Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Жданова Ю.Д., Спасітєлєва С.О., Шевченко С.М. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Жданова Ю.Д. та ін.
Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Zhdanova_Scientific_journal_FMO.pdf

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРУВАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ТЕМИ
«ДІЇ В КІЛЬЦІ МНОГОЧЛЕНІВ»

Анотація: Дана стаття присвячена проблемі організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних закладів освіти. Виходячи з досліджень у педагогічній літературі та власного досвіду, проаналізовані різні підходи до організації та етапів проведення самостійної роботи студентів. Обґрунтовано актуальність та доцільність розробки та впровадження у навчальний процес вищої школи прикладної програми для автоматичного генерування та перевірки завдань. Розглядаються методичні аспекти автоматичного створення багатоваріантних типових індивідуальних навчальних завдань для студентів вищих технічних навчальних закладів для обчислення результатів арифметичних дій над двома многочленами з кільця многочленів. Доведено, що застосування запропонованої прикладної програми дозволяє вирішити задачу організації самостійної роботи студентів шляхом індивідуалізації навчання. Такий підхід може бути використаний в дисциплінах, які допускають формалізацію контрольних матеріалів.
Ключові слова: самостійна робота студентів, індивідуалізація навчання, генератор навчальних завдань, багатоваріантна задача, комп’ютерна програма.

AUTOMATION OF PROCESS OF GENERATION AND VERIFICATION OF INDIVIDUAL TRAINING TASKS
FOR STUDENTS ON THE SUBJECT " OPERATION IN THE POLYNOMIAL RING"
Yu. Zhdanovа, S. Spasiteleva, S. Shevchenko
State University of Telecommunications, Кyiv, Ukraine

Abstract: This article deals with the problem of organization of independent educational activity of students of higher technical educational institutions. Based on studies published in pedagogical literature and on personal experience, various approaches to and stages of independent work of students were analyzed. Substantiates the urgency and expediency of development and implementation in educational process of higher school the software application for automatic generation and verification of training tasks. Considers the methodological aspects of automatic creation of a multivariate model of individual learning tasks for students of higher technical educational institutions to calculate the results of arithmetic operations on two polynomials from a polynomial ring . It is proved that the proposed use of the application program allows to solve the problem of organization of independent work of students by individualizing learning. This approach can be used in disciplines that allow the formalization of training materials.
Keywords: independent work of students, individualization of training, generator of educational tasks, multivariant task, software application.

Список використаних джерел

  1. Базилевич Л. Дискретна математика у прикладах і задачах: підручник / Л. Базилевич. – Львів:  Видавець І.Е.Чижиков. – 2013. – 487 с.
  2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У Гончаренко. –  К.: Либідь, 1997.– 376 с.
  3. Посов И.А. Обзор генераторов и методов генерации учебных заданий / И.А. Посов // Образовательные технологии и общество, 2014. – Т. 6, вып. 4. – С. 593-609.
  4. Требенко Д.Я, Требенко О.О. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу «Алгебра і теорія чисел»: У 2 ч. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Ч.1 – 172 с., Ч.2 – 106 с.
  5. Шевченко С.М. Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / С.М. Шевченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – №2. – С. 149-152.
  6. Wolfram Problem Generator [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wolframalpha.com/pro/problem-generator
  7. MyOpenMath [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.myopenmath.com/

 

Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1182 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar