Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Беседiн Б.Б., Максименко І.О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Беседiн Б.Б., Максименко І.О. [besedin_boris@ukr.net]
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Besedin-Maksymenko_FMO.pdf

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена проблемі активізації навчальної діяльності у середній школі, зокрема на уроках математики, розкриттю основних шляхів удосконалення процесу навчання за допомогою дидактичних ігор на уроках математики в закладах загальної середньої освіти. Розглянуто основні можливості використання елементів дидактичної гри в навчально-виховному процесі для створення умов активізації пізнавальної та творчої діяльності учнів. Досліджено й охарактеризовано оптимальні умови для використання дидактичних ігор у навчальному процесі.
Формулювання проблеми. Ефективне викладання математики не можливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності, тому помічником для вчителя може стати використання дидактичних ігор на уроках математики.
Матеріали і методи. викладання математики в класах різних профілів навчання. В процесі дослідження були застосовані наступні методи: анкетування вчителів, бесіди з вчителями та аналіз психолого-педагогічної літератури.
Результати. Сформульовані основні вимоги до методики проведення дидактичних ігор на уроках математики.
Висновки. Дидактична гра – не самоціль на уроці, а засіб навчання і виховання. На неї потрібно дивитись як на вид творчої діяльності в тісному зв’язку з іншими видами навчальної роботи на уроці.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дидактична гра, навчально-пізнавальна діяльність, активність учнів, елементи гри в процесі навчання, методика математики.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF USING A DIDACTIC GAME IN MATHEMATICS LESSONS
B.B. Besedin, I.O. Maksymenko
Donbass State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the problem of intensification of educational activities in secondary school, in particular in mathematics lessons, the disclosure of the main ways to improve the learning process through didactic games in mathematics lessons in general secondary education. The main possibilities of using the elements of didactic game in the educational process to create conditions for activating the cognitive and creative activity of students are considered. The optimal conditions for the use of didactic games in the educational process are investigated and characterized.
Formulation of the problem. Effective teaching of mathematics is not possible without finding new ways to enhance cognitive activity, so the teacher can be assisted by the use of didactic games in mathematics lessons.
Materials and methods. The authors rely on their own experience of teaching mathematics in classes of different profiles.
Results. The improved basic requirements to a technique of carrying out of didactic games at lessons of mathematics are offered.
Conclusions. Didactic game is not an end in itself in the lesson, but a means of teaching and education. It should be seen as a form of creative activity in close connection with other types of educational work in the classroom.
Key words: didactic game, educational and cognitive activity, activity of students, elements of game in the process of learning, methods of mathematics.

Список використаних джерел

  1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. Запоріжжя, 2000. 175 с.
  2. Букатов В.М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор : посібник. К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. 126 с.
  3. Долбенко Т. Активізація пізнавальної діяльності підлітків: ігрові технології. Рідна школа. 2004. №10. С. 36-39.
  4. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для вузів. Київ: Генеза, 2002 . 368 с.
  5. Сергієнко Л.В. Дидактична гра як форма навчання в системі професійної освіти. Освіта на Луганщині. 2009. №1. С. 152-154.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 1016 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar