Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Прус А.В., Чемерис О.А. ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАВДАННЯ З ПАРАМЕТРАМИ
Прус А.В., Чемерис О.А. [pruswork@gmail.com]
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Prus_Chemeris_FMO.pdf

ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАВДАННЯ З ПАРАМЕТРАМИ

Формулювання проблеми. У статті порушено питання якісної професійної підготовки майбутніх вчителів математики. У вступній частині ставиться проблема: з одного боку – важливо вміти розв’язувати завдання з параметрами як для учнів, так і студентів, а з іншого – як цього досягти з огляду на сьогоднішні реалії.
Матеріали і методи. Систематизація та узагальнення теоретичного матеріалу, анкетування. Аналіз науково-методичних доробок останніх років щодо поставленої дилеми, серед яких є і власний навчально-методичний посібник.
Результати. Розроблено авторський курс «Задачі з параметрами» для навчання студентів педагогічних спеціальностей розв’язувати завдання з параметрами з різних розділів елементарної математики. Значне місце відведено аналізу результатів проведеного дослідження про те, як самі студенти ставляться до доцільності та перспективи вивчення такого курсу. Зокрема, увагу звернено на таке: чи потрібно студентам педагогічних спеціальностей вчитись розв’язувати вправи з параметрами; яким чином вміння розв’язувати вправи із параметрами впливає на підвищення фахової компетентності; які теми, що пов’язані з розв’язуванням вправ з параметрами, є найскладнішими для респондентів та чому; який метод розв’язування завдань із параметрами вони найчастіше обирають та чому; які способи організації діяльності на заняттях подобаються студентам тощо. Стаття містить діаграми, які ілюструють її основні тези.
Висновки. Виконано аналіз результатів дослідження; узагальнено власний досвід роботи із навчання студентів розв’язувати завдання з параметрами. Сформовано окремі методичні рекомендації навчання студентів розв’язувати завдання з параметрами у рамках окремого курсу. Окреслено можливості такого навчання протягом окремо відведених годин у рамках дисциплін «Елементарна математика», «Методика навчання математики».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: завдання з параметрами, проблема навчання розв’язувати завдання з параметрами, дослідження важливості вміння розв’язувати завдання з параметрами, професійна підготовка, студенти педагогічних спеціальностей.

On Teaching Students of Pedagogical Specialties to solve Do Tasks with Parameters
A.V. Prus, O.A. Chemeris
The Zhytomyr State University after I. Franko, Ukraine

Formulation of the problem. The article deals with qualitative preparation of future math teachers. In the preface, we put forward a problem: on the one side, it is important to solve tasks with parameters both for pupils and students, and on the other side, how to achieve taking to this  into account modern realities.
Materials and methods. We apply the analysis of scientific and methodological works of recent years concerning the mentioned dilemma.
Results. The basic part deals with the personal course «Tasks with Parameters» which teaches the students of pedagogical specialties to solve tasks with parameters from different sections of elementary mathematics. Significant part is devoted to the analysis of results of research work connected with the attitude of students to expediency and perspective of studying of such course. We pay attention to the following problems: is it necessary for the students of pedagogical specialties to study to solve the tasks with parameters? in what way do the skills of solving tasks with parameters influence improvement of professional competence? what are the topics connected with solving tasks with parameters the most difficult for respondents and why? what method of solving tasks do they choose and why? what methods of organization of activities during the lessons do the students like?
Conclusions. Generalization of the own experience of work directed to teach students to solve the tasks with parameters is presented. Some methodical recommendations of teaching students to solve the tasks with parameters in the topics of different course are formulated. Possibilities of such studies during special time in the topics of «Elementary Mathematics», «Methods of Teaching Mathematics» are defined.
Keywords: tasks with parameters, problem of teaching to solve tasks with parameters, investigation of expediency of ability to solve tasks with parameters, professional preparation, students of pedagogical specialties.

Список використаних джерел

  1. Апостолова Г. В. Перші зустрічі з параметром: навч. посібник для слухачів підготовчих курсів ІМЯО НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського. К.: Вид. Гнозіс, 2016, 336 с.
  2. Бурда М. І. Програма факультативного курсу з математики для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Математика в школі. 2003. №8. С. 7-8.
  3. Горнштейн П. И., Полонский В. Б., Якир М. С. Задачи с параметрами. К.: РИА "Текст" МП "ОКО", 1992. 288 с.
  4. Крамор С.В. Задачі з параметрами і методи їх розв’язання. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 416 с.
  5. Математика: Навчальний посібник для факультативних занять у 8 класі / За ред. проф. В. Н. Боровика. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2006. 312 с.
  6. Математика: Навчальний посібник для факультативних занять у 9 класі / За ред. проф. В. Н. Боровика. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2007. 368 с.
  7. Прус А.В., Швець В.О. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики: навч.-метод. посібник. Житомир: Вид-во ПП «Рута», 2018, 544 с.
  8. Ясінський В.В. Математика. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів ФДП НТУУ "КПІ". К.: Вид. Гнозіс, 2014. 472 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 1139 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar