Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Тінькова Д.С. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПТНЗ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Тінькова Д.С.
ДНЗ «Бердянський МПЛ», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v1-7/2016_1-7-Tinkova_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПТНЗ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Анотація. Тінькова Д. С. Формування дослідницьких компетентностей учнів ПТНЗ на уроках математики. У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти поняття, структури та характерних особливостей дослідницьких компетентностей учнів професійно-технічних навчальних закладів. Виділено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний та рефлексивний компоненти дослідницької компетентності сучасного учня професійно-технічного навчального закладу. Розвиток ринку праці нашої країни зумовлює зміну вимог до конкурентоспроможності працівників. Одним із напрямків реалізації поставлених задач є впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес. Розвиток критичного мислення, вміння аналізувати, синтезувати й інтерпретувати інформацію, рефлексувати й використовувати набутий досвід є результатом вивчення математики. Дослідження розкриває особливості формування компонентів дослідницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі розв’язування практичних завдань з математики.
Ключові слова: компетентнісний підхід, дослідницька компетентність, математика, професійно-технічний навчальний заклад.

Аннотация. Тинькова Д. С. Формирование исследовательских компетентностей учащихся ПТУЗ на уроках математики. В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты понятия, структуры и характерных особенностей исследовательских компетентностей учащихся профессионально-технических учебных заведений. Выделено мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-практический и рефлексивный компоненты исследовательской компетентности современного учащегося профессионально-технического учебного заведения. Развитие рынка труда нашей страны обусловливает изменение требований к конкурентоспособности работников. Одним из подходов реализации поставленных задач является внедрение компетентностного подхода в учебно-воспитательный процесс. Развитие критического мышления, умения анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию, рефлексировать и использовать приобретенный опыт является результатом изучения математики. Исследование раскрывает особенности формирования компонентов исследовательской компетентности учащихся профессионально-технических учебных заведений в процессе решения практических заданий по математике.
Ключевые слова: компетентностный подход, исследовательская компетентность, математика, профессионально-техническое учебное заведение.

Abstract. Tinkova D. Formation of research competence of vocational school students in math class. The article examines some theoretical aspects of the concept, structure and characteristic features of the research competencies of vocational school students. Highlight motivational-value, cognitive, action-practical and reflective components research competence of the modern student vocational schools. Labour market development of our country supersedes the requirements for Competitiveness workers. One of the areas of the tasks is the introduction of competence approach in the educational process. The development of critical thinking skills to analyze, synthesize and interpret information and use the experience is the result of the study of mathematics. The study reveals the peculiarities of formation of research competence components of vocational school students in the process of solving practical problems in mathematics.
Key words: research competence, competence approach, math, Vocational Schools.

Список використаних джерел

  1. Бевз Г. П. Математика: 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Генеза, 2011. – 320 с.
  2. Головань М. С. Сутність та зміст поняття “дослідницька компетентність” / М. С. Головань, В. В. Яценко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск VII. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 55-62.
  3. Головань М.С. Компетентнісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти / М.С. Головань // Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 1. – Рівне: РДГУ, 2011. – С. 53-59.
  4. Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки [електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1723-2010-%D1%80.
  5. Національна доктрина розвитку освіти [електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/151.html.
  6. Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні. – К., 2003. – С. 13-41.
  7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно- ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – №2. – С. 55-61.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 05.04.2016 | Переглядів: 1536 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar