Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Мовчан С.М. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЕКТНОМУ НАВЧАННІ АЛГЕБРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Мовчан С.М.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v1-7/2016_1-7-Movchan_Scientific_journal_FMO.pdf

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЕКТНОМУ НАВЧАННІ АЛГЕБРИ
УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Анотація. Мовчан С.М. Інтегрований підхід у проектному навчанні алгебри учнів основної школи. У науковій статті описується доцільність використання інтегрованого підходу у проектному навчанні алгебри учнів основної школи, оскільки такий підхід у навчанні не тільки сприяє формуванню і об’єднанню знань з різних освітніх галузей навколо певного поняття чи теми, а й дозволяє учням цілісно сприймати навколишній світ.
Доцільність інтегрованого поєднання інформації з різних навчальних дисциплін у єдине ціле пояснюється не тільки можливістю оптимізувати навчально-виховний процес, а й забезпечити різнобічне вивчення навчального матеріалу, вищий рівень його осмислення. У статті акцентовано увагу не тільки на використанні математичного апарату у навчанні фізики, хімії, біології, географії, інформатики, трудового навчання, економіки тощо, а й на поширенні елементів знань, умінь і практичних навичок учнів з цих предметів до демонстрації прикладного застосування математичних законів та методів, при цьому наведено приклади задач з теми «Елементи прикладної математики» та приклади можливих тем міжпредметних проектів, які підпорядковані навчальній програмі з алгебри основної школи.

Ключові слова: проект, проектне навчання, інтеграція, інтеграційний підхід, алгебра, основна школа.

Аннотация. Мовчан С.Н. Интегрированный подход в проектном обучении алгебре учеников основной школыВ научной статье описывается целесообразность использования интегрированного подхода в проектном обучении алгебре учащихся основной школы, поскольку такой подход в обучении не только способствует формированию и объединению знаний из различных образовательных областей вокруг определенного понятия или темы, но и позволяет ученикам целостно воспринимать окружающий мир. Целесообразность интегрированного сочетания информации из различных учебных дисциплин в единое целое объясняется не только возможностью оптимизировать учебно-воспитательный процесс, но и обеспечить разностороннее изучение учебного материала, высокий уровень его осмысления. В статье акцентировано внимание не только на использовании математического аппарата в обучении физики, химии, биологии, географии, информатики, трудового обучения, экономики и т.д., но и на распространении элементов знаний, умений и практических навыков учащихся по этим предметам в демонстрации прикладного применения математических законов и методов, при этом приведены примеры задач по теме «Элементы прикладной математики» и примеры возможных тем межпредметных проектов, которые подчинены учебной программе по алгебре основной школы.
Ключевые слова: проект, проектное обучение, интеграция, интеграционный подход, алгебра, основная школа.

Abstract. Movchan S. Integrated approach in project teaching algebra secondary school pupils.  In the scientific article describes the feasibility of using an integrated approach in project teaching algebra secondary school pupils, as this approach in education not only promotes and combining knowledge from different educational areas around certain topics or concepts, but also allows students holistically perceive the world. The feasibility of an integrated combination of information from different disciplines in a single unit due not only to optimize the educational process, but also provide versatile study of educational material, a higher level of understanding. In the article attention is focused not only on the use of mathematical tools to study physics, chemistry, biology, geography, science, labor studies, economics, etc., but also in distributing the elements of knowledge and practical skills of students in these subjects to demonstrate the application the application of mathematical laws and methods, with examples of problems with the theme "Elements of Applied mathematics" and examples of possible topics of interdisciplinary projects, which are subject curriculum from primary school algebra.
Key words: design, project training, integration, integration approach, algebra, elementary school.

Список використаних джерел

  1. Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання : [навч. посібник] / Т.І. Чернецька. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2011. – 352с.
  2. Савченко О.Я. Теоретичні засади якості шкільної освіти / О.Я. Савченко // Шлях освіти. – 2005. – №3. – С. 28–32.
  3. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки / Н.І.Присяжнюк // Початкова школа. – 1996. – № 8. – С. 27–31.
  4. Трубачева С.Є. Інтеграція змісту шкільної освіти в умовах профільного навчання / С.Є.Трубачева // Наукові записки. – Вінниця, 2004. – №11. – С. 175–177. – (Серія: Педагогіка і психологія).
  5. Хайрулліна Ю.О. Інтеграція мистецтв у процесі художньо-естетичного розвитку учнів загально-освітніх шкіл / Ю.О.Хайрулліна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – С.254–256. – (вип.21).
  6. Бех І.Д. Принципи сучасної освіти / І.Д.Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4. – С. 5–27.
  7. Пінчук Г.Г. Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів: Електронний варіант / Г.Г.Пінчук, О.В.Титар. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons.
  8. Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики: методичний посібник для вчителів/ Глобін О.І. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 88 с.
  9. Мерзляк А.Г. Алгебра : Підручн. для 9 кл. з поглибл. вивченням математики / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х. : Гімназія, 2012. – 384 с.
  10. Мацько Н.Д. Метод проектів у профільному навчанні математики: методичний посібник/ Мацько Н.Д. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 128 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 05.04.2016 | Переглядів: 1248 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar