Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Федчишин О.М., Мохун С.В. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Федчишин О.М., Мохун С.В. [olga.fedchishin.77@gmail.com]
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Fedchyshyn-Mohun_FMO.pdf

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Формулювання проблеми. Виходячи з потреб сьогодення, актуальними є проблеми підвищення результативності навчально-виховного процесу в контексті формування й розвитку ключових компетентностей, однією з яких є природничо-наукова компетентність, як невід’ємна характеристика сучасної особистості. Наразі пріоритетною є ідея підвищення статусу природничої освіти, посилення природничого складника в освітніх програмах Тому, у статті розкрито проблему формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики; розглянуто визначення природничо-наукової компетентності та основні завдання її розвитку у процесі навчання фізики. У науковому дослідженні розглядаємо особливості природничо-наукової компетентності та її формування шляхом використання тестових завдань міжпредметного змісту; обґрунтовуємо доцільність їх використання в процесі навчання фізики.
Матеріали і методи. У процесі дослідження були застосовані такі методи: теоретичні – аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення навчально-методичних, науково-популярних та прикладних джерел з проблеми дослідження.
Результати. Подано приклади тестових завдань міжпредметного змісту з розділу «Механіка», які сприяють реалізації компетентнісного підходу та формуванню природничо-наукової компетентності учнів в процесі навчання фізики, а саме учні здійснюють наукове дослідження – спостерігають, висувають гіпотези, перевіряють їх, формулюють відповідні висновки, розв’язують завдання проблемного характеру.
Висновки. Процес розв’язування запропонованих тестових завдань міжпредметного змісту (розділ «Механіка») забезпечує здійснення дослідницької діяльності; активізацію пізнавального інтересу учнів; інтересу до пізнання навколишнього світу та можливості експериментального вивчення фізичних процесів, явищ та законів у живій природі, що забезпечує формування природничо-наукової компетентності учнів у процесі вивчення фізики. У подальшому планується розробка завдань міжпредметного змісту з інших розділів фізики, які забезпечуватимуть реалізацію компетентнісного підходу в освітньому процесі.
Ключові слова:  освітній процес, компетентнісний підхід, природничо-наукова компетентність, тестові завдання міжпредметного змісту, процес навчання фізики.

TESTS OF CROSS-CURRICULAR CONTENT FOR THE FORMATION
OF PUPILS' NATURAL SCIENCE COMPETENCE IN PHYSICS

O. Fedchyshyn, S. Mohun
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. Based on the needs of today, the problems of increasing the effectiveness of the educational process in the context of the formation and development of key competences, one of which is natural science competence, as an integral characteristic of the modern personality, are urgent. At present, the priority is the idea of raising the status of natural education, enhancing the natural component of educational programs. Therefore, the problem of the formation of natural and scientific competence of students in physics lessons is revealed in the article; the definition of natural scientific competence and the main tasks of its development in the process of teaching physics are considered. In scientific research we consider the peculiarities of natural science competence and its formation through the use of test tasks of cross-curricular content; substantiate the feasibility of their use in the process of teaching physics.
Materials and methods. The following methods were applied during the research: theoretical - analysis, comparison, systematization and generalization of educational-methodological, popular science and applied sources on the problem of research.
Results. Examples of cross-curricular content test tasks from the section "Mechanics", which contribute to the implementation of the competence approach and the formation of natural and scientific competence of students in the process of teaching physics, namely, students carry out scientific research - observe, hypothesize, formulate, answer, formulate problematic tasks.
Conclusions. The process of solving the proposed cross-curricular content test tasks (Mechanics section) provides research; activating cognitive interest of students; interest in the knowledge of the outside world and the possibility of experimental study of physical processes, phenomena and laws in wildlife, which ensures the formation of natural and scientific competence of students in the process of studying physics. In the future, we are planning to develop cross-curricular content tasks from other physics departments that will provide the implementation of a competence approach in the educational process.
Keywords: educational process, competence approach, natural science competence, tests of cross-curricular content, process of teaching physics.

Список використаних джерел

 1. Абдрахманова Р.Р., Вельмер Е.К. Нестандартные физические задачи (І часть): метод. пособ. Семипалатинский государственный педагогический институт, Семей, 2010. 70 с.
 2. Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 272 c.
 3. Бузько В.Л Розв’язування задач як засіб інтеграції природничих знань в процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2011. Вип. 17. С. 266-269.
 4. Головко М.В. Особливості формування структури і змісту курсів фізики та астрономії в старшій профільній школі. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. К. : Пед. думка, 2008. Вип. 8. С. 230-238.
 5. Закон України про загальну середню освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (дата звернення 27.01.2020).
 6. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Фізика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. 304 с.
 7. Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. Пособ. для учителей. М.: Просвещение, 1974. 128 с.
 8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. 3-є видання, доповнене. К.: ВАТ КДНК, 2001. 608 с.
 9. Непорожня Л. В. Методичні особливості формування природничо-наукової компетентності старшокласників на уроках фізики. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 22. С. 96-99.
 10. Непорожня Л.В. Особливості природничо-наукової компетентності старшокласників та її основні компоненти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2015. Вип. 127 (1). С.128-132.
 11. Федчишин О.М. Тестові завдання на уроках фізики в класах спортивного профілю. Фізика та астрономія в школі. 2010. № 4. С. 24-27.
 12. Фізика. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10–11 класи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf. (дата звернення 27.01.2020).

 

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 39 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar