Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Семерня О.М. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
Семерня О.М.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Semernia_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ  

Анотація. Семерня О.М. Методологія формування ідеалізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики. У статті ставиться завдання теоретично обґрунтувати та практично описати основні положення методології формування ідеалізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики. Матеріали статті ілюструють компетентністний підхід і описують дієвість (методичну компетентність) вчителя фізики через ідеалізацію пізнавальної діяльності. Автор висновковує, що існує  і впроваджена інноваційна концепція формування прогнозованих професійних компетентностей і світогляду майбутнього педагога, зокрема вчителя фізики, яка вибудована на принципах бінарності цілеорієнтації (конкретна навчальна дисципліна + методика її навчання) і об'єктивного контролю в процедурах навчання суб'єкта. Зазначений концептуальний підхід дозволив реалізувати дидактичну модель цілеспрямованого управління процесом професійного становлення майбутнього фахівця: учителя фізики, на рівнях змістовно-діяльнісних і діяльнісно-особистісних компетентностей і світогляду, ідеалізації пізнавальної діяльності зокрема. Особлива увага в статті приділяється термінам ідеалізація пізнавальної діяльності, дієвість, методична компетентність майбутнього вчителя фізики. Основний зміст матеріалу статті закладає ідею про активне залученні студентів до професійної діяльності та виявленні в діях фізико-педагогічних знань у процесі методики навчання фізики. Оригінальний авторський погляд буде цікавий фахівцям в області теорії та методики навчання (фізика), педагогіки, психології, професійній освіті.
Ключові слова: ідеалізація, методичні компетентності, вчитель фізики, методика навчання фізики, дієвість.

Аннотация. Семерня О.Н. Методология формирования идеализации познавательной деятельности будущих учителей физики. В статье ставится задание теоретически обосновать и практически описать основные положения методологии формирования идеализации познавательной деятельности будущих учителей физики. Материалы статьи иллюстрируют компетентностный подход и описывают действенность (методическую компетентность) учителя физики посредствами идеализации познавательной деятельности. Автор делает вывод, что существует инновационная концепция формирования прогнозируемых профессиональных компетенций и мировоззрения будущего педагога, в частности учителя физики, которая выстроена на принципах бинарности и целеориентации (конкретная учебная дисциплина + методика ее обучения), объективного контроля в процедурах обучения субъекта. Эта концепция внедрена в украинскую систему физического образования. Указанный концептуальный подход позволил реализовать дидактическую модель целенаправленного управления процессом профессионального становления будущего учителя физики: на уровнях содержательно-деятельностных и деятельно-личностных компетенций и мировоззрения, идеализации познавательной деятельности в частности. Особое внимание в статье уделяется терминам идеализации познавательной деятельности, действенности, методической компетентности будущего учителя физики. Основное содержание материала статьи закладывает идею об активном привлечении студентов к профессиональной деятельности. Также, идею о выявлении в действиях физико-педагогических знаний студентов в процессе изучения методики преподавания физики. Оригинальный авторский взгляд будет интересен специалистам в области теории и методики преподавания физики, педагогики, психологии, профессиональном образовании.
Ключевые слова: идеализация, методические компетентности, учитель физики, методика преподавания физики, действенность.

Abstract. Semernia O.M. The Methodology of Forming Idealization Learning of the Future Teachers of Physics. This article seeks to justify the theoretically and practically describe the basic provisions of the Methodology of Forming Idealization Learning of Future Teachers of Physics. The materials competitive of the article to illustrate and describe the efficacy of the approach (methodological competence) Physics Teacher through the Idealization of Cognitive Activity. By the end of the article, existing and implementing an innovative concept formation and predicting the professional competences and outlook of Future Teachers, including the Teachers of Physics, which is built on the principles of the binary orients to the mater (specific academic discipline + methodology of training) and the objective control procedures in the teaching subject. The special attention padding in the terms of the article as follow as the idealization of cognitive activity, the effectiveness, the methodological competence of the future teachers of physics. The main article content material are lays the idea of the active student involvement in the professional activities and identifying actions in the physical and pedagogical knowledge’s in the study of Methods of Teaching Physics. The original author's opinion will be of interest to experts in the theory and methodology of the studies (physics), didactical, psychology and professional education.
Key words: Idealization, Methodological Competence, Physics Teacher, Physics Teaching Methodology, Effectiveness.

Список використаних джерел

 1. Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.01  / Т. М. Білоус. Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології 2005 года. ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2005. – 18 с. – укp.
 2. Атаманчук П. С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання): навчально-методичний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа  // Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2010. – Т. 391.
 3. Вільна енциклопедія – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/
 4. Ерудитів-енциклопедія: знаймо разом - [Електронний ресурс]. – Режим доступа:   http://znaimo.com.ua/
 5. Методическая компетентность будущего учителя физики как показатель действенности дидактической модели обучения: "Methodical competence of future teachers of physics as an indicator of effectivness of learning didactic model". Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVIІ International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 08 October 14, 2015) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: / [P. Atamanchyk, V. Atamanchyk, R. Bilyk, A. Nikolaev, M. Rozdobudko, O. Semernia, T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev]. – London: IASHE, 2015. – 150 p. – Р. 31-34.
 6. Методологія пізнання [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://all-filosof.ru/filosofija-nauki/54/646-metodi-teoretichnogo-piznannya.
 7. Семерня О.М. Компетентнісний підхід: методична компетентність майбутнього вчителя фізики // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – 2015. – Випуск 3 (6). – С. 77-84.
 8. Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики : монографія / О. М. Семерня. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 376 с.
 9. Семерня О.М. Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 1(7). – С. 135-149.
 10. Семерня О.М. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в аспекті проведення практичних занять з дисципліни «Методика навчання фізики» / О.М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 356 с. – С. 138-141. http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/ view/69460/64726
 11. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 448 с. — Бібліогр.: с. 21. — (До 25-річчя незалежності України).  
 12. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби. – К. : МАУП, 2004. – 216 с. – Бібліогр. : 208-213 с.
 13. Формування компетентісно-світоглядних якостей майбутнього вчителя фізики : навчальна програма. / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, С. І. Дмитрук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.
 14. Центр незалежного оцінювання [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http: //osvita.ua/test/
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1130 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar