Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Петрук В., Дубова Н., Клєопа І. ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ З МАТЕМАТИКИ У СЛУХАЧІВ - ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ
Петрук В., Дубова Н., Клєопа І. [petruk-va@ukr.net]
Вінницький національний технічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Petruk_Dubova_Cleopa_FMO.pdf

ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ З МАТЕМАТИКИ
У СЛУХАЧІВ - ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

Анотація. У статті розкриваються особливості навчання математики іноземних слухачів-абітурієнтів підготовчого відділення технічного ЗВО. Визначено основні методи та форми оптимізації адаптаційного процесу слухачів-іноземців, розглядаються варіанти підвищення ефективності ліквідації академічної різниці математичної підготовки до набуття рівня готовності навчання в технічному закладі. Зазначається, що перехід від слухача-абітурієнта до студента відбувається на фоні опанування слухачами нового суспільного статусу, вищого рівня процесу соціалізації особистості в іншому соціумі, умовах іншої країни,  який неодмінно окреслює і нові обов’язки та вимоги. Звертається увага на те, що навчання за інженерно-технічним фахом іноземних слухачів підготовчого  відділення має відбуватись з  врахуванням їх готовності до творчої та науково-дослідної діяльності.
Наведено приклад складання математичного словника для слухачів – іноземців підготовчого відділення технічного ЗВО із супроводом англійською, іспанською та китайською мовами. Зазначається доцільність використання методу малих груп та індивідуального підходу до навчання під час практичних занять з математики.
Виявлена необхідність  адаптації слухачів до методів, технологій та використання засобів ІКТ в навчальному процесі, що застосовують викладачі кафедри вищої математики при викладанні її розділів. Опорний конспект  пропонується складати використовуючи навчальний посібник з курсу елементарної математики, що складений для слухачів – іноземців із поясненням ключових моментів їх рідною мовою, де наведено теоретичні відомості з тем, приклади розв’язку типових задач.  Зазначається, що після подолання слухачами мовного бар’єру можна поступово вводити задачі прикладного змісту (економічного, технічного). Підкреслюється, що важливим є розвиток створення алгоритмів розв’язку задач.
 Ключові слова: слухачі-іноземці, підготовче відділення, математика, технічний заклад, термінологічний словник.

FEATURES OF TRAINING OF MATHEMATICS OF PREPARATORY DIRECTORS
Petruk V.A., Dubova N.B., Cleopa I.A.
Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Abstract. The article reveals peculiarities of the study of mathematics of foreign students of the preparatory department of the technical university. The basic methods and forms of optimization of the adaptation process of foreign students are determined, variants of increasing the efficiency of liquidation of the academic difference of mathematical preparation to the level of readiness of studies in a technical institution are considered. It is noted that the transition from the student-applicant to the student takes place against the background of mastering the new social status, the higher level of the process of socialization of the individual in another society, the conditions of another country, which necessarily outlines new responsibilities and requirements. Attention is drawn to the fact that training in the engineering and technical profession of foreign students of the preparatory department should take place taking into account their readiness for creative and research activity.
An example of compiling a mathematical dictionary for listeners - foreigners of the preparatory department of the technical university with the accompaniment in English, Spanish and Chinese is presented. The expediency of using the method of small groups and the individual approach to learning during practical classes in mathematics is substantiated.
The necessity of adapting the students to the methods, technologies and the use of ICT tools in the educational process, which are used by the teachers of the department of higher mathematics during the teaching of its sections, is revealed. A reference summary is proposed to be compiled using a tutorial on the elementary mathematics course compiled for alumni listeners explaining the key moments in their native language, which provides theoretical information on topics, examples of solving typical problems. It is noted that after overcoming the language barrier students can gradually enter the tasks of applied content (economic, technical). It is clear that without proper understanding of the condition, it is impossible to formulate an algorithm for solving such problems, therefore the development of algorithms for solution of tasks is considered obligatory.
Key words: listeners-foreigners, preparatory department, mathematics, technical institution, terminology dictionary.

Список використаних джерел

  1. Булгакова Н. Б. Система пропедевтичної підготовки іноземних громадян з природничих дисциплін у технічному університеті: дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ. 2002. 446 с.
  2. Віхрова О. В. Методичні особливості навчання математики іншомовних слухачів на підготовчих факультетах вітчизняних вузів. Актуальні питання природничо-математичної освіти: зб. наук. праць. Суми: ВВП «Мрія», 2013. С. 5–8.
  3. Грицик Т. А. Психолого-педагогічні особливості навчання вищої математики  студентів-іноземців. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 5 (39). С.235-245.
  4. Палка О. В. Підготовка іноземних слухачів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики: автореф. дис.  канд. пед. наук : 13.00.04 Київ. 2003. 18 с.
  5. Сладких І. А. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у технічних університетах . Наука і освіта: педагогіка 2011. № 6, С. 220–222.
  6. Петрук В. А., Лєсовий В. Ю. Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти: монографія. Вінниця. ВНТУ. 2017. 129 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 829 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar