018). Кyiv: NAU, 2018. Vol. 4. P. 4.3.15-4.3.19. [Electronic resource]  http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5049/4113 (Last accessed: 27.11.2018).
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 1049 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar