Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Ленчук І.Г. ГЕОМЕТРИЧНА ПІГОТОВКА ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ: АКЦЕНТИ НА КОНСТРУКТИВІЗМ
Ленчук І.Г.
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v2-8/2016_2-8-Lenchuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ГЕОМЕТРИЧНА ПІГОТОВКА ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ
В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ:
АКЦЕНТИ НА КОНСТРУКТИВІЗМ

Анотація. Ленчук І.Г. Геометрична підготовка учительських кадрів в університетах України: акценти на конструктивізм. У статті розглянуто проблему покращення якості підготовки студентів (учнів) із дисципліни «Геометрія», вироблення вмінь та навичок активної навчально-пізнавальної діяльності, які входять до системи інтелектуальних розумових і практичних дій. Посилаючись на класиків педагогіки і психології, на власний педагогічний досвід доведено, що конструктивізм геометричних пропозицій, їх якісна геометризація та унаочнення бінарними рисунковими моделями є природним, найбільш ефективним рушієм продуктивного розумового розвитку, становлення навчально-пізнавального інтересу до найпершої з наук, формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики в університетах держави Україна. З позицій опанування загальних прийомів мислення і діяльності, суто геометричних методів розв’язування практичних (прикладних) задач, вироблення вмінь шукати і знаходити результат у нестандартній ситуації, на основі конструктивного-генетичного методу охарактеризовано основні функції задач: навчальну, виховну, розвивальну і контролюючу.
Ключові слова: психологія навчання, засвоєння знань, конструктивний підхід, графічний (графоаналітичний) метод.

Аннотация. Ленчук И.Г. Геометрическая подготовка учительских кадров в университетах Украины: акценты на конструктивизм. В статье рассмотрено проблему улучшения качества подготовки студентов (учеников) из дисциплины «Геометрия», выработки умений и навыков активной учебно-познавательной деятельности, входящих в систему интеллектуальных умственных и практических действий. Ссылаясь на классиков педагогики и психологии, на собственный педагогический опыт доказано, что конструктивизм геометрических предложений, их качественная геометризация, наглядное представление бинарными моделями в рисунках является природным, наиболее эффективным двигателем продуктивного умственного развития, становления учебно-познавательного интереса к первейшей из наук, формирования профессиональных компетентностей будущих учителей математики в университетах государства Украина. С позиций усвоения общих приёмов мышления и деятельности, чисто геометрических методов разрешения практических (прикладных) задач, выработки умений искать и находить результат в нестандартной ситуации, на основании конструктивно-генетического метода охарактеризовано основные функции задач: обучающую, воспитательную, развивающую и контролирующую.
Ключевые слова: психология обучения, усвоение знаний, конструктивный подход, графический (графоаналитический) метод.

Abstract. Lenchuk I.G. Geometric teacher training in universities of Ukraine: the emphasis on constructivism. The article deals with the problem of improving the quality of training of students (pupils) of the subject "Geometry", develop skills of active teaching and learning activities in the system of intellectual and mental action. Referring to the classics of pedagogy and psychology, on your own teaching experience proved that constructivism geometrical proposals, the quality of their geometrization, a visual representation of binary models in the pictures is a natural, more efficient engine of productive mental development, the formation of educational and cognitive interest in the first of the sciences, formation of professional competence of the future mathematics teachers in the universities of the state Ukraine. From the point of mastering common methods of thought and action, a purely geometrical methods to solve practical (application) problems, develop skills to search and find the result in a precarious situation, on the basis of constructive-genetic method is characterized by the basic functions of tasks: teaching, educational, developmental and supervisory.
Keywords: psychology training, acquisition of knowledge, constructive approach, graphic (graphic-analytical) method

Список використаних джерел

 1. Александров А.Д. Основания геометрии / А.Д. Александров. – М.: Наука, 1987. – 288 с.
 2. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения знаний в школе / Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 347 с.
 3. Зенкевич И.Г. Не интегралом единым / И.Г. Зенкевич. – Тула: Приокское из-во, 1971. – 136 с.
 4. Колягин Ю.М. Вопросы преподавания задач в обучении геометрии. В кн.: Преподавание геометрии в
  6-8 классах / Ю.М. Колягин, Д.С. Зайналов. – М.: Просвещение, 1979. – 287 с.
 5. Коменський Ян Амос. Велика дидактика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/K ... c237611318.
 6. Ленчук І.Г. Апроксимація кривих другого порядку хордами із суворо заданим допуском / І.Г. Ленчук, І.І. Ленчук // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: Будівельник, 1991. – Вип. 52. – С. 55-58.
 7. Ленчук И.Г. Аппроксимация функций преобразования измерительных преобразователей / И.Г. Ленчук // Техническая электродинамика. – К.: Наукова думка, 1989. – №1. – С. 101-104.
 8. Новиков И.Д. Метод площадей (Практикум абитуриента) / И.Д. Новиков // Квант. – 1971. – №12. – С.41-46.
 9. Прокопович Ф. Філософія в Києво-Могилянській академії / Ф. Прокопович // Філософська думка. – 1970. – №5. – С. 98-110.
 10. Сацький П. Соціально-політичні процеси в геометричному вираженні / П. Сацький // Персонал. – 2008. – №1. – С. 122-125.
 11. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики / З.І.Слєпкань. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 240 с.
 12. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 343 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 07.06.2016 | Переглядів: 1121 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar