Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Розуменко А.О., Розуменко А.М. ФАХОВЕ СПРЯМУВАНЯ КУРСУ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Розуменко А.О., Розуменко А.М. [angelarozumenko@ukr.net]
СумДПУ імені А.С. Макаренка, СНАУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Rozumenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ФАХОВЕ СПРЯМУВАНЯ КУРСУ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто проблему підвищення якості підготовки майбутнього вчителя математики. Виділено три основні складові професійної підготовки майбутніх учителів математики: змістову (оволодіння спеціальними математичними знаннями, формування математичної компетенції);  технологічну (оволодіння знаннями з методики навчання математики, формування вмінь застосовувати ці знання на практиці); особистісну (наявність особистісних якостей, які є необхідними для майбутнього вчителя). Проаналізовано результати досліджень щодо особливостей навчання фундаментальних математичних дисциплін студентів педагогічних спеціальностей. Зроблено висновок про те, що навчання математичних дисциплін студентів педагогічних спеціальностей суттєво відрізняється від навчання математичних дисциплін студентів класичних та технічних університетів. Специфіка полягає в тому, що майбутній учитель математики повинен отримати фундаментальну математичну підготовку, яка забезпечить йому формування знань, що виходять за межі курсу шкільної математики, та разом з тим ця підготовка має бути тісно пов’язана з професійною діяльністю майбутнього вчителя математики.
У статті зазначено, що  вивчення теорії ймовірностей є важливим як для майбутніх учителів математики, так і для учнів середніх загальноосвітніх шкіл. Деякі теми цього курсу, що вивчають студенти вищих навчальних закладів, входять до змісту програми шкільного курсу математики. 
Запропоновано методичні рекомендації щодо вивчення курсу теорії ймовірностей, спрямованого на фахову підготовку майбутніх учителів математики. Зроблено висновок про те, що фахове спрямування курсу теорії ймовірностей може бути реалізовано при вивченні основних понять стохастики, що входять до змісту шкільного курсу математики; використанні базових знань з елементарної математики, яка є одним з основних фахових курсів у підготовці  студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів; виконанні спеціальних індивідуальних завдань, що тісно пов’язані з курсом «Методика навчання математики». Наведено приклади таких завдань з теми «Геометрична ймовірність».
Ключові слова: фахове спрямування, теорія ймовірностей, майбутні вчителі математики, геометрична ймовірність.

PROFESSIONAL DIRECTION OF THE PROBABILITY THEORY COURSE WHILE PREPARATION FUTURE MATHEMATICS TEACHERS
 Anzhela Rozumenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine
Anatolii Rozumenko
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Abstract. The article describes the problem of improving the training quality of future mathematics teachers. Three main components of professional trainings of future teachers of mathematics are identified: substantive (getting special mathematical knowledge, forming mathematical competence); technological (getting knowledge of teaching methods in mathematics, developing the ability to use this knowledge in practice); personal (personal qualities necessary for the future teacher). Researches results about different features of teaching students of pedagogical specialties the fundamental mathematical disciplines are analyzed. It was concluded that teaching students of pedagogical specialties mathematical subjects differs significantly from teaching students of classical and technical universities mathematical subjects. The main difference is in the fact that the future teacher of mathematics should receive fundamental mathematical training, which will help him getting knowledge that goes beyond the limits of the school mathematics course, and, at the same time, this training should be closely connected with the professional activity of the future teacher of mathematics.
The article tells that the study of the theory of probability is important not only for future teachers of mathematics, but for the students of secondary schools as well. Some topics of this course, which are studied by students of higher educational institutions, are included in the content of the school mathematical program.
Methodical recommendations for studying probability theory course for the professional training of future teachers of mathematics are proposed. It was concluded that the professional orientation of the probability theory course can be distinguished when studying the basic concepts of stochastics, which are included in the content of the school mathematics course; while the use of basic knowledge of elementary mathematics, which is one of the main professional courses in preparation students of mathematical specialties of pedagogical universities; when doing special individual tasks, which are closely related to the course "Methods of teaching mathematics." Examples of such tasks on the topic "Geometric probability" are given.
Keywords: professional orientation, probability theory, future teachers of mathematics, geometric probability.

Список використаних джерел

  1. Розуменко А.О., Розуменко А.М. Розвиток критичного мислення студентів при вивченні теорії ймовірностей (на прикладі теми «Геометрична ймовірність»). Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. № 7-8. 2016. С. 105-113.
  2. Розуменко А.О., Розуменко А.М.  Прикладні задачі як засіб розвитку ймовірнісного мислення учнів. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 2(16). С.107-111.
  3. Теплицька А.О. Професійна підготовка майбутнього вчителя математики як об’єкт теоретичного аналізу. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Педагогіка.  2016.  Т. 269, Вип. 257.  С.125-130.  URL: ttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2016_269_257_25
  4. Михалін Г. О. Формування основ професійної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Київ, 2004. 37 с.
  5. Мордкович А. Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной подготовки учителя математики в педагогическом институте: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения математики» / НИИ содержания и методов обучения АПН СССР.  М., 1986. 36 c.
  6. Моторіна В. Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах: дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.  Х., 2005. 512 с.
  7. Співаковський О. В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Херсонський держ. ун-т. К., 2003. 534 с.
  8. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики» / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.  К., 2005. 48 с.
  9. Якубовскі М. А. Теоретико-методологічні основи математичного моделювання професійної діяльності вчителя: автореф. дис. …д-ра пед.наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К., 2004. 40 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 03.04.2019 | Переглядів: 668 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar