Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Збаравська Л.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ
Збаравська Л.Ю.
Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v3-9/2016_3-9-Zbaravska_Scientific_journal_FMO.pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ  АГРОІНЖЕНЕРІВ

Анотація. Збаравська Л.Ю. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх  агроінженерів. Проаналізовані особливості міжпредметних зв’язків курсу фізики із загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами для студентів аграрно-технічних навчальних закладів з врахуванням професійної спрямованості навчання фізики. Визначені основні способи підвищення фахових знань студентів під час вивчення курсу фізики.
Доведено, що розв’язування задач міжпредметного характеру, правильно організовані лабораторні заняття сприють формуванню системи фізичних знань у студентів, а також набуттю різних практичних навичок і умінь  та стимулюють пізнавальний інтерес до вивчення фізики як науки, дозволяють краще засвоювати матеріал інших дисциплін природничого циклу, розвивають їх пізнавальні та творчі здібності, впливають на формування стійких мотивів до отримання знань з фахових дисциплін.

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, фізика, професійна спрямованість, фізичні задачі, лабораторний практикум.

Аннотация. Збаравська Л.Ю. Теоретические аспекты межпредметных связей в профессиональной подготовке будущих агроинженеров. Проанализированы особенности межпредметных связей курса физики с общетехническими и специальными дисциплинами для студентов аграрно-технических учебных заведений с учетом профессиональной направленности обучения физике. Определены основные способы повышения профессиональных знаний студентов при изучении курса физики.
Доказано, что решение задач межпредметного характера и правильно организованные лабораторные занятия способствуют формированию системы физических знаний студентов, а также приобретению различных практических навыков и умений, стимулируют познавательный интерес к изучению физики как науки, позволяют лучше усваивать материал других дисциплин естественнонаучного цикла, развивают их познавательные и творческие способности, влияют на формирование устойчивых мотивов к получению знаний по специальным дисциплинам.

Ключевые слова: межпредметные связи, физика, профессиональная направленность, физические задачи, лабораторный практикум.

Abstract. Zbaravska L.Y .Theoretical aspects of interdisciplinary connections in the process of agrarian engineers training. The paper examines the peculiarities of inter-subject connections between physics course and general technical and special disciplines for students of agro-technical schools taking into account the professional orientation in teaching physics. The main ways of developing the professional competence of students in the process of studying physics are highlighted.
The study proved that solving inter-subject problems, properly organized laboratory courses influence the formation of student knowledge in physics, as well as the development of various practical and cognitive skills and the motivation in studying physics as science. Besides, it helps mastering other natural science disciplines, developing their cognitive and creative abilities and influences the formation of stable motivation in acquiring knowledge in professional disciplines.

Keywords: interdisciplinary communication, physics, professional orientation, physical problems, laboratory practical.

Список використаних джерел

  1. Збаравська Л.Ю. Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням/ Л.Ю. Збаравська, І.М. Бендера, С.Б. Слободян. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – 64 с.
  2. Підвищення фахових знань студентів за допомогою використання міжпредметних зв’язків та прикладних фізичних завдань / Л. Ю. Збаравська, Т. Д. Гуцол, В.А.Мельник // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – 2014. – Вип. 2. – С. 230-237.
  3. Професійно спрямовані завдання – як засіб формування пізнавального інтересу  у процесі вивчення фізики в аграрно-технічному начальному закладі/ Л.Ю. Збаравська, Ж.А. Задорожна, С.Б. Слободян, М.В.Торчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Вип.47. – С. 68-72.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 07.10.2016 | Переглядів: 1207 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar