Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Карупу О.В., Олешко Т.А., Пахненко В.В. ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ НАУ
Карупу О., Олешко Т., Пахненко В. [karupu@ukr.net]
Національний авіаційний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Karupu-Oleshko-Pakhnenko_FMO.pdf

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Формулювання проблеми. Оскільки англійська мова є однією з офіційних мов ІСАО, отримання професійної освіти англійською є дуже важливим для майбутніх фахівців в галузі авіації. При викладанні в англомовних групах математичних дисциплін перед викладачами постає проблема викладу навчального матеріалу студентам, для яких англійська мова не є рідною. Метою даної роботи є дослідження специфіки викладання в англомовних групах окремих розділів аналітичної геометрії українським та іноземним студентам.
Матеріали і методи. Дослідження ефективності різних методів викладу навчального матеріалу та організації навчального процесу під час лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів проводиться традиційними методами, тобто шляхом порівняння поточної та семестрової успішності різних груп, опитування викладачів та аналізом суб’єктивних оцінок студентів, отриманих за допомогою анкетування.
Результати. В Національному авіаційному університеті більшість іноземних студентів обирає навчання англійською мовою. Оскільки частина українських студентів також обирає навчання англійською, на багатьох спеціальностях утворюються мультинаціональні англомовні академічні групи. Викладання математичних дисциплін, зокрема аналітичної геометрії в таких групах вимагає модифікації стандартних методик та підходів.
Проведений аналіз практики викладання англійською мовою окремих розділів аналітичної геометрії показує, що рівень знань і обсяг інформації, набуті іноземними студентами в шкільні роки, за багатьма параметрами відрізняється від рівня і обсягу знань випускників середніх шкіл України, має певну відмінність в підходах до оцінки значущості різних тем та їх взаємозв’язків.
Висновки. Для покращення засвоєння англомовними студентами аналітичної геометрії рекомендується детальна алгоритмізація процесу розпізнавання основних форм рівнянь геометричних об’єктів. Бажано також приділяти достатню увагу використанню різноманітних опорних матеріалів, адаптованих для студентів різних спеціальностей. Важливим є приділення достатньої уваги доведенню до студентів особливостей використання термінології і надання студентам методик застосування систем комп’ютерної математики та інтернет-ресурсів.

Ключові слова: викладання математики, викладання аналітичної геометрії, викладання англійською мовою, викладання в мультинаціональних академічних групах, підготовка фахівців в галузі авіації.

 

ON PECULIARITIES OF TEACHING PARTICULAR TOPICS OF ANALYTIC GEOMETRY TO THE ENGLISH-SPEAKING STUDENTS OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

Olena Karupu, Tetiana Oleshko, Valeria Pakhnenko

National aviation university, Kyiv, Ukraine

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the practice of teaching analytic geometry in English to Ukrainian and foreign students at the National Aviation University. The problems of methodical and organizational nature that arise in the process of teaching particular topics of analytic geometry in English-speaking groups are considered.

Formulation of the problem. Since English is one of the official languages of ICAO, obtaining professional education in English is very important for future aviation professionals. When teaching in English-speaking groups to mathematical disciplines, teachers face the problem of teaching to students who are not English native speakers. The purpose of this paper is to investigate the specifics of teaching in English-speaking groups of particular topics of analytical geometry to Ukrainian and foreign students.

Materials and methods. The study of the effectiveness of different methods of presentation of teaching material and the organization of the educational process on lectures, practical classes, individual students’ work is conducted by traditional methods, i.e. by comparing the current and semester grades of different groups, interviewing teachers and analyzing the subjective assessments of students obtained through questionnaires.

Results. At the National Aviation University, most foreign students choose to study in English. Since part of the Ukrainian students also elects to study in English, on many specialties multinational English-speaking academic groups are formed. Teaching mathematical disciplines, in particular analytic geometry, in such groups requires modifications to standard techniques and approaches.

In English-speaking academic groups, into the teaching of Ukrainian and foreign students to analytic geometry a project approach for the in-depth study of curves and surfaces of the second order was introduced, so that for joint solving of complex problems, mutual verification of assimilation of material and preparation of presentations the students are divided into several multinational teams.

The conducted analysis of the practice of teaching in English to particular topics of analytic geometry shows that the level of knowledge and the amount of information acquired by foreign students in school years, in many aspects differs from the level and amount of knowledge of graduates of secondary schools in Ukraine, and has certain difference in the approaches to the assessment of importance of different topics and their interconnections.

Conclusions. To improve the learning of analytic geometry by English-speaking students, a detailed algorithmization of the process of recognizing the basic forms of the equations of geometric objects is recommended. It is also desirable to pay sufficient attention to the use of different supporting materials adapted for students of different specialties. It is important to pay sufficient attention to the peculiarities of terminology and to provide students with techniques for applying computer mathematics systems and online resources.

Key words: teaching mathematics, teaching analytical geometry, teaching in English, teaching in multinational academic groups, training aviation professionals.

Список використаних джерел

 1. Андрощук Л. В., Трофименко В. І. Методологія викладання та професійна спрямованість задач з вищої математики в сучасних умовах. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. наук. праць 10 міжн. наук.-метод. конф. (Київ, 19–21 листопада 2015 р.). Київ, 2015. С. 141–151.       
 2. Бевз В. Г., Силенок Г. А. Формування інтелектуальних умінь студентів під час вивчення вищої математики. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2014. Vol. II (10), Iss. 20. С. 51–54.
 3. Вірченко Н. О. Вибрані питання методики вищої математики. Київ: Задруга, 2003. 283 с.
 4. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В. В. Про деякі особливості викладання математичних дисциплін англомовним студентам. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2011. 83. С. 76–79.
 5. Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В. В. Про викладання математичних дисциплін англійською мовою іноземним студентам. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2012. №2/2 (56). C. 11–14.
 6. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. Про деякі особливості викладання математичних дисциплін іноземним студентам за кредитно-модульною системою. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2013. № 8 (261). С. 52–57.
 7. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. Про деякі особливості викладання аналітичної геометрії англомовним студентам. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. 140. С. 17–21.
 8. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. Про деякі методичні аспекти викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії в Національному авіаційному університеті. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2016. Vol. IV (38), Iss. 77. С. 29–32.
 9. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних спеціальностей в НАУ. Фізико-математична освіта. 2018. № 4(18). С. 59–64.
 10. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. Про особливості викладання математичних дисциплін студентам технічних спеціальностей в мультинаціональних академічних групах. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. Vol. VII (77), Iss. 188. P. 21–24.
 11. Кудзіновська І.П., Трофименко В. І. Професійна спрямованість задач з вищої математики в умовах сучасного ринку праці. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матеріали ІV міжн. наук.-практ. конф. (Кропивницький, 19–21 квітня 2017 р.). Кропивницький, 2017. С. 74–76.
 12. Пахненко В. В. Про особливості викладання аналітичної геометрії студентам НН ІАН в рамках програма “Вища освіта іноземною мовою”. АВІА-2017: матеріали XIII міжн. наук.-техн. конф. (Київ, 19–21 квітня 2017 р.). Київ: НАУ, 2017. С. 7.66–7.69. URL: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf (Дата звернення 9.12.2019).
 13. Пахненко В. В. Про викладання окремих питань аналітичної геометрії англомовним студентам НН ІАН НАУ. Сучасна освіта та інтеграційні процеси: зб. наук. праць міжн. наук.-метод. конф. (Краматорськ, 22–23 листопада 2017 р.). Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 165–167.
 14. Скафа О. І., Лосєва Н. М., Мазнєв О. В. Наукові засади методичного забезпечення кредитно-модульної системи навчання у вищій школі : Монографія. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. 380 с.
 15. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі, Навчальний посібник. К.: Вища школа, 2005. 239 с.
 16. Тарасенкова Н. А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики. Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. 399 с.
 17. Трофименко В. І. Деякі складові формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у навчанні математики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця, 2010. Вип. 26. С. 524–529.12.
 18. Чашечнікова О. С. Створення творчого середовища в умовах диференційованого навчання математики : монографія. Суми : ПП Вінниченко М. Д., ФОП Литовченко Є. Б., 2011. 412 c.
 19. Antonova A. O., Klyus I. S., Lastivka I. O., Trofymenko V. I. Higher mathematics. Linear algebra. Algebra of vectors. Elements of analytic geometry: Methodical Guide . Kyiv: NAU, 2018 . 68 p.
 20. Grebeniuk M. F., Karupu O. W. Bilinear and quadratic forms in geometry. Manual. Kyiv: NAU, 2004. 74 p.
 21. Denisiuk V. P., Grishina L. I., Karupu O. V., Oleshko T. A., Pakhnenko V. V., Repeta V. K. Higher mathematics. Part 1: Manual. Kyiv: NAU, 2009. 272 p.
 22. Karupu O. V., Oleshko T.A., Pakhnenko V.V. On some aspects of modeling of professional activity of future aviation engineer in teaching of mathematical disciplines in multinational groups. Aviation in the XXI-st century: Proceedings of the Eighth world congress (Кyiv, October 10–12, 2018). Кyiv: NAU, 2018. Vol. 4. P. 4.3.15-4.3.19. URL: http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5049/4113 (Last accessed: 9.12.2019).
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 13.02.2020 | Переглядів: 738 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar