Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Корнійчук О.Е. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Корнійчук О.Е. [elena.k.02@i.ua]
Житомирський агротехнічний коледж, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Korniichuk_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Формулювання проблеми. Важливим компонентом професійної підготовки майбутнього інженера є навчання математичному моделюванню природничих, технологічних, економічних процесів і явищ, пов'язаних з проектуванням, конструюванням, виробництвом і експлуатацією технічних об'єктів та механічних систем. Таке навчання з необхідністю передбачає використання науково-технічних досліджень в опануванні математичних дисциплін.
Матеріали і методи. Для отримання результатів використано теоретичні (аналіз наукових джерел в галузі математичного моделювання фізичних процесів для розв’язання науково-технічних задач) та емпіричні (спостереження за освітнім процесом підготовки майбутніх інженерів для визначення позитивного впливу науково-технічних досліджень на рівень опанування математичних дисциплін) методи наукового пошуку.
Результати. Обґрунтовано, що математичне моделювання виступає впливовим засобом активізації дослідницької діяльності майбутніх інженерів. На прикладі дослідження явища резонансу надано методичні рекомендації щодо супроводу науково-технічного дослідження, які спираються на оволодіння студентами законів фізики, теорії диференціальних рівнянь та використання комп’ютерної графічної інтерпретації розв’язку.
Висновки. Для успішного опанування майбутніми інженерами вищої та прикладної математики ефективним є постановка і розв’язання завдання, які мають характер науково-технічного дослідження. Математичне моделювання фізичних процесів посилює їх усвідомлення, а тому є ефективним інструментом професійної підготовки майбутніх інженерів. Розв’язування прикладних задач, побудова математичних моделей та їх динамічна візуалізація є основою в організації проблемного навчання та науково-дослідної роботи студентів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: математичне моделювання, дослідницька діяльність, інженер, професійний розвиток, механічна система, незагасаючі коливання, резонанс.

FEATURES OF INTRODUCTION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH
INTO THE MATHEMATICAL DISCIPLINES` LEARNING PROCESS

Olena Korniichuk
Zhytomyr Agro‐technical College, Ukraine

Formulation of the problem. An important component of the training of future engineers is training in mathematical modeling of natural, technological, economic processes and phenomena associated with the design, construction, manufacture and operation of technical facilities and mechanical systems. Such training necessarily involves the use of scientific and technical research in mastering mathematical disciplines.
Materials and methods. To obtain the results used theoretical (analysis of scientific sources in the field of mathematical modeling of physical processes to solve scientific and technical problems) and empirical (observation of the educational process of training future engineers to determine the positive impact of scientific and technical research on the level of mastery of mathematical disciplines) search.
Results. It is substantiated that mathematical modeling is an influential means of intensifying the research activities of future engineers. On the example of the study of the resonance phenomenon, methodical recommendations determined for the support of scientific and technical research, which are based on students' mastery of the laws of physics, theory of differential equations and the use of computer graphical interpretation of the solution.
Conclusions. For successful mastering by future engineers of higher and applied mathematics it is effective to set and solve problems that have the character of scientific and technical research. Mathematical modeling of physical processes enhances awareness of students, and therefore is an effective tool for training future engineers. Solving applied problems, building mathematical models and their dynamic visualization is the basis for the organization of problem-based learning and research work of students.
Key words: mathematical modeling, research, engineer, professional development, mechanical system, non-damping vibrations, resonance.

Список використаних джерел

 1. Semenikhina O. et al. The Formation of Skills to Visualize by the Tools of Computer Visualization. TEM Journal. 2020. Volume 9(4). P. 1704-1710. DOI: 10.18421/TEM94-51
 2. Semenikhina O., Drushlyak M., Yurchenko A., Udovychenko O., Budyanskiy D. The use of virtual physics laboratories in professional training: the analysis of the academic achievements dynamics. ICT in Research, Education and Industrial Applications (ICTERI-2020) : 16th International Conference. October, 06-10, 2020. Kharkiv. P. 423-429 URL: http://ceur-ws.org/Vol-2740/
 3. Shamonia, V. H., Semenikhina, O. V., Proshkin, V. V., Lebid, O. V., Kharchenko, S. Y., & Lytvyn, O. S. Using the proteus virtual environment to train future IT professionals. CEUR Workshop Proceedings, 2020. 2547, 24-36. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper02.pdf
 4. Востриков И.В., Дарьин А.Н., Куржанский А.Б. Об успокоении многозвенной колебательной системы в условиях неопределенных возмущений. Дифференц. уравнения. Т. 42, № 11. Москва, 2006. С. 1452–1463.
 5. Калаур C., Сорока O. Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти. Social Work and Education. Vol. 7, No. 1. Ternopil-Aberdeen, 2020. pp. 124-134.
 6. Корнійчук О.Е. Дослідження диференційних моделей механічних систем. Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2018». Дніпро, 2018. С. 345-349.
 7. Корнійчук О.Е. Математика як складова в розвитку мислення сучасного економіста. Педагогіка і психологія. № 1. Київ, 2007. С. 70-78.
 8. Корнійчук О.Е. Моделі динаміки у задачах менеджменту лісового та мисливського господарства. Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1(11). Суми, 2017. С. 62-67.
 9. Корнійчук О.Е. Мотиваційні детермінанти в структурі методичної системи навчання математики для економістів. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Вип. 7, т. 1. Кривий Ріг, 2008. С. 61-66.
 10. Корнійчук О.Е. Формування професійного інтелекту в процесі моделювання систем штучного інтелекту. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія Педагогічна. Вип. 20. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 90-93.
 11. Корнійчук О.Е., Єрмаков В.М. Комп’ютерні технології у вивченні математики для економістів. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 8(40). Київ, 2004. С. 16-19.
 12. Корнійчук О.Е., Єрмаков В.М. Напрямки інтеграції математики з інформатикою у процесі підготовки молодших спеціалістів економічного профілю. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 6(38). Київ, 2004. С. 16-18.
 13. Крупа Е.С., Недовесов В.А. Современное состояние программных комплексов CFD для численного исследования пространственного потока в гидромашинах. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units. № 1. Харків, 2019. С. 98-103.
 14. Шамоня В. Г., Семеніхіна О. В., Друшляк М. Г. Використання середовища Proteus для візуального моделювання роботи базових елементів інформаційної системи. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 2(20). Ч.1. С. 160-165.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 17.02.2021 | Переглядів: 146 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar