Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Дегтярьова Н.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РОЗМІТКИ БЛОКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТАБЛИЦЬ КАСКАДНИХ СТИЛІВ
Дегтярьова Н.В. [degtyarevanv@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Dehtiarova_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РОЗМІТКИ БЛОКІВ
 ПРИ ВИВЧЕННІ ТАБЛИЦЬ КАСКАДНИХ СТИЛІВ

Анотація. Стаття присвячена вивченню методичних особливостей навчання студентів мові гіпертекстової розмітки, таблиць каскадних стилів на прикладі опису блоків. Обґрунтовано актуальність вивчення мови гіпертекстової розмітки попри велике заповнення простору глобальної мережі системами управління контентом. Акцентується увага на веб-компетентностях як на одній зі складових інформатичних компетентностей майбутнього учителя інформатики.
У роботі пропонується розглянути поступове опанування навичками роботи з блоком як одним з елементів логічної структури веб-сторінки, в контексті чого також описано сучасний підхід до логічного розбиття веб-сторінки. Представлено використання методу репродуктивної діяльності та методу аналогій як необхідних методів при первинному закріпленні знань. Наведено приклад частини практичної роботи. З метою зацікавленості та реалізації творчого підходу наведено приклади оформлення рухомого тексту на веб-сторінках. В статті використовуються електронні ресурси, в яких розташовано колекції зразків оформлення різних елементів.
Ключові слова: розмітка блоків, веб-сторінка, логічна структура сайту, методика навчання інформатики, метод аналогій, репродуктивний метод.

STUDENTS TEACHING METHODS PECULIARITIES
OF MARKING UNITS THE STUDY OF CASCADING STYLE SHEETS

Nelia Dehtiarova
Sumy Makarenko State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to methods of teaching students to hypertext markup language and cascading style sheets. The author talks about the relevance of the study of HTML language despite the large number of CMS. The emphasis is on web-competencies, which are a part of it-competence of future teachers of Informatics.
The article discusses the gradual acquiring skills when working with blocks. Students study HTML at the University. In school students learn possibility only about this. The teacher must be able to work with the sites ready and establish. The unit is part of the logical structure of the web page. So the modern approach to logical markup of the web page. Reproductive method and the method of analogies is a necessary method in arkticheskih works.
An example is given of practical work. The teacher should remind about copyright when using ready-made solutions. The author cites the example design of mobile line for interested students and their work. Examples of design elements are placed on the pages of a global network of electronic resource.
Key words: block marking, website, logical site structure, methods of teaching science, method of analogies, reproductive method.

Список використаних джерел

 1. Балик Н.Р. Активне навчання з використанням технологій Веб 2.0 : навч. посібник / Н.Р. Балик,  О.О. Лялик. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. – 88 с.
 2. Блочна верстка сторінок. Сучасні методи веб-програмування [Електронний ресурс] - Запорізький національний університет. - Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/webprog/lect/1207.ukr.html
 3. Бондар С.П. Роль аналогії в проблемному навчанні / С.П. Бондар // Питання проблемного навчання: Зб. наук. праць. – Київ: Радянська школа, 1978. – С. 70-86
 4. Вовк Л.І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на основі методу аналогії у навчанні фізики (на нефізичних факультетах) / Л.І. Вовк. – Полтава, 2008. – 109 с.
 5. Гордієнко І.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності на основі методу аналогій у навчанні математики та фізики / І.В. Гордієнко. - Серія «Педагогіка. Соціальна робота». - Випуск 37. - С. 31-34.
 6. Давыдов Е.В. Создание Web-страниц с помощью языка HTML / Е.В. Давыдов // Информатика и образование. – 2000.- № 8. - С. 62-77.
 7. Захар О. Сучасні підходи до визначення інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – № 2. – 2014. – С. 63-67.
 8. Ігнатенко О.В Методика навчання технологій Веб 2.0 майбутніх учителів інформатики: дис. канд. пед. наук / О.В. Ігнатенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 214 с.
 9. Каминский С. Создание сайтов простими словами [Электронный ресурс] / С. Каминский. – Режим доступа:  https://w3c.github.io/html/introduction.html#toc, https://www.kaminskiy-web.com
 10. Куліш Л.А. Методика навчання педагогічного веб-дизайну майбутніх учителів технологій: автореф. дис. канд. пед. наук / Л.А. Куліш. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013 - 21 с.
 11. Попов Е. Частная коллекция качественных материалов для тех, кто делает сайты / Е. Попов [Электронный ресурс] / Е. Попов. – 2017. – Режим доступа: http://ruseller.com/service.php?rub =19&id=2970.
 12. Петрович Н. Поговорим об информации / Н. Петрович.– М.: Молодая гвардія, 1973. - 208 с.
 13. Рамський Ю.С. Вивчення Web-програмування у школі: навчальний посібник / Ю.С. Рамський,  І.С. Іваськів, О.Ю. Ніколаєнко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 200 с.
 14. Ткачук Г.В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: Монографія / Г.В.Ткачук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 177 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1209 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar