Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Матяш О.І., Підліснича Н.Г. РОЗВИТОК ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Матяш О.І., Підліснича Н.Г. [Matyash_27@ukr.net]
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінницький кооперативний інститут, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Matyash_Pidlisnycha_FMO.pdf

РОЗВИТОК ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Анотація. Професійна підготовка майбутніх фахівців нині вимагає розвинених прийомів їхньої розумової діяльності. Навчання математики може забезпечити всі необхідні умови для розвитку таких прийомів. Одним із шляхів підвищення ефективності навчання математики у закладах вищої освіти вважаємо активне використання методичного інструментарію розвитку мислення майбутніх фахівців засобами навчання математики. У статті виокремлено та схарактеризовано методичні аспекти навчання математики, використання яких сприяє розвитку прийомів розумової діяльності та формуванню їхньої професійно-математичної компетентності. Зазначено, що ефективний розвивальний навчальний процес має забезпечувати активну навчально-пізнавальну діяльність студентів, зокрема: містити діалоги та дискусії, передбачати право на помилку та моделювати ситуації з провокуванням на такі помилки тощо. В процесі професійного навчання запропоновано ознайомлення майбутніх економістів з принципами, стратегіями та процедурами критичного мислення тощо. У статті рекомендовано використовувати методичний інструментарій розвитку прийомів розумової діяльності майбутніх фахівців помірковано, не перетворюючи на самоціль, не наносячи при цьому шкоди для традиційних умов засвоєння студентами навчального матеріалу. Методично виважене використання методів та засобів розвитку прийомів розумової діяльності майбутніх економістів у поєднанні з вдало підібраними математичними завданнями розглядається як ефективний шлях формування професійно-математичної компетентності студентів у процесі навчання.
Ключові слова: навчання математики, прийоми розумової діяльності, майбутні фахівці, професійно-математична компетентність, професійна підготовка, методичні аспекти навчання.

DEVELOPMENT OF METHODS OF MENTAL ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS
IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS

Matyash Olga
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynskyj, Ukraine
Pidlisnycha Nataliia
Vinnytsia cooperative institute, Ukraine

Abstract. Professional training of future specialists now requires advanced techniques for their mental activity. Learning mathematics can provide all the necessary conditions for the development of such techniques. One of the ways to improve the efficiency of mathematics training in higher educational institutions is to actively use the methodical tools for developing the thinking of future specialists by means of mathematics education. The article outlines and describes the methodical aspects of teaching mathematics, the use of which contributes to the development of methods of mental activity and the formation of their professional and mathematical competence. It is noted that effective developmental learning process should provide active educational and cognitive activity of students, such as: including dialogues and discussions, predicting the right to mistake and simulating situations with provoking for such errors, etc. In the process of professional training, familiarization of future specialists with the principles, strategies and procedures of critical thinking is suggested. In the article it is recommended to use methodical tools for the development of the methods of mental activity of future specialists moderately, without causing any damage to the traditional conditions of student learning of the educational material. Use of methods and tools for the development of the methods of mental activity of future specialists in combination with successfully selected mathematical problems is considered as an effective way of forming professional and mathematical competence of students in the process of learning.
Key words: training of mathematics, receptions of mental activity, future specialists, professional and mathematical competence, professional training, methodical aspects of training.

Список використаних джерел

 1. Бас С. В. Формування предметної компетентності у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Черкас. нац. унів-т ім. Богдана Хмельницького. Кривий Ріг, 2016.  301 с.
 2. Cai Y., Goei S. L., Trooster W Simulation and serious Games for education. Singapore : Springer, 2017. – 149 p.
 3. Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Він. держ. пед. унів-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2017. 283 с.
 4. Гусак Л. П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Він. держ. пед. унів-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2007. – 242 с.
 5. Edwards-Groves Ch., Grootenboer P., Wilkinson J. Education in an era of schooling. Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018. – 286 p.
 6. Економіка для всіх. Безкоштовний онлайн-курс. Prometheus. URL : https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/103/2015_T1/about
 7. Kanematsu H., Barry D. M. STEM and ICT education in intelligent environments. Switzerland. Springer IP AG, 2016. – 196 p.
 8. Критичне мислення для освітян. Безкоштовний онлайн-курс. Prometheus. URL : https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about
 9. Lansiquot R. D. Interdisciplinary pedagogy for STEM. New York: Palgrave Macmillan, 2016. – 156 p.
 10. Матяш О. І., Т. А. Волкодав Прийоми формування креативних якостей майбутніх фахівців. Щомісячний міжнародний науковий журнал «Austia-science». 2017. 3. С. 21-25.
 11. Матяш О. І., Л. Й. Наконечна Пізнавальна самостійність студентів як передумова розвитку фахових компетентностей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. 1 (11). C. 429–436.
 12. Матяш О. І., О. А. Стахова Модель професійно-творчого розвитку майбутнього фахівця. Педагогіка вищої та середньої школи : Зб. наук.праць. 2011. 32. С. 249–255.
 13. Newton, X. A. Improving teacher knowledge in K-12 schooling. Lowell MA: Palgrave Macmillan, 2018.  208 p.
 14. Петти Д. Современное обучение. Практическое руководство. / прев. с англ. Москва : Ломоносовъ, 2016. 624 с.
 15. Sawah R. Clarc A. What’s your STEM? Avon, MA : Simon and Schuster, 2017. 305 p.
 16. Терно С. О. Критичне мислення — сучасний вимір суспільствознавчої освіти. Запоріжжя : Просвіта, 2009. 268 с.
 17. Шустова, Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Він. держ. пед. унів-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2017. – 280 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 1118 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar