Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Шинкаренко В.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Шинкаренко В.В.
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Shinkarenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОНОМУ ПРОЦЕСІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація. У статті розглядається важлива проблема використання інформаційних технологій як засобу патріотичного виховання учнів у навчально-виховному процесі загальноосвтініх навчальних закладів. На основі аналізу наукових досліджень, ми дійшли висновку, що комп'ютерні технології сьогодні покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а одним з сучасних засобів патріотичного виховання учнів.
Відомо стало, що останнім часом кількість учнів, які уміють користуватися комп’ютером, зросла. Однак, як виявлено в багатьох дослідженнях, учні знайомі в основному з ігровими комп’ютерними програмами, використовують комп’ютерну техніку для розваг. При цьому освітні, мотиви роботи з комп’ютером стоять на останнім місці. А використання викладачами традиційних методик і засобів патріотичного виховання виявляються недостатніми для виконання підвищених вимог до рівня підготовки випускників школи. Таким чином, можна зробити висновок, що для вирішення проблеми патріотичного виховання комп’ютер використовується недостатньо. У статті також представлене порівняння чому комп’ютер як засіб патріотичного виховання краще за книгу, виділено основні напрямки впровадження комп’ютерної техніки в освіті з метою патріотичного виховання. Виявлено як саме комп’ютерні програми дозволяють поступово надавати знання патріотичного змісту, викликати співпереживання, дозволяють здійснювати самоконтроль та самокорекцію навчально-пізнавальної діяльності, що має бути на кожному уроці. На основі аналізу наукової літератури нами виділено три різновиди патріотизму: етнічний патріотизм; територіальний; державний патріотизм. Також ми визначили на яких формах класної та позакласної роботи краще використовувати інформаційні технології з метою патріотичного виховання: самостійна та індивідуальна робота, конкурси, тематичні уроки, свята, гуртки, фестивалі патріотичної пісні, архівно-пошукова робота.
Ключові слова. Інформаційні технології, патріотичне виховання, учні загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховний процес.

INFORMATION TECHNOLOGY AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS
IN THE TEACHING PROCESS BIONOMY SECONDARY SCHOOLS

Vyacheslav Shinkarenko
Ukraine, Dnipropetrovsk regional Institute of postgraduate pedagogical education

Abstract. The article discusses the important issue of the use of information technology as a means of Patriotic education of students in the educational process zagalnoosvitnioi educational institutions. Based on the analysis of scientific research, we came to the conclusion that computer technology today is designed to be not additional "makeweight" in training, and one of the modern means of Patriotic education of students.
It became known that in recent years the number of students who know how to use a computer has increased. However, as found in many studies, students are familiar mostly with the computer gaming programs, use computers for entertainment. While educational, the motives of the computer are in last place. And the teachers use traditional methods and means of Patriotic education are insufficient to meet the increased requirements to the level of training of graduates of the school. Thus, we can conclude that for the solution of problems of Patriotic education of computer use is not enough. The article also provides a comparison to the computer as a means of Patriotic education the better the book, the basic directions of implementation of computer technology in education with the purpose of Patriotic education. Identified as computer programs allow you to gradually teach Patriotic subjects, to arouse empathy, allow for self-monitoring and self-correcting learning activities that should be on each lesson. Based on the analysis of scientific literature we identified three types of ethnic patriotism patriotism; territorial; national patriotism. We have also identified the forms of classroom and extra-curricular work it is better to use information technologies with the purpose of Patriotic education: independent and individual work, competitions, themed lessons, events, clubs, festivals of Patriotic songs, archive-search.
Key words: information technology, Patriotic education, students of secondary schools, the educational process.

Список використанних джерел

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Кер. Вид. проекту П.М. Мовчан, В.В. Німчук, В.Й. Клічак. – К. :   “Дніпро”, 2009. – 1332 с. ISBN 966-578-189-8
  2. Телегін А. А. Вдосконалення методичної системи навчання вчителів розробці освітніх електронних ресурсів з інформатики. // Дисертація канд.. пед. наук. – М. : ЮНИТИ, 2006. – 172 с.
  3. Тихонов А. Н. Інформаційні технології і телекомунікації в освіті і науці (IT&T ES'2007): Матеріали міжнародної наукової конференції, ФДМ ДНДІ ІТТ «Інформіка». – М. : ЭГРИ, 2007. – 222 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1215 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar