Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Ботузова Ю.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗНО МЕТОДОМ ОЦІНКИ
Ботузова Ю.В. [vassalatii@gmail.com]
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Botuzova_FMO.pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗНО МЕТОДОМ ОЦІНКИ

Формулювання проблеми. Уміння розв’язувати задачі методом оцінки є умовою успішного складання ЗНО з математики учнями ЗЗСО. Опанування цим методом здійснюється послідовно в процесі вивчення шкільного курсу математики, що сприяє забезпеченню наступності навчання математики. Зокрема, в учнів має сформуватись вміння знаходити області визначення та значень функцій, ОДЗ рівнянь, а також оцінювати значення виразів, користуючись властивостями числових нерівностей. Аналіз сучасних підручників та програм показав, що методу оцінки достатньої уваги не приділяється. Тому вчителі, керуючись власним досвідом, вивчаючи методичну літературу та щорічно аналізуючи задачі ЗНО, мають пропонувати подібні задачі учням старших класів.
Матеріали і методи. В дослідженні використовувались теоретичні методи: аналіз навчальних програм з математики, задач сертифікаційних робіт ЗНО попередніх років, змісту сучасних шкільних підручників із алгебри; узагальнення власного та передового педагогічного досвіду; емпіричні методи: педагогічні спостереження на уроках математики та заняттях курсів підготовки до ЗНО; методи наукового пізнання: систематизація та узагальнення для формулювання методичних рекомендацій та висновків.
Результати. Автором були розглянуті теоретичні основи використання методу оцінки при розв’язуванні рівнянь та їх систем. Наведені орієнтовні алгоритми даного методу. Проаналізовані основні знання зі шкільного курсу математики, які необхідні учням для успішного опанування методом оцінки. Запропоновано деякі пропедевтичні вправи із зазначенням знань та вмінь, які необхідні учням для їх виконання. Наведено задачі із сучасних підручників алгебри, а також приклади задач із сертифікаційний робіт зовнішнього незалежного оцінювання з математики, які розв’язуються методом оцінки, зокрема задачі з параметром.
Висновки. Запропонований в статті теоретичний матеріал, сформульовані орієнтовні алгоритми використання методу оцінки, а також наведені різнопланові приклади його застосовування будуть корисними учням та вчителям у процесі підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: рівняння, метод оцінки, методика навчання математики, ЗНО, наступність.

ENSURING THE CONTINUITY OF LEARNING MATHEMATICS
IN PREPARATION FOR SOLVING PROBLEMS OF EIA WITH THE ASSESSMENT METHOD

Yu.V. Botuzova
Volodymyr Vynnychenko Сentral Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The mastering assessment method is carried out consistently in the process of learning the school course of mathematics. In particular, pupils should develop the ability to find areas of definition and values of functions, areas of the definition of equations, as well as evaluate the values of expressions, using the properties of numerical inequalities. Analysis of modern textbooks and programs has shown that the assessment method is not given enough attention. Therefore, teachers, guided by their own experience and annually analyzing the tasks of external evaluation, should offer similar tasks to senior pupils.
Materials and methods. In the research we used theoretical methods: analysis of mathematics curricula, problems of certification works of external evaluation of previous years, the content of modern school textbooks on algebra; generalization of own and advanced pedagogical experience; empirical methods: pedagogical observations in mathematics lessons and external preparation courses; methods of scientific cognition: systematization and generalization for the formulation of methodological recommendations and conclusions.
Results. We consider the theoretical basis of using the assessment method in solving equations and their systems. The algorithms of this method are given. The basic knowledge from the school course of mathematics, which is necessary for students to successfully master the method of assessment, is analyzed. Some propaedeutic exercises are offered, indicating the knowledge and skills that students need to perform them. Problems from modern textbooks of algebra are given, as well as examples of problems from certification works of external independent assessment in mathematics, which are solved by the method of assessment, in particular problems with a parameter.
Conclusions. The theoretical material proposed in the article formulated algorithms for using the assessment method, as well as various examples of its application will be useful to students and teachers in the process of preparation for external independent assessment in mathematics.
Keywords: equations, assessment method, methods of teaching mathematics, external independent evaluation, continuity. 

Список використаних джерел

  1. Амелькин В.В., Рабцевич В.Л. Задачи с параметрами: справ. пособие по математике. Минск: ООО «Асар». 2004. 464 с.
  2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2017.  272 с.
  3. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень: підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2018. 336 с.
  4. Ботузова Ю.В. Задачі з параметром в контексті STEM-освіти. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019). Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2019. С. 237-238.
  5. Голубев В.И. Решение сложных и нестандартных задач по математике. Москва: ИЛЕКСА. 2007. 252с.
  6. Істер О.С. Алгебра: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Генеза, 2017. 264 с.
  7. Істер О.С., Єргіна О.В. Алгебра і початки аналізу (профіл. рівень): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2018. 448 с.
  8. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Харків: Гімназія, 2017. 272 с.
  9. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. за кладів. Харків: Гімназія, 2017. 416 с.
  10. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный кур по математике: Решение задач: учеб. пособие для 11 кл. ср. школы. Москва: Просвещение. 1991. 384 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 818 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar