Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Шамшина Н.В. ВИВЧЕННЯ МАКРОСІВ ДАНИХ В MICROSOFT ACCESS
Шамшина Н.В. [shamichek@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Shamshina_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИВЧЕННЯ МАКРОСІВ ДАНИХ В MICROSOFT ACCESS

Анотація. Стаття присвячена макросам даних в останніх версіях ACCESS, яка є однією з найпопулярніших систем управління базами даних. Автор розглядає поняття макросів даних, їх застосовування для забезпечення цілісності даних і реалізації складної бізнес-логіки при моделюванні конкретної предметної області. Макроси даних – нова функція ACCESS 2010, це нова можливість вбудовувати логіку в події, що відбуваються в таблицях за додавання, оновлення та видалення даних. Автор описує типи і підтипи макросів даних, їх призначення, правила створення і застосування, детально аналізує їх особливості. Створення макросів даних для окремих випадків проілюстровано прикладами, в яких автор пояснює призначення та правила використання окремих блоків операцій Конструктора макросів: для організації циклу, розгалуження, для пошуку запису та ін. Автор доступно і детально пояснює переваги та необхідність використання макросів даних, їх відмінності від макросів інтерфейсу та ізольованих макросів. Матеріал статті містить роз'яснення та методичні рекомендації для вивчення теми «Системи Управління Базами Даних» з дисципліни Інформаційні технології.
Ключові слова: Access, макроси даних, обмеження цілісності, бізнес-логіка.

THE STUDY OF DATA MACROS IN MICROSOFT ACCESS
Natalia Shamshina
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to data macros in recent versions of ACCESS, which is one of the most popular database management systems. The author examines the concept of data macros, their application to ensure data integrity and implement complex business logic in modeling a particular subject area. Data macros is a new feature in ACCESS 2010 is a new opportunity to embed the logic in the events occurring in the tables for adding, updating, and deleting data. The author describes the types and subtypes of data macros, their purpose, rules of creation and application, analysing in detail their features. Create macros data for individual cases is illustrated by examples in which the author explains the purpose and rules of application of separate blocks of the operations Constructor macros: loops, branching, record search, etc. the Author is available and explains in detail the advantages and the need to use macro data and their difference from the macro interface and macro isolated. The article contains explanations and methodical recommendations to studying of a subject "database management System" on the discipline of Information technology.
Key words: Microsoft Access, Data Macros, integrity constraints, business logic.

Список використаних джерел

  1. Microsoft Access 2010 Руководство по продукту [Електронный ресурс] – Режим доступа:  www.kurskmed.com/itcenter/uploads/989a402.pdf – С. 21-22.
  2. Работа с макросами и выражениями в Access 2010 [Електронный ресурс] материал с официального сайта Microsoft, 2010-2015. – Режим доступа:  https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/gg435977(v=office.14).aspx#odc_ac14_ta_WorkingwithDataMacros_BuildingDataMacros
  3. Создание макроса данных. Применяется к: Access 2010 [Електронный ресурс] материал сайта Microsoft, перевод – Режим доступа:  https://support.office.com/ru-ru
  4. Шамшина Н.В., Создание интерфейса учебно-методического комплекса c использованием макросов в Access 2010 // Фізико-математична освіта: Зб. наукових праць. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 1 (6). – С. 214-221.
  5. Шамшина Н.В. Об особенностях сохранения информации в базах данных // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2016. – Випуск 4(10). – С. 148-151.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1326 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar