Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Михайленко Л.Ф., Воєвода А.Л. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Михайленко Л.Ф., Воєвода А.Л. [mikhailenkolf@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Mykhailenko_Voievoda_FMO.pdf

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті з’ясовується зміст і обсяг поняття «методична компетентність» вчителя математики на основі порівняльного аналізу різних авторських підходів, узагальнення й систематизації при опрацьовуванні психолого-педагогічної, методичної літератури, дисертаційних робіт.
Формулювання проблеми. Не одностайною залишається думка дослідників стосовно змісту понять «методична компетентність», «методична компетентність майбутнього вчителя математики» та «методична компетентність працюючого вчителя математики».
Матеріали і методи. Аналіз, узагальнення, систематизація при опрацьовуванні психолого-педагогічної, методичної літератури, дисертаційних робіт з метою з’ясування стану розробленості досліджуваної проблеми та порівняльного аналізу різних авторських підходів; класифікація, систематизація та узагальнення для з’ясування змісту і обсягу поняття методична компетентність вчителя математики.
Результати. Поняття «методична компетентність вчителя математики» розглядається як поєднання здатності працюючого вчителя розпізнавати й розв’язувати актуальні методичні задачі, та здатності аналізувати доцільність й критично оцінювати ефективність використання методичних прийомів у процесі педагогічної діяльності щодо формування математичної компетентності учнів. Поняття «методична компетентність майбутнього вчителя математики» розглядається як динамічна комбінація методичних знань, умінь, навичок, певного методичного досвіду студента, який здобуває фах вчителя математики, які необхідні йому для ефективної педагогічної діяльності щодо формування математичної компетентності учнів. Важливо чітко визначати результати навчання методики математики – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості майбутніх учителів математики, набуті у процесі фахової підготовки, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які студент здатен продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих її освітніх компонентів.
Висновки. Методичну компетентність вважаємо однією з основних складових професійної компетентності працюючого вчителя математики, а тому  і майбутнього вчителя математики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна компетентність, методична компетентність вчителя математики, методична компетентність майбутнього вчителя математики.

METHODICAL COMPETENCE OF TEACHER MATHEMATICS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
L.F. Mykhailenko, A.L. Voievoda
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The article clarifies the content and scope of the concept of methodical competence of the teacher of mathematics 
Materials and methods. Analysis, generalization, systematization in the processing of psycho-pedagogical, methodical literature, dissertation papers in order to find out the state of development of the problem under investigation and a comparative analysis of different authors' approaches; classification, systematization and generalization to find out the content and scope of the concept of methodical competence of the teacher of mathematics
Results. The concept of "methodological competence of the teacher of mathematics" is considered as a combination of the ability of the teacher to recognize and solve the actual methodological problems, and the ability to analyze the expediency and critically evaluate the effectiveness of the use of methodological techniques in the pedagogical process of forming the mathematical competence of students. The concept of "methodical competence of the future teacher of mathematics" is considered as a dynamic combination of methodological knowledge, skills, skills, certain methodological experience of a student who acquires a specialty of a teacher of mathematics, which is necessary for him for effective pedagogical activity in relation to the formation of mathematical competence of students. It is important to clearly define the results of learning the methods of mathematics - knowledge, skills, skills, ways of thinking, views, values, other personal qualities of future mathematics teachers acquired during the process of professional training that can be identified, planned, measured and measured and which students are able to demonstrate after completion. educational program or some of its educational components.
Conclusions. Methodical competence is one of the main components of the professional competence of the working mathematics teacher, and therefore the future teacher of mathematics.
Keywords: professional competence, methodical competence of the teacher of mathematics, methodical competence of the future teacher of mathematics.

Список використаних джерел

 1. Акуленко І.А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект): монографія. Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2013. 460 с.
 2. Гаєвець Я.С. Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів. Наука і освіта, 2012. №8. С. 38-42.
 3. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Професійна компетентність майбутнього педагога: як її формувати? Витоки педагогічної майстерності, 2012. Випуск 10. С.66-70. URL: http://vpm 2012_10_18.pdf (дата звернення 25.02.2019)
 4. Дятленко Т.І.  Формування професійної компетентності студентів-філологів ОКР бакалавр на заняттях методики викладання української літератури. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012.  № 6 (1). С. 173-178.
 5. Зязюн І.А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти, 2005. URL: http://eprints.zu.edu.ua/853/1/05ziasno.pdf (Дата звернення 25.02.2019)
 6. Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник/ за заг. ред.: О.І. Огієнко. Київ. 2016. 120 с.
 7. Марченко В.С. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до розвитку математичного мислення учнів основної школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". Одеса, 2017. 20 с.
 8. Матяш О.І. Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу. Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. Варна, 2015. С. 241-246.
 9. Матяш О.І. Формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02/ Національний педагогічний університет імені Н.П. Драгоманова. Київ, 2014.  42 с.
 10. Моторіна В.Г. Професійна компетентність вчителя математики профільної школи: Навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. Харків: ХНПУ, 2014. 267 с.
 11. Орловська О.В. Професійно-педагогічна компетентність вчителя. Педагогічний дискурс,  2012 Випуск 11. С. 207-209  URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2. (Дата звернення 25.02.2019)
 12. Панова С.О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Бердянський державний педагогічний університет.  Бердянськ, 2015.  20 с.
 13. Скворцова С.О. Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя. Scientific Journal «ScienceRise», 2016. №3/5(20). С.54-58.  URL: https://www.researchgate.net/publication/299548140_UMINNA_ROZV%27AZUVATI_METODICNI_ZADACI_AK_VNUTRISNIJ_REZERV_METODICNOI_KOMPETENTNOSTI_VCITELA (Дата звернення 20.03.2019) DOI: 10.15587/2313-8416.2016.64614
 14. Скворцова С.О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 2010 Вип.4. URL: http://intellect-invest.org.ua /pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_4/ (Дата звернення 25.02.2019) 
 15. Смагулова Н.О. Сутність понять «Фахова та професійна компетентність»: їх тлумачення, різниця та взаємодія. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2016. Вип.1. С.227-231. URL:  http://bdpu.org/pedagogy/ua/files/2016/1/39.pdf (Дата звернення 25.02.2019) 
 16. Тарасенкова Н. А., Акуленко І.А. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики . Вища освіта України. 2011. № 3. С. 53-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2011_3_11
 17. Толочко С.В. Структурно-системний аналіз визначення сучасних ключових компетентностей у світі. SCIENCERISE: PEDAGOGICAL EDUCATION, 2018. №5 (25). С.36-42. URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/139110  (дата звернення 25.02.2019) DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.139110
 18. Шахов В.І. Базова педагогічна освіта майбутнього учителя: загальнопедагогічний аспект: монографія. Вінниця: Едельвейс, 2007. 383 с.
 19. Шевченко І.А. Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 /Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2018. 260 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 1015 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar