Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ІНФОГРАФІКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. [mislitskay@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-MyslitskaZabolotnyy_Scientific_jour.pdf

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ІНФОГРАФІКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Анотація. Стаття присвячена опису сервісів інфографіки як інструменту реалізації когнітивно-візуальної технології під час вивчення загальної фізики і методики навчання фізики майбутніми учителями фізики. Описано дидактичні можливості сервісів інфографіки та наведено приклади розроблених дидактичних матеріалів нового покоління на основі цих сервісів. Пропонується формувати фізичну термінологію та основні фізичні поняття на основі хмари слів, які входять до складу текстів фізичного змісту. Структурування навчального матеріалу студентам пропонується проводити з використанням сервісів розробки інтелектуальних карт. У підготовці компетентного вчителя важливу роль відіграють уміння створювати інтерактивні плакати, що викликатимуть підвищення інтересу,  спрощуватимуть сприйняття навчального матеріалу з фізики і дають можливість проводити узагальнення знань. Завершальним етапом навчального циклу є перевірка наявних знань, умінь і навичок, набутих під час лабораторних занять і самостійної роботи, яку пропонується здійснювати шляхом використання GoogleForme.
Ключові слова: візуалізація, когнітивно-візуальна технологія, інфографіка, сервіси інфографіки, методика навчання фізики.

USING OF INFOGRAPHIC SERVICES  IN THE  PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS
Natalia A. Myslitska,  Volodimyr F. Zabolotnyy
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky, Ukraine

Abstract. The article is devoted to description of the services infographics as a tool for implementation of cognitive-visual technologies in the study of General physics and methodology of teaching physics to future physics teachers. Describes the didactic potential of the services infographics, and examples of developed instructional materials of new generation based on those services. It is proposed to form a physical terminology and basic physical concepts based on the word cloud included in the texts of the physical meaning. Structuring of educational material students are encouraged to pursue using the services of developing intelligent maps. In the preparation of competent teachers play an important role the ability to create interactive posters, to raise interest, to simplify the perception of educational material in physics and allow the synthesis of knowledge. The final stage of the learning cycle is to test existing knowledge, abilities and skills acquired during the laboratory classes and independent work, which is proposed to be implemented through the use of GoogleForme.
Keywords: visualization, cognitive-visual technology, infographics, infographic services, physics training.

Список використаних джерел

  1. В. Биков та М. Лещенко, "Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти", Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, № 45, с. 17-46, 2016.
  2. С. Селеменев,  "Школьная инфографика",  Образование в современной школе. № 2, с. 34-42,  2010.
  3. "Уроки инфографики в школе" [Электронный ресурс]. URL: http://infoanalyze.blogspot.ru/2011/03/blog-post_23.html (дата обращения: 18.07.2013).
  4. М. Попель, Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud. Кривий Ріг,  Україна: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1240 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar