Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Моторіна В.Г., Яловега І.Г. ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
Моторіна В.Г., Яловега І.Г. [kaf-mathematics@hnpu.edu.ua]
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20/2019_2-20-Motorina_Yaloveha_FMO.pdf

ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Формулювання проблеми. В нових освітніх стандартах загальнокультурний і пізнавальний розвиток учнів проголошено як одна з основних цілей освіти. Гуманістична орієнтація сучасної освіти вимагає відповідної перебудови навчального процесу. Концепція гуманізації освіти нерозривно пов’язана з її гуманітаризацією – якщо гуманізація передбачає визнання цінності людини як особистості, то гуманітаризація забезпечує формування гуманної системи освіти. Метою статті є висвітлення проблеми гуманітаризації математичної освіти та можливих підходів до вирішення цієї проблеми в сучасному освітньому просторі.
Матеріали і методи. Гуманітаризація змісту освіти може бути досягнута в рамках викладання традиційних предметів за рахунок виявлення їх гуманітарного потенціалу. Шляхи реалізації проблеми гуманітаризації математичної освіти передбачають великий пласт роботи в першу чергу викладачів математичних дисциплін. Гуманітаризація математичної освіти має за мету спонукання учнів до навчання, роз’яснення застосувань математичних знань в житті, знайомство з вкладом математики у розвиток цивілізації.
Результати. Гуманітаризація передбачає посилення взаємозв’язку математичної освіти з гуманітарною, посилення гуманітарних аспектів в викладанні математичних дисциплін, але при цьому її зовсім не варто розуміти як розширення кількості та змісту гуманітарних наук, особливо за рахунок скорочення годин математичних дисциплін. Процес гуманітаризації змісту освіти передбачає суттєвий перегляд змістового наповнення навчальних предметів. Серед основних складових гуманітарного потенціалу математики можна виділити наукову, інформаційну, прикладну, історичну та культурну складові.
Висновки. Проблема перегляду змістового наповнення навчальних предметів з метою реалізації гуманітарного потенціалу повинна вирішуватися на методичних семінарах. Кожна дисципліна потребує окремого кропіткого обговорення серед вчителів та викладачів, які, бажано, багато років викладають цей предмет. В залежності від теми, що вивчається, необхідно визначити, яка складова гуманітарного потенціалу або їх сполука найкраще реалізує ідею гуманітаризації.
Ключові слова: гуманізація освіти, гуманітаризація математичної освіти, гуманітарний потенціал.

PROBLEM OF HUMANITARIZATION OF MATHEMATICAL EDUCATION
Valentyna Motorina, Iryna Yaloveha
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. This In the new educational standards, the general cultural and cognitive development of students is proclaimed as one of the main goals of education. The humanistic orientation of modern education requires an appropriate restructuring of the educational process. The concept of humanization of education is inextricably linked with its humanization - if humanization involves recognizing the value of man as a person, then humanization ensures the formation of a humane system of education. The purpose of the article is to highlight the problem of humanization of mathematical education and possible approaches to solving this problem in the modern educational space.
Materials and methods. The humanization of the content of education can be achieved through the teaching of traditional subjects through the identification of their humanitarian potential. Ways of realizing the problem of humanitarization of mathematical education envisage a large stratum of work in the first place of teachers of mathematical disciplines. The humanization of mathematical education aims at encouraging students to study, explaining the applications of mathematical knowledge in life, familiarizing themselves with the contribution of mathematics to the development of civilization.
Results. Humanization involves strengthening the relationship of mathematical education with the humanities, strengthening the humanities in the teaching of mathematical disciplines, but at the same time it should not be understood as an extension of the number and content of the humanities, especially by reducing the hours of mathematical disciplines. The process of humanizing the content of education involves a substantial review of the content content of educational subjects. Among the main components of the humanitarian potential of mathematics can be identified scientific, informational, applied, historical and cultural components.
Conclusions. The problem of reviewing the content content of educational subjects in order to realize the humanitarian potential should be addressed at methodological seminars. Each discipline requires a very tedious discussion among teachers and teachers who are desirable for many years to teach this subject. Depending on the topic being studied, it is necessary to determine which component of the humanitarian potential or their connection best implements the idea of humanitarization.
Key words: humanism, humanization of education, humanitarization of mathematical education, humanitarian potential.

Список використаних джерел

 1. Вейль Г. Симметрия / Пер. с англ.: Яглом И. М. Герман Вейль и идея симметрии. М.: Наука, 1968. 192 c.
 2. Гончаренко С. У. І все-таки – гуманітаризація. Педагогіка і психологія, 1995. № 1. С. 3–7.
 3. Гончаренко С., Мальованый Ю. Проблеми гуманітаризації навчального процесу. Язык и литература в школе. 1995. №1-2. С. 36-45.
 4. Гук О. Ф. Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. К.: Логос, 2012. Вип.14. 232 с.
 5. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п (Дата звернення 20.05.2019).
 6. Добрускін М. Гуманізація як стратегічний напрям технічної освіти. Рідна школа, 2001. № 12. С.13-16.
 7. Зоря А. С., Кіро С. М. Про математику і математиків. К.: Радянська школа, 1981. 254 с.
 8. Иванова Т. А. Гуманитаризация общего математического образования: монография. Нижний Новгород: Изд-во НГПУ, 1998. 308 с.
 9. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. М. – Л., 1934. Т 1, 426 с.
 10. Моисеев Н. Математика ставит эксперимент. М: Наука, 1979. 224с.
 11. Скляр П. П., Уманська Т. О. “Гуманізація” та “гуманітаризація”: поняття, співвідношення та шляхи впровадження в освіту. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2007 р. № 1. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_fpp/2007-1/index.html (Дата звернення 20.05.2019).
 12. Словник психолого-педагогічних понять і термінів. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/ (Дата звернення 20.05.2019).
 13. Яловега І. Г., Сидоров М. В., Гончаров Д. О. Складні проценти та число е – методологія міждисциплінарного зв’язку математики та економіки. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С.Сковороди «Економіка». 2016. вип.16. С. 110-122.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 18.09.2019 | Переглядів: 855 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar